Kritiky.cz > Recenze her > The Fisherman - Fishing Planet

The Fisherman - Fishing Planet

Fisherman
Fisherman
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Hned na počát­ku se slu­ší říct, že tahle hra je nej­spí­še tou nej­ví­ce roz­sáh­lou a nejde­tail­něj­ší vir­tu­ál­ní ryba­ři­nou sou­čas­nos­ti. Ovšem je to záro­veň i to, co hru dělá nedo­stup­nou pro lidi love­ním nepo­lí­be­né, i když to vývo­já­ři sli­bo­va­li.

Premisa titu­lu je logic­ky cel­kem nená­roč­ná. Lovte ryby, účast­ně­te se tur­na­jů a vyhrá­vej­te je s těmi nej­lep­ší­mi kous­ky. Hra nám sli­bu­je, že zejmé­na abso­lut­ní nováč­ky, kte­ří se chtě­jí nej­pr­ve vše vyzkou­šet vir­tu­ál­ně, vše nau­čí a při­pra­ví je na sku­teč­ný lov. Jenže je to sku­teč­ně prav­da?

Bohužel, jen čás­teč­ně. Hra je pro úpl­ně nováč­ky v obo­ru tak maxi­mál­ně na prv­ní hodi­nu hra­ní, pak totiž tako­vý člo­věk zjis­tí, co všech­no je potře­ba se nau­čit, umět odhad­nout a vybrat na kaž­dou jed­not­li­vou ces­tu. A věř­te, že to zase tako­vá zába­va, jako samot­né love­ní, už není.

Přitom vše začí­ná tak dob­ře. Projdete jed­no­du­chým tuto­ri­á­lem, kde se nau­čí­te jak házet, kde si věci nakom­bi­no­vat, jak cestovat...zkrátka všech­no potřeb­né pro to, abys­te se vůbec v té zápla­vě pru­tů, nástrah a krme­ní nějak mat­ně vyzna­li. Graficky to není nic plně svě­to­bor­né­ho, ostat­ně, kdo by taky inves­to­val mili­ar­dy do simu­lá­to­ru ryba­ře­ní, ale roz­hod­ně to není nic, za co by se dalo sty­dět. A navíc ryby samot­né mají ani­ma­ci krás­nou a cel­kem detail­ní. Jenže po pár desít­kách minut začne­te při­chá­zet na to, že nic tu není tak jed­no­du­ché, jak vypa­dá a že tady urči­tě nebu­de sta­čit jen něco vybrat a naho­dit.

Jak říkám pro úpl­né začá­teč­ní­ky je to pou­ze v pří­pa­dě, že vlast­ně úpl­ně začá­teč­ní­ci nejsou. A je to prá­vě z důvo­du až pří­liš­né detail­nos­ti celé­ho pro­jek­tu. Protože po úvod­ním sezná­me­ní při­chá­zí peklo v podo­bě obcho­du, kde si může­te vybrat stov­ky a stov­ky doplň­ků, kte­ré nevy­bí­rá­te pod­le bar­vy, nebo oblí­be­nos­ti, ale pod­le toho, zda fun­gu­jí a zda se vůbec hodí pro styl chy­tá­ní, kte­rý plá­nu­je­te.

Umím si vel­mi dob­ře před­sta­vit, že jakmi­le tako­vý člo­věk nara­zí detail­ně na tuto sek­ci, hru opus­tí.

Je to sku­teč­ně tak rea­lis­tic­ké?

Inu, téměř ano. Samozřejmě, asi těž­ko bude­te u své­ho zaří­ze­ní sedět něko­lik hodin (nebo dnů) na to, až dosta­ne­te záběr, v tomhle je digi­tál­ní ryba poměr­ně štědřej­ší, ale co se týká ostat­ních aspek­tů, už se prak­tic­ky dostá­vá­me do rea­li­ty.

Předně, žád­ná loka­li­ta není stej­ná. Diverzita pro­stře­dí se úžas­ná, stej­ně tak pro­měn­li­vost poča­sí. Co je ovšem nej­lep­ší, že zále­ží na tom, jak ven­ku je. Musíte se při­způ­so­bit vše­mu a těž­ko bude­te chy­tat se stej­ným vyba­ve­ním úpl­ně všu­de. Záleží samo­zřej­mě i na veli­kos­ti a dru­hu pou­ži­tých návnad, a to dokon­ce tak moc, že máte li chy­tit kupř. Nějakou men­ší rybu, těž­ko ji chy­tí­te na obří návna­du a ješ­tě hůře na tako­vou, na kte­rou se v běž­né rea­li­tě ani nepo­dí­vá.

