Kritiky.cz > Recenze knih > Ticho

Ticho

Ticho
Ticho
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Yrsa Sigurdardóttir nás v posled­ním díle série Freyja&Huldar opět vra­cí do stu­de­né­ho potem­ně­lé­ho Reykjaviku. Šokující nález zna­me­ná dal­ší prá­ci pro vyšet­řo­va­cí tým, kte­rý se ten­to­krát sejde v kri­mi Ticho.

Poslední, šes­tý díl, ve kte­rém hlav­ní posta­vy opět hra­jí dět­ská psy­cho­lož­ka Freyja a nekon­form­ní poli­cis­ta Huldar opět při­ná­ší neče­ka­nou záplet­ku a ješ­tě pře­kva­pi­věj­ší rozuz­le­ní. Policejní hlíd­ka je při­vo­la­ná k autu, kte­ré pode­zře­le dlou­hou dobu par­ku­je na jed­nom mís­tě ve čtvr­ti obý­va­né střed­ní tří­dou. Po zběž­né kon­t­ro­le napad­ne poli­cis­ty otevřít kufr a kaž­dý čte­nář detek­ti­vek ví, že jeho obsah nebu­de stan­dard­ní. Je nut­no při­vo­lat posi­ly a začít pra­co­vat na vyšet­řo­vá­ní na vyšet­řo­vá­ní vraž­dy. V ige­li­to­vých pyt­lích na odpad­ky se najdou roz­ře­za­né čás­ti lid­ské­ho těla.

A neby­la by to krá­lov­na detek­ti­vek Yrsa, aby k hrůz­né­mu nále­zu ješ­tě nepři­da­la něco dal­ší­ho. Jak spo­lu sou­vi­sí kusy lid­ské­ho masa v zapar­ko­va­ném autě, zmi­ze­ní kojen­ce z kočár­ku ze zahra­dy luxus­ní vily a nález cizí­ho mrt­vé­ho dítě­te na jeho mís­tě. Tím spíš, když oba pří­pa­dy dělí jede­náct let?

Yrsa opět mis­tr­ně vysta­vě­la záplet­ku, děj gra­du­je a na kaž­dé dal­ší stra­ně může koneč­ně nastat zlom. Vraha by až do posled­ní stra­ny odhad­nul jen málo­kdo. Ticho svým roz­sa­hem bohu­žel neu­mož­ňu­je pře­čte­ní za jeden večer, ale urči­tě bude­te z prá­ce spě­chat domů.

Slabší strán­kou kni­hy je bohu­žel opět posta­va Frey, kte­rá už není tak zby­teč­ná jako v před­cho­zích dílech, ale ke zvra­tu vyšet­řo­vá­ní bohu­žel opět nijak závrat­nou měrou nepři­spí­vá. V jejím pra­cov­ním živo­tě nasta­la pod­stat­ná změ­na, kdy se z Dětského domo­va pře­su­nu­la pří­mo k poli­cii a je plno­hod­not­nou člen­kou týmu, nicmé­ně kdy­by neby­la… Zde autor­ka bohu­žel šláp­la kou­sek ved­le a čte­nář by od hlav­ní posta­vy kri­mi čekal víc. Nicméně si na své při­jdou pří­z­niv­ci čer­ve­né knihov­ny, pro­to­že Yrsa neo­po­mně­la roze­psat i tuto dějo­vou lin­ku a vztah Frey a Huldara se pro­tí­ná i v osob­ní rovi­ně. Ušli od prv­ní­ho dílu něja­ký kus ces­ty nebo vše zůsta­lo při starém?

Ticho na vše poskyt­ne odpo­věď a čte­nář chtě, nechtě, bude srov­ná­vat s ostat­ní­mi kni­ha­mi série. Která z detek­ti­vek obsto­jí nej­líp? DNA, Černá díra, Katarze, Poprava, Panenka nebo aktu­ál­ní Ticho?

  • Název kni­hy               Ticho
  • Autor                          Yrsa Sigurdardóttir
  • Nakladatelství            Metafora
  • Místo vydá­ní              Praha
  • Rok vydá­ní                 2022
  • Vydání (1., 2. atd.)     1.
  • Počet stran                  411
  • ISBN/EAN                 978-80-7625-082-6

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,77924 s | počet dotazů: 260 | paměť: 72063 KB. | 16.04.2024 - 19:42:35