Kritiky.cz > Recenze knih > Nejlepší české papírové skládačky - zábava, co se nikdy neomrzí...

Nejlepší české papírové skládačky - zábava, co se nikdy neomrzí...

sklad e1548001344221
sklad e1548001344221
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Oblíbené sklá­dač­ky z růz­no­ba­rev­né­ho papí­ru v dětech pro­bu­dí oprav­do­vý zájem o tvo­ře­ní, povzbu­dí jejich fan­ta­zii, a hlav­ně pro­cvi­čí a zdo­ko­na­lí jem­nou moto­ri­ku prs­tů. Navíc jako bonus jsou v této prak­tic­ké pří­ruč­ce uvnitř vlo­že­ny úžas­né, barev­né papí­ry ke tvo­ře­ní nej­růz­něj­ších barev a moti­vů.

Na 116 strán­kách této kni­hy nalez­ne­te cel­kem 56 nej­růz­něj­ších sklá­da­ček z mno­ha kate­go­rií a oblas­tí. Objevíte tu návo­dy na slo­že­ní základ­ních tva­rů zví­řá­tek, doprav­ních pro­střed­ků, dino­sau­rů ane­bo i dár­ko­vých kra­bi­ček.

Všechny sklá­dač­ky lze jed­no­du­še a rych­le posklá­dat z papí­ru a násled­ně dozdo­bit nebo dokres­lit dle  vlast­ní fan­ta­zie. Anebo může­te sklá­dač­ku dál pou­žít jako drob­ný dárek pro blíz­ké přá­te­lé, či vyu­žít při nej­růz­něj­ších dět­ských hrách jako je napří­klad „Nebo, peklo, ráj“, či jako deko­ra­ci dět­ské­ho poko­jíč­ku a v nepo­sled­ní řadě jako zálož­ku do kni­hy. Použití sklá­da­ček je vel­mi roz­ma­ni­té, zále­ží jen na vás, jak je dále vyu­ži­je­te.

Každé ze sklá­da­ček je věno­va­ná dvou strán­ka v této tenouč­ké pří­ruč­ce. Na levé strán­ce je cel­ko­vá foto­gra­fie výsled­né­ho pro­duk­tu spo­lu s jeho názvem, a na stra­ně pra­vé je podrob­ný postup sklá­dá­ní.

Postup sklá­da­ní je dopo­drob­na roz­kres­len do sebe­men­ší­ho detai­lu včet­ně struč­ných popi­sek u jed­not­li­vých obráz­ků či kro­ků. U kaž­dé­ho obráz­ku je pře­ru­šo­va­nou čárou vyob­ra­zen díl, kte­rý je nut­né prá­vě pře­lo­žit, a postou­pit tak dál v dal­ším postu­pu sklá­dá­ní.

Samotný postup je pře­hled­ně a vel­mi prak­tic­ky očís­lo­ván čer­ve­ným koleč­kem s bílý­mi čís­li­ce­mi, jež děti vede krás­ně krok za kro­kem v posloup­nos­ti a sys­té­ma­tič­nos­ti sklá­dá­ní. Navíc kaž­dý z obráz­ků je dopl­něn vel­mi struč­ným instruk­ce­mi, jak jed­not­li­vé díly slo­žit, co dělat dál, co ohnout nebo nao­pak tře­ba oto­čit či zalo­žit.

Některé sklá­dač­ky se sklá­da­jí z něko­li­ka čás­ti jako napří­klad tuli­pán či slu­neč­ni­ce. Většinou se jed­ná o dvě samo­stat­né čás­ti, kte­ré do sebe zapa­da­jí a tvo­ří celek. Nejčastěji to bývá u rost­lin, a to jeden díl před­sta­vu­jí­cí květ a dal­ší díl před­sta­vu­jí­cí sto­nek, v posloup­nos­ti tvo­ří­cí kvě­ti­nu jako celek

Každá ze sklá­da­nek je vyob­ra­ze­ná na růz­ném barev­ném poza­dí s vese­lou bar­vič­kou, kte­rá zau­jí­má veš­ke­rou barev­nou šká­lu tzv. „barev­ných papí­rů“, kte­ré si lze pro toto tvo­ře­ní kou­pit a maxi­mál­ně vyu­žít. Možná i tak tro­chu před­zna­me­ná­vá, jakou bar­vu bychom moh­li na tu či onu sklá­dan­ku pou­žít.

Pevně věřím, že se děti budou rády učit sklá­dat nové věci, pro­cvi­čo­vat se a zdo­ko­na­lo­vat v této „sta­řič­ké“ zába­vě a věz­te, že pak rády budou učit a pře­dá­vat tyto zís­ka­né doved­nos­ti i svo­je vrs­tev­ní­ky ve ško­le a škol­ce, a budou mít tak tro­šič­ku nad nimi navrch. Budou bor­ci ve sklá­dá­ní a papí­ro­vých sklá­dač­kách!

Jednotlivé sklá­dač­ky jsou vybrá­ny tak, aby byly vel­mi jed­no­du­ché a daly se díky výstiž­né­mu obráz­ku snad­no slo­žit, a to i malé děti, aniž by sami žáda­ly o pomoc dru­hé­ho. Pokud se doká­žou samy zaba­vit a vše zvlád­nou samy bez pomo­ci dospě­lé­ho, uvi­dí­te, jak budou samy na sebe prá­vem pyš­ní.

Nejlepší čes­ké papí­ro­vé sklá­dač­ky

Vydala Grada Publishing, a.s. pod znač­kou Bambook

První vydá­ní

Praha 2018

Počet stran: 119

ISBN 978-80-247-3743-0


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,46680 s | počet dotazů: 263 | paměť: 72131 KB. | 18.04.2024 - 06:17:14