Kritiky.cz > Recenze knih > Pravda nebyla k dostání

Pravda nebyla k dostání

Pravda
Pravda
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Dlouhou dobu čes­ké­mu kniž­ní­mu trhu kra­lo­va­li mužští auto­ři, ale těm v posled­ních něko­li­ka letech šla­pe na paty žen­ská kon­ku­ren­ce. Nebo jsou už autor­ky ve vede­ní? K nada­né gene­ra­ci beze­spo­ru pat­ří i Lucie Hlavinková, kte­rá při­chá­zí s novým romá­nem Pravda neby­la k dostá­ní.

Autorka děj své nové kni­hy zařa­zu­je do obdo­bí osm­de­sá­tých let minu­lé­ho sto­le­tí, kdy v Československu stá­le pro­bí­ha­la nor­ma­li­za­ce a vidi­na změ­ny byla v nedo­hled­nu. Mladá Jana se svo­jí mat­kou pro­chá­zí slo­ži­tým obdo­bím a obě se jen těž­ce vyrov­ná­va­jí se ztrá­tou otce a man­že­la. Matka se sna­ží uto­pit žal v alko­ho­lu a Jana si při­pa­dá ztra­ce­ná. Jednoho dne obje­ví v mat­či­ně lož­ni­ci sešit plný zápis­ků, kte­ré zdán­li­vě nedá­va­jí smy­sl, ale do Janina živo­ta jejich čet­ba při­ná­ší ale­spoň tro­chu vzru­še­ní a dává zapo­me­nout na minu­lé udá­los­ti.

Hlavní hrdin­ka se tak pus­tí do pát­rá­ní na vlast­ní pěst a postup­ně se z roz­ptý­le­ní sta­ne malá noč­ní můra. Nic nedá­vá smy­sl, nic do sebe neza­pa­dá. Vůbec niče­mu nero­zu­mí a bojí se zeptat, pro­to­že tuší, že tak ote­vře tři­nác­tou kom­na­tu svo­jí rodi­ny. Zvláštní cho­vá­ní pra­ro­di­čů jí také na kli­du nepři­dá­vá a nechá­pe, proč jsou u nich i oby­čej­né věci tabu. Proč nesmí mít šper­ky, nikdy u nich nedo­sta­ne k obě­du maso a před kaž­dým jíd­lem se mod­lí?

Jana brzy pocho­pí, že ač se její mat­ka sna­ži­la o nor­mál­ní život, jejich rodi­na je pros­tě jiná a občas na ni někte­ří z nezná­mých důvo­dů hle­dí skrz prs­ty. Co dělá špat­ně? A proč má pocit, že v jejím živo­tě stá­le někdo chy­bí?

Lucie Hlavinková pro svou novou kni­hu opět zvo­li­la netra­dič­ní námět, jehož pře­ve­de­ní do sou­vis­lé­ho pří­bě­hu muse­lo před­chá­zet důklad­né pro­stu­do­vá­ní mate­ri­á­lů, jejich shá­ně­ní s ohle­dem na his­to­ric­ký kon­text urči­tě neby­lo jed­no­du­ché. Jak jsme zvyklí už z romá­nu Kdo šije u Podolské, tak Pravda neby­la k dostá­ní opět při­ná­ší sil­ný pří­běh, kte­rý si mimo jiné bere na paškál komu­nis­tic­ký režim a jeho zása­hy do živo­ta běž­ných lidí, kte­ří se, byť jen nepa­tr­ně, odli­šo­va­li od poža­do­va­né nor­my.

Autorka vylo­ží kar­ty na stůl až na posled­ních pár stra­nách a pří­běh dospě­je k těž­ko uvě­ři­tel­né­mu závě­ru, kte­rý by mohl napsat jen život sám. Román o hle­dá­ní, ztrátách a nále­zech. Dočkají se čte­ná­ři hap­py endu? Pravda neby­la k dostá­ní se v klad­ném slo­va smys­lu také vymy­ká běž­ným kniž­ním pří­bě­hům, ale autor­ka si za jeho zpra­co­vá­ní roz­hod­ně zaslou­ží pochva­lu, niko­liv per­ze­ku­ci.

 

  • Název kni­hy               Pravda neby­la k dostá­ní
  • Autor                          Lucie Hlavinková
  • Nakladatelství            Motto
  • Místo vydá­ní              Praha
  • Rok vydá­ní                 2022
  • Vydání (1., 2. atd.)     1.
  • Počet stran                  238
  • ISBN/EAN                 978-80-267-2280-9

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,58330 s | počet dotazů: 262 | paměť: 71987 KB. | 18.04.2024 - 03:21:24