Kritiky.cz > Recenze her > Trine 4: The Nightmare Prince

Trine 4: The Nightmare Prince

trime
trime
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

 Série her Trine je veli­ce zná­má a popu­lár­ní po celém svě­tě. A to urči­tě zaslou­že­ně. Dnes se podí­vá­me na posled­ní díl, kte­rý vyšel v roce 2019 a to Trine 4. Velice rád jsem se toho­to úko­lu zhos­til. Další kva­lit­ní titul, na kte­rý se roz­hod­ně těši­la nema­lá část hrá­čů. Rozhodně nebu­dou zkla­má­ni.

Jedná se o plo­ši­nov­ku, jak já rád říkám nové gene­ra­ce, kte­ré musí něja­kým dob­rým způ­so­bem a for­mou zaujmout. Po ne moc dob­ře při­ja­tém tře­tím díle se tvůr­ci vrá­ti­li zpět k původ­ní­mu sty­lu hry a je to jen a jen dob­ře. Hra není jenom kla­sic­ká plo­ši­nov­ka o ská­ká­ní, pře­ko­ná­vá­ní vše­li­ja­kých pře­ká­žek, niče­ní nepřá­tel, sbí­rá­ní tro­fe­jí a sou­bo­jích, ale také o logic­kých hádan­kách a bonu­so­vých čás­tech, kte­ré vám nejed­nou dají zabrat. Hra má pří­mo svůj pří­běh, protka­ný čas­tý­mi ani­ma­ce­mi, kte­ré vás pro­vá­zí během celé hry a umoc­ňu­jí dob­rý pocit ze hry a také vás tím pádem moti­vu­jí pokra­čo­vat. Hra se pro­dá­vá i ve ver­zi s pod­po­rou čes­kých titul­ků. To potě­ší nejed­no­ho čes­ké­ho hrá­če.

 O co oprav­du nemu­sí­me mít strach je oprav­du nád­her­né gra­fic­ké zpra­co­vá­ní, na kte­ré jsou hrá­či už zvyklí z před­cho­zích dílů. Je cel­kem ško­da, že koli­krát leve­ly cel­kem rych­le pro­jde­te, aniž bys­te se pořád­ně poko­cha­li detail­ním pro­stře­dím plné efek­tů, odles­ků, stí­nů atd. Prostě pas­tva pro oči. Rozhodně sto­jí za to se jen tak v kaž­dé čás­ti pár­krát zasta­vit a pozo­ro­vat oko­lí co se kolem vás děje. Prostředí, ve kte­rém se bude­te pohy­bo­vat je veli­ce růz­no­ro­dé. I v růz­ných roč­ních obdo­bích. Nádherná podí­va­ná.

 Dobře zná­má tro­ji­ce bojov­ní­ků je zpět. Rytíř, čaro­děj a zlo­děj­ka. Každá posta­va má svo­je cha­rak­te­ris­tic­ké vlast­nos­ti, kte­ré může­te během hry ješ­tě zlep­šo­vat. Rytíř – meč a štít, kte­rý se vyu­ží­vá hoj­ně v logic­kých pasá­žích na smě­řo­vá­ní vody či svět­la, zlo­děj­ka – lano, hák a luk s šípy, kou­zel­ník – levi­ta­ce a čaro­vá­ní s bed­na­mi. Tvůrci se šikov­ně chyt­li mož­nos­ti sezná­mit s posta­va­mi i úpl­né nováč­ky for­mou před­sta­ve­ní jed­not­li­vých postav hned v počát­ku hry. Takže hru si může zahrát i ten, kdo před­cho­zí díly nikdy nehrál. Osobně dopo­ru­čím si zahrát i Trine 1-3, už kvů­li srov­ná­ní a porov­ná­ní.

 Animace postav opět nemá chy­bu, skvě­le a detail­ně pro­ve­de­ná. Během hry zůsta­la mož­nost pře­pí­ná­ní mezi nimi, kte­rá je nezbyt­ná k úspěš­né­mu dohrá­ní. Hudební dopro­vod je pod­ma­ni­vý a skvě­le dopl­ňu­je cel­ko­vý záži­tek. Hra vám radí, co a jak ovlá­dat. Je zde mož­nost hrát sám ane­bo v reži­mu více hrá­čů, a to dokon­ce ve čtyřech. To je dost klí­čo­vá vlast­nost, kte­rá vtáh­ne do děje rov­nou celou rodi­nu. A zaru­ču­ji vám, že je to zába­va roz­hod­ně nevšed­ní. Paráda je to, že se hrá­či mohou postup­ně kdy­ko­li při­po­jit nebo odpo­jit ze hry.  Takže kdo má čas a chuť, tře­ba 20 min pomů­že vám a zase klid­ně může jít. Je to dob­ře vymyš­le­né. Hra se i při­způ­so­bí slo­ži­tos­tí. Čím více hrá­čů tím slo­ži­těj­ší úko­ly. Šikovně pro­ve­de­no.

 Při prvot­ním zapnu­tí hry se musí­te tro­chu zori­en­to­vat. Nastavení je pře­hled­né a dob­ře roz­vr­že­né. Zvolíte si, zda hra­je­te hru pro jed­no­ho nebo více hrá­čů. Člověk se ale po chvil­ce rozkou­ká, a vesměs pocho­pí co a jak a nasta­ví­te si vše pod­le libos­ti. Ze začát­ku hra pěk­ně ubí­há, není ani zas moc kom­pli­ko­va­ná a nároč­ná. Tak jak to u her bývá, obtíž­nost se postup­ně zvy­šu­je, ale není to zas na neú­nos­nou mez. Jsou i mezi hrá­či výtky, že hra moh­la být těž­ší. Je to věc názo­ru. Všeobecně jde hra­tel­nost od deva­de­sá­tých let smě­rem k uleh­čo­vá­ní a mož­nos­tí čas­té­ho ulo­že­ní hry. Je to vlast­ně i dob­ře, pro­to­že máte potom vět­ší chuť pokra­čo­vat. A ne, že neu­stá­le začí­ná­te od začát­ku.

