Kritiky.cz > Recenze knih > V hlavní roli srdce

V hlavní roli srdce

Srdce
Srdce
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Kdo se ale­spoň mini­mál­ně zají­má o dění v sou­čas­né medi­cí­ně, urči­tě už někdy zasle­chl jmé­no Petr Neužil. Kdo se zají­má o dění v sou­čas­né lite­ra­tu­ře, je na tom podob­ně. Lékař Petr Neužil spo­jil svo­ji pro­fe­si se svo­jí záli­bou a před čte­ná­ře při­chá­zí se svo­jí novou kni­hou V hlav­ní roli srd­ce.

Nutno podokt­nout, že se nejed­ná o auto­ro­vu prvo­ti­nu na lite­rár­ním poli, ale už o dru­hý počin v pořa­dí. Tentokrát se roz­ho­dl zkom­bi­no­vat dení­ko­vou for­mu a při­dat k ní jako bonus navíc něko­lik svých poví­dek, kte­ré dopl­ňu­jí ilu­stra­ce Tomáše Bíma.

Podnět k sepsá­ní pamě­tí vze­šel od léka­řo­va paci­en­ta Karla Pacnera, kte­rý s dok­to­rem uza­vřel slib, že se doži­je mini­mál­ně stov­ky. To se mu bohu­žel i přes veš­ke­rou péči nepo­ved­lo, ale „donu­til“ Petra Neužila, aby se ale­spoň zamys­lel na tím, že svo­je život­ní pří­běhy vydá kniž­ně. Na memoá­ry je ješ­tě pří­liš brzy, tak dosta­la před­nost for­ma dení­ko­vá.

Kdo čeká vzru­še­ní ve for­mě resus­ci­ta­ce a pří­mé srdeč­ní masá­že na kaž­dé stra­ně, bude zkla­mán. Stejně jako ten, kte­rý dou­fá, že dok­tor Neužil pus­tí ven pikant­nos­ti o svých paci­en­tech z řad VIP. Bohužel nedo­čka­jí se zástup­ci ani jed­né sku­pi­ny a všich­ni čte­ná­ři zjis­tí, že léka­ři, pře­kva­pi­vě, stá­le jen ope­ru­jí a ope­ru­jí. Mezitím si odsko­čí odpřed­ná­šet na svě­to­vý kon­gres, což jim v mezi­ča­se zne­pří­jem­ňu­jí pro­ti­co­vi­do­vá opat­ře­ní, a pak zase ope­ru­jí. Špičkový lékař den­ně vypi­je lit­ry kávy a občas si odsko­čí na jíd­lo do nejme­no­va­né­ho řetěz­ce s rych­lým občer­stve­ním nebo na ben­zin­ku pro bage­tu.

Kdyby to bylo tak jed­no­du­ché… Autor nám uka­zu­je pohled na dneš­ní medi­cí­nu a rea­li­zo­va­né výko­ny. Co se jemu zdá jako auto­ma­ti­ka a ruti­na, z toho běž­né­mu smr­tel­ní­ko­vi zůstá­vá rozum stát a je nesku­teč­né, kam se kar­di­o­lo­gie posu­nu­la. Jaké pro­blémy a jaký­mi meto­da­mi doká­že sou­čas­ná medi­cí­na řešit, je ohro­mu­jí­cí. Petr Neužil neo­po­mněl ve své kni­ze pou­ká­zat na tra­dič­ní řev­ni­vost mezi kar­di­o­lo­gy a kar­di­o­chi­rur­gy. Jedinou nevý­ho­dou dení­ko­vé čás­ti kni­hy je poměr­ně odbor­ný jazyk, kte­rý auto­ro­vi urči­tě při­jde zjed­no­du­še­ný na základ­ní mini­mum, ale pro oby­čej­né čte­ná­ře z řad laic­ké veřej­nos­ti, zůstá­vá stá­le mís­ty hůře sro­zu­mi­tel­ný. Na dru­hou stra­nu si už asi navždy budu pama­to­vat, co je peri­kard, tam­po­ná­da,… Škoda, že autor svůj deník ukon­čil už v čer­ven­ci.

Jako pro­ti­pól ke stro­hým dení­ko­vým zápis­kům, Petr Neužil svo­ji kni­hu V hlav­ní roli srd­ce dopl­nil o osm vlast­ních poví­dek, kte­ré nao­pak pře­kva­pí svo­jí koša­tos­tí a cito­vos­tí. Autor se v nich vyzná­vá ze svých nej­ni­ter­něj­ších poci­tů a uka­zu­je, že srd­ce není jen o krvi, žílách a tep­nách, ale i o citech, kte­rá s námi občas zmí­ta­jí, ať chce­me nebo ne. Jen autor sám ví, nako­lik jsou jeho povíd­ky auto­bi­o­gra­fic­ké a nako­lik se jed­ná o fik­ci.

 

  • Název kni­hy               V hlav­ní roli srd­ce
  • Autor                          Petr Neužil
  • Nakladatelství            Kniha Zlín
  • Místo vydá­ní              Praha
  • Rok vydá­ní                 2022
  • Vydání (1., 2. atd.)     1.
  • Počet stran                  387
  • ISBN/EAN                 978-80-7662-438-2

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,58053 s | počet dotazů: 263 | paměť: 72263 KB. | 23.05.2024 - 14:10:16