Kritiky.cz > Recenze knih > Tlapková patrola. 5minutové pohádky

Tlapková patrola. 5minutové pohádky

patrola e1547998972814
patrola e1547998972814
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Oblíbení hrdi­no­vé tele­viz­ní­ho seri­á­lu, tj. neo­hro­že­ná štěňa­ta Tlapkové pat­ro­ly ve slo­že­ní: Marshall, Rocky, Rubble, Ryder, Sky, Chase a Zuma, s kte­rý­mi zaži­je­te opět napros­to úžas­ná dob­ro­druž­ství a nikdy nekon­čí­cí zába­vu a legra­ci.

Právě tito čtyř­no­zí kama­rá­di jsou vždy při­pra­ve­ni pomo­ci a zachrá­nit poma­lu celý svět, ane­bo ale­spoň jeho část. A v této úžas­né kolek­ci pěti­mi­nu­to­vých pohá­dek může­te pro­žít devět úžas­ných dob­ro­druž­ství v deví­ti krás­ných pří­bě­zích.

Marshall spě­chá na pomoc

Do měs­ta při­le­tě­ly husy a jed­no malé hou­sát­ko Fuzzy se zatou­la­lo. Dokáží čtyř­no­zí kama­rá­di najít hou­sát­ko včas, ane­bo ale­spoň do doby, než husy odle­tí na jih? Nebo odle­tí bez hou­sát­ka a ono pak bude muset letět samo? Bude pát­rá­ní Tlapkové pat­ro­ly nako­nec úspěš­né?

Skye letí do oblak

Na letec­kou pře­hlíd­ku do Adventure Bay měla dora­zit akro­ba­tic­ká pilot­ka Ace Sorensonová. Její leta­dlo však mělo pro­blém s moto­rem, tak jí nezby­lo, než se s žádos­tí o pomoc obrá­tit pří­mo na Patrolu, aby ji našla ide­ál­ní mís­to na při­stá­ní.

Zadaří se Tlapkové pat­ro­le navi­go­vat ji až na letiš­tě? Anebo bude muset stej­ně nako­nec pou­žít padák? Stihne se opra­vit roz­bi­té leta­dlo včas, aby se Ace moh­la zúčast­nit letec­ké pře­hlíd­ky? A dopře­je si Patrola sle­do­vá­ní letec­ké pře­hlíd­ky z pohod­lí plá­že či niko­liv?

Zlatá horeč­ka

Rublle se sta­rost­kou Goodwayovou a jejím strýč­kem Otisem rýžo­val zla­to do doby, dokud Otis nezlo­mil sta­rou lopa­tu, a dokud mu z rýžo­vé pán­ve nevy­padlo dno. A co teď? Takhle se rýžo­vat nedá! Nezbývá než si zavo­lat o pomoc!

Dovezou Tlapky všech­no potřeb­né na rýžo­vá­ní? A nepo­hl­tí je také „zla­tá horeč­ka? A kdo prv­ní najde zla­tý kou­sek? A proč se bude dělat socha prá­vě pro sle­pič­ku Chickalettu? A proč chce sta­ros­ta Humdinger se svou „Kočkostrofickou četou“ ukrást zla­to? Na co jim bude dob­ré?  Anebo Patrola ten­to plán úspěš­ně pře­ka­zí a koťa­ta jako vždy všech­no pěk­ně zpac­ka­jí? To si musí­te už pře­číst sami v pří­bě­hu s názvem „Zlatá horeč­ka.“

Bojové umě­ní Tlap-fu

Ve sto­do­le far­mář­ky Yumi si štěňa­ta, sta­rost­ka Goodwayová a Chickaletta pro­vě­řo­va­li své bojo­vé Tlap-fu chva­ty. Budou všich­ni doko­na­le při­pra­ve­ni pod­stou­pit zkouš­ku a poku­sit se tak zís­kat žlu­té pás­ky? Složí ji všich­ni  úspěš­ně či niko­liv? A jak­pak asi dopad­nou sta­ros­to­va koťa­ta? Jste-li zvě­da­ví, jak to dopad­ne, urči­tě nebu­de­te zkla­ma­ní, neboť sami zjis­tí­te, že:

„Cílem je, aby ze sebe štěňa­ta, koťa­ta, sta­ros­to­vé i sle­pič­ky dosta­li jen to nej­lep­ší.“

Vzhůru do oblak!

Byl krás­ný slu­neč­ný den, napros­to ide­ál­ní pro výroč­ní závod hor­ko­vzduš­ných baló­nů. Závod paní sta­rost­ky měl brzy začít, ovšem paní sta­rost­ka Goodwayová byla hod­ně ner­vóz­ní, nedo­ká­za­la pře­ko­nat svůj strach z výšek.