 Trochu zamr­zí men­ší růz­no­ro­dost nepřá­tel. Boje s vlky mají taky opa­ku­jí­cí se cha­rak­ter a vesměs rych­le zjis­tí­te, že vám na rych­lé vítěz­ství v mezi­hrách sta­čí pře­pnou na rytí­ře a nic vás nemo­ti­vu­je vyu­ží­vat jinou posta­vu a jejich schop­nos­ti. Boj s vět­ší­mi zápo­rá­ky je již slo­ži­těj­ší, ale má opa­ku­jí­cí se ten­den­ci, co se týče úde­rů.

Celkově hod­no­tím hru jako veli­ce vyda­ře­nou a zábav­nou zvláš­tě pro let­ní veče­ry. Co je tře­ba vyzdvih­nout, je režim více hrá­čů, kte­rý je ve vět­ších rodi­nách vel­mi oblí­be­ný. Moc her tuto pod­po­ru nemí­vá. Bude to pro vás záži­tek, na kte­rý bude­te jis­tě vzpo­mí­nat.

Hodnocení: 8/10


Foto: VÝVOJÁŘ: Frozenbyte & Modus Games


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
1 Komentář
Nejstarší
Nejnovější Nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Bulanci - 2022 - Nejslavnější hra polštářů se vrací.15. listopadu 2022 Bulanci - 2022 - Nejslavnější hra polštářů se vrací. Po dlouhých 20 letech si můžete zahrát slavné „Bulánky“ v nejnovější verzi. Vývojáři přibližně před rokem vyzkoušeli podporu svých fanoušků akcí na Startovači a jejich snaha byla […] Posted in Novinky ze světa her
  • 1428: Shadows over Silesia20. října 2022 1428: Shadows over Silesia Není nad to, když tvůrce dělá na hře skoro sám. Jednou ze her, která má minimum tvůrců, je Středověká hra 1428: Shadows over Silesia. Je to česká hra a český web by měl recenzovat hlavně […] Posted in Recenze her
  • Juro Janosik10. listopadu 2021 Juro Janosik Podporujeme československé hry. Na recenzi se k nám dostala slovenská hra Juro Janosik. Jedná se hru od tvůrce Petera Jurkovského a stojí necelých 10 eur. Autor už pro fanoušky […] Posted in Recenze her
  • Relicta – Nápad jistě dobrý, výsledky nebyly tak dobré…21. července 2021 Relicta – Nápad jistě dobrý, výsledky nebyly tak dobré… Abych pravdu řekl, tahle hra mě na začátku vcelku překvapila. Zajímavá úvodní scéna, kde vás vcucne obří fialový kámen zvaný Relicta, je celkem atmosférickým počinem, který vás dokáže […] Posted in Recenze her
  • Resident Evil 4 Chainsaw Demo12. března 2023 Resident Evil 4 Chainsaw Demo Přežití je jen začátek. Vyzkoušejte si Resident Evil 4, který je předělávkou původní hry vydané v roce 2005. Toto demo se skládá ze speciálně upravené verze úvodní sekvence hry a lze jej […] Posted in Novinky ze světa her
  • Assassin’s Creed III19. února 2023 Assassin’s Creed III Třetí díl úspěšné série hry Assassin’s Creed III je světě a rozhodně stojí zato. S novodobým Assassinem se vydáte opět do doby křížových výprav, kde budete bojovat na život a na smrt. […] Posted in Retro games
  • A Plague Tale: Requiem20. října 2022 A Plague Tale: Requiem Před několika lety přišel první A Plague Tale: Innocence, kde jsme se vrhli do středověků s hlavními postavami Amicií a jejím bratrem Hugem. Druhý díl, který vyšel před několika dny, […] Posted in Recenze her
  • Star Wars Jedi: Fallen Order – konečně zase dobrá hra ze světa Star Wars20. října 2022 Star Wars Jedi: Fallen Order – konečně zase dobrá hra ze světa Star Wars EA patří mezi vydavatele, kterým se v posledních letech spíše nedaří, alespoň co se kvality vydaných titulů týče. Dostáváme od nich tak pouze bugy prorostlé nedodělané tituly bez nápadu […] Posted in Recenze her
  • Hobo: Tough Life (krátká recenze nejnávykovější hry na světě)18. října 2022 Hobo: Tough Life (krátká recenze nejnávykovější hry na světě) Hobo: Tough Life je vysoce návykový simulátor bezdomovce. Česká Indie 1st person Hra je příjemně lowcost s minimalistickým českým dabingem, který očividně provozovali neherci a obsahem […] Posted in Recenze her
  • Mad Max – šílená jízda po prázdné pustině20. srpna 2022 Mad Max – šílená jízda po prázdné pustině V roce 2015 vyšel film Šílený Max – zběsilá cesta, který do dnešní doby platí za jeden z nejlepších filmů vůbec. A ve stejném roce přišla na světlo světa i zběsilá akční adventura Mad Max. […] Posted in Recenze her
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

1
0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,11011 s | počet dotazů: 342 | paměť: 71941 KB. | 22.07.2024 - 17:01:48