Kritiky.cz > Filmy > Filmové premiéry > Trio z Belleville

Trio z Belleville

Image123
Image123
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Šampión je osa­mě­lý chla­pec, kte­ré­ho ado­p­to­va­la jeho babič­ka, madam Souza. Ta se posta­rá o to, aby vnuk našel věr­né­ho kama­rá­da v pso­vi Brunovi a aby našel život­ní záli­bu v jízdě na kole. Pod babič­či­ným vede­ním se ze Šampióna sta­ne favo­rit slav­né­ho cyk­lis­tic­ké­ho závo­du Tour de France. Během závo­du, vyso­ko v horách, je však Šampión spo­lu se dvě­ma dal­ší­mi kole­gy une­sen fran­couz­skou mafií. Madam Souza s Brunem se roz­hod­nou ho zachrá­nit. Sledují únos­ce za oce­án, do obrov­ské­ho hluč­né­ho vel­ko­měs­ta jmé­nem Belleville, kde nachá­ze­jí opo­ru v tro­ji­ci sta­rých dam – Violette, Rose a Blanche -, kte­ré byly ve 30. letech music-hallovými hvězda­mi.

Nakonec spo­leč­ně obje­vu­jí Šampióna, kte­rý se stal bez­moc­nou hříč­kou v rukou zis­kuchti­vých mafi­á­nů. Zachránit mla­dí­ka může jen jeho vlast­ní cyk­lis­tic­ké umě­ní, babič­či­no odhod­lá­ní a rafi­no­va­nost tro­ji­ce sta­rých dam…
Melancholická ani­mo­va­ná kome­die, kte­rá se obe­jde bez dia­lo­gů i prvo­plá­no­vé „disneyov­ské“ roz­to­mi­los­ti, je celo­ve­čer­ním debu­tem jed­né z nej­slib­něj­ších osob­nos­tí sou­čas­ní ani­mo­va­né scé­ny, čty­ři­ce­ti­le­té­ho Francouze žijí­cí­ho v Kanadě - Sylvaina Chometa. Výtvarník, comic­so­vý kres­líř a reži­sér za svůj před­cho­zí sní­mek, krát­kou ani­mo­va­nou hříč­ku La Vielle dame et les pige­ons (Stará dáma a holu­bi), zís­kal řadu mezi­ná­rod­ních oce­ně­ní včet­ně ceny BAFTA a nomi­na­ce na Oscara a Césara.
Melancholický, evrop­sky rafi­no­va­ný, vizu­ál­ně vytří­be­ný a kou­zel­ně vtip­ný film trio z Belleville byl vybrán do sou­tě­že na letoš­ním MFF v Cannes, kde se setkal s mimo­řád­ně vře­lým při­je­tím. Byl zakou­pen do dis­tri­buce řady zemí a se svým zamě­ře­ním na inte­li­gent­ní, dospě­lé pub­li­kum má šan­ci stát se podob­ným umě­lec­ky vyso­ce ceně­ným hitem jako v loň­ském roce Cesta do fan­ta­zie.

Trailer

Malá veli­kost
Střední veli­kost
Velká veli­kost


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,68621 s | počet dotazů: 249 | paměť: 71973 KB. | 23.02.2024 - 18:01:21