Navíc než balón sku­teč­ně mohl vzlét­nout, obje­vi­la se v něm vel­ká trh­li­na. Podaří se Tlapkám díru zdár­ně zazá­pla­to­vat, aby nedo­šlo k něja­ké neho­dě? Bude moci nako­nec sta­rost­ka i přes­to závo­dit? Překoná svůj cho­rob­ný strach z výšek či niko­liv? Kdo zís­ká vítěz­nou tro­fej?

Tlapky zachra­ňu­jí mimo­zemš­ťa­na

Jedné hvězd­né noci se část Tlapkové pat­ro­ly díva­la na noč­ní oblo­hu. A co to? Najednou se obje­vi­la vesmír­ná loď míří­cí pří­mo do Adventure Bay. Bohužel ces­tou bou­ra­la a nara­zi­la do stodo­ly far­mář­ky Yumi.

Podaří se jim zachrá­nit krá­vu Bettinu uvízlou v bub­li­ně? A kdo všech­no se nako­nec v této vzná­še­jí­cí se bub­li­ně ocit­ne a jak se z ní dosta­nou? Najdou pilo­ta této zvlášt­ní lodi? A kdo se obje­ví na cen­t­rá­le, kte­rá zvlášt­ním způ­so­bem při­po­mí­ná tvar vesmír­né lodi? Vráti se mimo­zemšťan za svou rodi­nou na domov­skou pla­ne­tu, ane­bo tu bude muset nako­nec zůstat mezi svý­mi nový­mi přá­te­li?

Na jeden den krá­lem

Tlapky nacvi­čo­va­ly hru o rytí­řích kula­té­ho sto­lu. Chase byl král Artuš a ostat­ní štěňa­ta hrá­la roli jeho sta­teč­ných rytí­řů. Mezitím v Adventure Bay kapi­tán Turbot sta­věl na náměs­tí scé­nu pro diva­del­ní hru, kte­rá vypa­da­la jako hrad. Kulisy se bohu­žel zhrou­ti­ly a Turbota zava­li­ly.

A kdo jiný by mu měl pomo­ci, než samot­né Tlapky. Vyprostí ho a zachrá­ní? Dokončí včas stav­bu diva­del­ních kulis, aniž by muse­lo být před­sta­ve­ní odlo­že­no či úpl­ně zru­še­no? A jakým kom­pli­ka­cím ješ­tě budou muset všich­ni čelit?  A jaké bude nako­nec samot­né před­sta­ve­ní?

Servisní tým tla­pek

Kamarád Tlapkové pat­ro­ly Alex spo­lu se svým dědeč­kem trá­vil odpo­led­ne, kdy si Alex z haram­pá­dí vyro­bil super­tří­kol­ku. Jelikož se chtěl před svým dědeč­kem před­vést, roz­jel tří­kol­ku moc rych­le, až se nára­zem na výmol celá roz­padla.

Kdo mu ji pomů­že zno­vu posta­vit a sehnat náhrad­ní díly? Ano, naši čtyř­no­zí kama­rá­di. Bohužel i v nové tří­kol­ce nebral Alex dob­ře míně­ných rad Pacek, a při tes­to­vá­ní opět nepo­slech­la a rych­le vyra­zil vpřed. To se mu samo­zřej­mě dost vymsti­lo, pro­to­že tří­kol­ku nedo­ká­zal v tak vel­ké rych­lo zasta­vit sám. Naučí Patrola Alexe bez­peč­ně jez­dit, ane­bo ale­spoň tak, aby si vyslou­žil pohár Tlapkové pat­ro­ly za bez­peč­nou jízdu? A jaké pře­kva­pe­ní tro­fej ukrý­vá? To už je na malých čte­ná­řích.

Rubblovo vel­ké přá­ní

Rocky a Rubble pomá­ha­li far­má­ři Alovi ve sto­do­le vytří­dit sta­ré věci. Co se ale nesta­lo? Něco obje­vi­li, a to kra­bič­ku s kou­zel­ným dži­nem a tře­mi přá­ní­mi. Co všech­no si bude Rubble přát, a jaké nepří­jem­nos­ti tyto přá­ní způ­so­bí? Jaké ško­dy bude nuce­na Tlapková pat­ro­la odstra­nit? A jaké nako­nec bude posled­ní Rubblovo přá­ní? Bude stát oprav­du za to?

Kniha je vhod­ná hlav­ně pro všech­ny začí­na­jí­cí čte­ná­ře, neboť obsa­hu­je vel­mi jed­no­du­chý a nijak slo­ži­tý text, navíc boha­tě dopl­ně­ný krás­ný­mi a fan­ta­zii pod­po­ru­jí­címí obráz­ky, díky nímž si oži­ví tak dob­ře zná­mé pří­běhy z tele­vi­ze.