No a aby  byli rybá­ři plně spo­ko­je­ni, k tomu to úče­lu slou­ží obří a roz­ma­ni­tý obchod, kde si kou­pí­te prut, navi­já­ky, krme­ní, háč­ka, návna­dy a dal­ší a dal­ší doplň­ky. Je jich dokon­ce tolik, že i mně, jakož­to rybá­ři, dalo doce­la zabrat, než jsem se v tom zori­en­to­val.

Také zále­ží na tom, jak dale­ko chy­tá­te od bře­hu, zda jste na lodi, zda je noc, poled­ne či ráno,  jest­li pou­ží­vá­te třpyt­ku nebo gumu a vůbec...pro úspěš­ný lov je potře­ba sle­do­vat oko­lí a mno­ho sou­vi­se­jí­cích detai­lů, pro­to­že ve výsled­ku mají vliv na to, zda se vám něco poda­ří chy­tit, či ne.

A pokud si říká­te, že je to v poho­dě a vše se tak nějak nau­čí­te, pak vás čeká dal­ší „pře­káž­ka“. Ryby se totiž cho­va­jí cel­kem nepřed­ví­da­tel­ně, což reál­ně zna­me­ná, že nesta­čí rybu zahák­nout, musí­te si s ní pora­dit ješ­tě na její ces­tě k vám. Ryba totiž boju­je, una­vu­je se či nabí­rá nové síly. To se samo­zřej­mě nedě­je hned na začát­ku ale počí­tej­te s tím, že vaším úko­lem bude chy­tat stá­le větší/vzácnější kous­ky, což po něko­li­ka hodi­nách hra­ní může zna­me­nat i to, že se něko­lik minut bude­te prát s vir­tu­ál­ní rybou tak vehe­ment­ně, jako v rea­li­tě. Mně se to sta­lo a upřím­ně, byl jsem napja­tý, jak můj zápas dopad­ne.

Skvělým dopl­ně­ním jsou i samot­né ryby a jejich ztvár­ně­ní, kte­ré je sku­teč­ně detail­ní a když už nic jiné­ho, lze se urči­tě pod­le nich učit dru­hům ryb. Pokud to tedy zvlád­ne­te pře­lo­žit do češ­ti­ny.

Jak jsem ale psal na úpl­ném počát­ku, pře­mí­ra detai­lů a věcí, kte­ré jsou stej­né, jako v rea­li­tě, může nao­pak celý záži­tek dost poka­zit. Jako napří­klad v oka­mži­ku, kdy je vaším úko­lem zkom­bi­no­vat urči­té vyba­ve­ní, jinak zkrát­ka na urče­ném mís­tě nechy­tí­te vůbec nic. Můžete tak i něko­lik hodin pát­rat po tom, co je špat­ně, zvláš­tě pokud nejste již zna­lec a neví­te, že na tohle kýže­nou rybu chy­tit nejde. Anebo máte vyba­ve­ní na jiné počasí...nebo moc malé záva­ží.

Také je tu jed­na věc na prv­ní pohled málo pocho­pi­tel­ná. Ve chví­li, kdy dosáh­ne­te urči­té úrov­ně, zpří­stup­ní se vám vždy něja­ká nová část vyba­ve­ní, avšak to vůbec nezna­me­ná, že ji může­te hned pou­žít. Buď k ní nemá­te potřeb­ný zby­tek, ane­bo s tím ješ­tě neu­mí­te tolik zachá­zet. Zprvu mi to dost vadi­lo, pro­to­že když mám pří­stup, proč ne i povo­le­ní? Nakonec si ale zvyk­ne­te a počí­tá­te s tím, že ne pokaž­dé si může­te dělat úpl­ně všech­no, co chce­te.

Zkrátka, hra je až tak moc napě­cho­va­ná rea­lis­tic­kým cho­vá­ním a postu­pem, až to může ve sku­teč­nos­ti na výsled­ném dojmu dost ubrat. Ovšem na dru­hé stra­ně, výběr v obcho­du je neu­vě­ři­tel­ně pes­t­rý a již zku­še­něj­ší rybá­ři budou šťast­ni za nespo­čet mož­ných kom­bi­na­cí krme­ní, nástrah a vyba­ve­ní. Kupovat si bude­te také potřeb­né licen­ce, abys­te se vůbec moh­li do svě­ta vydat.

