Kritiky.cz > Seriály > Reality show > Survivor - 1. epizoda

Survivor - 1. epizoda

Surv
Surv
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Ako veľ­ký fan­ú­šik ori­gi­nál­ne­ho Survivora (videl som všet­kých 41 sérii z USA) som sa veľ­mi na toto tešil aj keď si pamätám posled­né slo­ven­ské spra­co­va­nie tej­to show. Tam to bol tra­pas, ale troš­ku sa pou­či­li. Tomuto príspe­vku by som dal názov: SNAHA ZMENIŤ SURVIVOR NA FARMU a na kon­ci príspe­vku sa doz­vie­te pre­čo.

Ale začnem pozi­tív­ne s plus­mi a tými sú jed­no­značne ako mode­rá­tor Novotný, gra­fi­ka a aj súťa­že. Osobnostne tím mod­rých vyze­rá super a „celebri­ty“ no snáď prekva­pia aj keď jeden už sti­hol potvr­diť to, že väč­ši­na z nich nevie čo je Survivor a mys­lia si, že prišli na dovo­len­ku. Treba však pove­dať, že „celebri­ty“ sa nehlá­si­li, ale dosta­li pozva­nie.

Potom také neut­rál­ne veci, kto­ré by tam nemu­se­li byť, no som s tým v poho­de a tými su dru­hý mode­rá­tor Šmahel na kto­rom vid­no, že nemá tie skú­se­nos­ti ako prá­ve Novotný a boj o indi­vi­du­ál­nu imu­ni­tu. Tá by mala byť až po zlúče­ní, ale ok i keď je tam jed­na vec, kto­rá mi v tom veľ­mi vadí, ale k tomu sa dosta­nem v nega­tí­vach pri kme­ňo­vej rade.

A ide­me na nega­tí­va tých je bohuži­aľ dosť. Pôjdem postup­ne ako šla epi­zó­da. Na zači­a­tok fakt dosta­li zápal­ky namies­to kre­sadla? To za 41 sérii nedo­stal v USA nikto a dokon­ca v 41.sérii sa kre­sadlo po pre­hre o imu­ni­tu kme­ňu zobra­lo až do ďal­šej imu­ni­ty a vrá­ti­lo, len ak ju vyhra­li. Následne prístre­šok s už posta­ve­ným zákla­dom? Toto je nesku­toč­ná pomoc od pro­duk­cie a mys­lím, že to je uro­be­né hlav­ne pre „celebri­ty“.

Potom tu je vec, čo som vďaka FB vedel už dopre­du a to odst­úpe­nie Vojtu. Akože fakt USA má 41 sérii a nikto to nikdy nevzdal sám pred 1.kmeňovou radou a to mali omno­ho hor­šie pod­mi­en­ky a tuto chla­pec po prvom daž­di to vzdal? A ide­me ho obdi­vo­vať, že to skú­sil? No nehne­vaj­te sa na mňa, ale hlá­si­lo sa tam tisí­ce ľudí a on zabral mies­to nie­ko­mu, kto nás mohol ohu­riť výbor­nou hrou, len aby si poro­bil pro­mo fot­ky a videá a na dru­hý deň hry odst­úpil. Veď o tom je táto show nevzda­vaj sa a pre­ko­naj sa. Ak má tak váž­ne psy­chic­ké pro­blémy, tak potom do takej­to show nejdem. (Môj názor je, že to bola výho­vor­ka, ale nech si kaž­dý spra­ví názor podľa seba).

Ďalšie mínu­sy tie prestri­hy na pora­dy počas súťa­že, toto je abso­l­út­na zby­toč­nosť akých bolo množ­stvo a ja sám by som to vedel mini­mál­ne o 30 min­út zostri­hať a bolo by to pod­stat­ne lep­šie. 2h je veľa a navy­še keď sú tam také­to zby­toč­nos­ti, kto­ré sa pri­am pýta vystrih­n­úť. 1h 40min na prvú časť aj s pred­sta­vo­va­ním by úpl­ne sta­či­lo.

Kmeňová rada je tiez samo­stat­ná kapi­to­la. Prvá vec načo tam bol čer­ve­ný kmeň? Absolútna zby­toč­nosť. Ďalšia vec čo mi straš­ne chý­ba­la a mala zaznieť : „Za vámi sto­jí pochod­nĕ, vez­mĕ­te si jed­nu a zapal­te ji. Je to sou­čas­tí ritu­á­lu kme­no­vé rady, pre­to­že oheň v Survivoru před­sta­vu­je váš život, když váš oheň vyhas­ne, vyhas­ne i váš život ve hře.“ Ak ste fan Survivora, tak urči­te vám to chý­ba­lo a je to pod­stat­né aj pre divá­ka, čo to nikdy nevi­del.

Obhajoba Moniky bola tá naj­straš­nej­šia v dej­i­nách Survivora po celom sve­te. To rov­no pove­da­la vyl­úč­te ma. Nemusíš byť fyzic­ky naj­sil­nej­šia a aj tak sa dá vyhrať táto hra, no táto pani zjav­ne tiež Survivor nikdy nevi­dela.

A duel? To je pres­ne pre­čo som v názve dal, že to je sna­ha zme­niť na Farmu. Ak to niek­to z Česka nepo­zná, tak je to rea­li­ty show na Slovensku veľ­mi obľ­úbe­ná (aj keď to nechá­pem) a tam sa vypa­dá­va tak, že far­már týždňa určí slu­hov, na kon­ci týždňa ostat­ný hla­sujú pre jed­né­ho zo slu­hov, kto­rý ide do due­lu a on si vybe­rie svoj­ho súpe­ra. Kto pre­hrá duel, tak vypa­dá­va. Povedomé čo? Trošku to zme­ni­li, ale prin­cíp je rov­na­ký toto abso­l­út­ne zne­hod­no­cu­je to hla­so­va­nie čo je jeden z pilie­rov Survivora.

Záver: Kto ste to dočí­ta­li až sem, tak som rád, že som sa mohol troš­ku vyja­d­riť a budem rád ak mi aj vy napí­še­te svo­je názo­ry na to čo som písal. Survivoru dám šan­cu aj naďa­lej, no verím, že niek­to­ré veci zme­nia k nor­má­lu, lebo je až k neu­ve­re­niu, že sa na tom podieľajú ľudia, čo robia ori­gi­nál­ne­ho Survivora.

Zatiaľ 5/10Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Survivor


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,59260 s | počet dotazů: 249 | paměť: 73040 KB. | 21.06.2024 - 15:56:05