Navíc hlav­ní hrdi­no­vé děti nau­čí oprav­do­vým hod­no­tám přá­tel­ství, nezišt­né pomo­ci, skvě­lé spo­lu­prá­ci, féro­vos­ti a tomu, že být pil­ní a pra­co­vi­tí dělá svět lep­ším. A kdo ví, mož­ná si osvo­jí i jejich krás­né hes­lo, jímž se mož­ná také budou řídit:

 „Vůbec žád­ná prá­ce neo­do­lá naší tlap­ce.“

Tlapková pat­ro­la. 5 minu­to­vé pohád­ky.

Překlad: Martin Krankus

Vydalo nakla­da­tel­ství EGMONT v Praze v roce 2018 ve spo­leč­nos­ti Albatros Media a.s.

Vydání prv­ní

ISBN 978-80-252-4376-3


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Léčivé pohádky pro dětskou duši9. února 2020 Léčivé pohádky pro dětskou duši Knížka "Léčivé pohádky pro dětskou duši" od Romany Suché potěší nejen děti všech věkových kategorií, ale i jejich rodiče. Jak už samotný název knihy napovídá, nejedná se jen tak o obyčejné […] Posted in Recenze knih
  • Hejkalka11. března 2022 Hejkalka Všechny malé holčičky, které milují les, příšerky a křehké víly, určitě uvítají novou pohádkovou knížku "Hejkalka" od Petry Martiškové, jež vydalo nakladatelství Grada Publishing, a.s. pod […] Posted in Recenze knih
  • My Little Pony: Sbírka pohádek2. února 2022 My Little Pony: Sbírka pohádek Také vaše děti milují příběhy létajících a všudypřítomných roztomilých hrdinů v podobě "My Little Pony"? Tak to by vám zcela určitě neměla v knihovničce chybět tato úžasná kniha pod […] Posted in Recenze knih
  • JÓGÁTKY. CESTA NA HORU SRDCE.27. července 2019 JÓGÁTKY. CESTA NA HORU SRDCE. V dnešním hektickém světě plného stresu se naše děti snaží co nejlépe zorientovat, usilují o špetku pochopení a chtějí být svým okolím za každou cenu přijati, a proto se až nezdravě […] Posted in Recenze knih
  • Bylinkové pohádky23. července 2019 Bylinkové pohádky Knihu "Bylinkové pohádky" uvítají všichni rodiče a děti, jež mají na své zahrádce bylinky a využívají je ve svém každodenním životě, a rádi se o nich něco i dozvědí. Bylinkové pohádky […] Posted in Recenze knih
  • Pohádková kuchařka, kouzelné vaření pro děti15. května 2019 Pohádková kuchařka, kouzelné vaření pro děti Také vám děti rádi pomáhají v kuchyni při vaření? Tak proč si tohle společné vaření tak trochu neužít spolu s "Pohádkovou kuchařkou", a neproměnit si ho tak na kouzelné a hravé vaření […] Posted in Recenze knih
  • Jitřenka od Zuzany Štelbaské6. února 2019 Jitřenka od Zuzany Štelbaské V knize "Jitřenka" objevíte krásné a dojemné příběhy napsané s velkou láskou a něhou o jedné drobné dívence v gumových holínkách, která dostala jméno podle první ranní a poslední noční […] Posted in Recenze knih
  • Filípek od Zuzany Štelbaské21. ledna 2019 Filípek od Zuzany Štelbaské Filípek je stejný jako spousta jiných kluků, je zvědavý, rád se učí nové věci a velmi všímavý ke svému okolí. Je to malý rozpustilý klučina se střapatou hlavou a s vlasy barvy pšenice, […] Posted in Recenze knih
  • Míša a její malí pacienti. Nečekaní hosté od Aniela Cholewińská-Szkoliková13. ledna 2019 Míša a její malí pacienti. Nečekaní hosté od Aniela Cholewińská-Szkoliková Knížka vypráví úsměvné příhody jedné malé sedmileté holčičky Míšy, která bydlí na malém městečku spolu se svými rodiči a svým malým psíkem, kterého s láskou oslovuje Pupík. Holčička je […] Posted in Recenze knih
  • NEJKRÁSNĚJŠÍ KOLEKCE: KÁMOŠI HAFÍCI13. ledna 2019 NEJKRÁSNĚJŠÍ KOLEKCE: KÁMOŠI HAFÍCI V knize "Kámoši hafíci" se můžete těšit na vyprávění o jednotlivých dobrodružstvích dvou neohrožených psích parťáků, jež milují výzvy a třemhlav se vrhají do nových a leckdy nebezpečných […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,09170 s | počet dotazů: 255 | paměť: 72188 KB. | 22.04.2024 - 08:25:50