Hodnocení – Fisherman je sku­teč­ně skvě­lou hrou na rybá­ře a doká­že vás svým zpra­co­vá­ním vtáh­nout do obra­zu, jako byte byli na mís­tě. Bohužel to ale dělá tak sofis­ti­ko­va­ně, že není roz­hod­ně urče­na pro úpl­né nováč­ky, pro­to­že ti se v té sple­ti mož­nos­tí doká­ží lehce ztra­tit. Grafika, cho­vá­ní ryb, ovliv­ně­ní poča­sím a prostředím...to a mno­hé dal­ší jsou skvě­lé detai­ly, kte­ré při­dá­va­jí na atrak­ti­vi­tě celé­ho pro­duk­tu pro ty, kte­ré ryba­ře­ní chy­ti­lo i ve sku­teč­nos­ti. V tom pří­pa­dě hra doká­že dou­čit a uká­zat spous­tu věcí, uži­teč­ných pro sku­teč­ný lov.

Kde ale selhá­vá je edu­ka­tiv­ní slož­ka pro úpl­né nováč­ky, kte­rým někdo Fishermana nabíd­ne, zda je to náho­dou nebu­de bavit. Nebude.

76 %

Foto: Fishing Planet LLC & Nacon


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • GRID16. června 2021 GRID GRID (2019) je typická závodní arkáda, v níž jde o závodění, vydělávání peněz, nakupování aut a postupování v kariéře. Očekával jsem podobný zážitek jako od Need For Speed, nebo třeba […] Posted in Recenze her
  • Bulanci - 2022 - Nejslavnější hra polštářů se vrací.15. listopadu 2022 Bulanci - 2022 - Nejslavnější hra polštářů se vrací. Po dlouhých 20 letech si můžete zahrát slavné „Bulánky“ v nejnovější verzi. Vývojáři přibližně před rokem vyzkoušeli podporu svých fanoušků akcí na Startovači a jejich snaha byla […] Posted in Novinky ze světa her
  • Chess Ultra30. ledna 2022 Chess Ultra Je to logická hra se strategickými prvky od společnosti Ripstone Ltd., která čerpá z klasické stolní královské hry – šachy, kterou určitě všichni velice dobře znáte. Šachy jsou moje […] Posted in Recenze her
  • PUBG: BATTLEGROUNDS23. ledna 2022 PUBG: BATTLEGROUNDS Dřív novinka která bavila ale dnes, jak bych správně začal tuto recenzi když už jsem dal ten palec dolů. Asi bych se měl obhájit, proč jsem to u takhle známé hry u které mám nahráno přes […] Posted in Recenze her
  • PUBG: BATTLEGROUNDS nyní zdarma ke hraní17. ledna 2022 PUBG: BATTLEGROUNDS nyní zdarma ke hraní Ale než se do hry ponoříte, připomeňte si na chvíli důležité informace o free-to-play, které jsou uvedeny níže a které vám pomohou získat co nejlepší zážitek z battle […] Posted in Krátké herní aktuality
  • The Long Dark – simulátor přežití v zimě22. září 2021 The Long Dark – simulátor přežití v zimě Poslední hrou v seriálu survival her se zimní tématikou je The Long Dark. Tato hra svým zasazením zkrátka nemůže v podobném seriálu chybět. Hra byla vydána v Early Acces v září 2014 a […] Posted in Recenze her
  • 911 Operator – Jaké to je být dispečerem tísňové linky?30. dubna 2021 911 Operator – Jaké to je být dispečerem tísňové linky? V dnešní hře si společně vyzkoušíme, jaké to je být operátorem tísňové linky a už teď mi věřte, že to není žádný „med“ ! Strategický simulátor s celkem dost detailně propracovaný. Hra […] Posted in Recenze her
  • Resident Evil 4 Chainsaw Demo12. března 2023 Resident Evil 4 Chainsaw Demo Přežití je jen začátek. Vyzkoušejte si Resident Evil 4, který je předělávkou původní hry vydané v roce 2005. Toto demo se skládá ze speciálně upravené verze úvodní sekvence hry a lze jej […] Posted in Novinky ze světa her
  • Assassin’s Creed III19. února 2023 Assassin’s Creed III Třetí díl úspěšné série hry Assassin’s Creed III je světě a rozhodně stojí zato. S novodobým Assassinem se vydáte opět do doby křížových výprav, kde budete bojovat na život a na smrt. […] Posted in Retro games
  • Way of the Hunter - užijte si cestu lovce8. února 2023 Way of the Hunter - užijte si cestu lovce Je jedna hra, kterou si nechávám pro chvilku oddechu. Tou je slovenská hra Way of the Hunter. Slováci dokázali ve svém tvůrčím týmu udělat velký přelom, je to první hra, kterou si pustím, […] Posted in Recenze her
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,53084 s | počet dotazů: 270 | paměť: 71935 KB. | 23.07.2024 - 11:53:11