Kritiky.cz > Recenze knih > To nejlepší z Hurvínka - Knižní zpracování čtyř loutkových představení Divadla Spejbla a Hurvínka.

To nejlepší z Hurvínka - Knižní zpracování čtyř loutkových představení Divadla Spejbla a Hurvínka.

a101f0f0002844 to nejlepsi z hurvinka 2d
a101f0f0002844 to nejlepsi z hurvinka 2d
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Víte, kde leží Tramtárie? Jak to cho­dí v Oslově? Víte, co je Kostitřaska? Chcete si pře­číst báječ­né vyprá­vě­ní Spejbla, Hurvínka, Máničky a Žeryka? Tak prá­vě vám je urče­na novin­ka vyda­va­tel­ství Fragment s názvem To nej­lep­ší z Hurvínka. Kdo by neznal Hurvínka a nechtěl se s ním zasmát. To jeho cha­cha, to je pros­tě neza­po­me­nu­tel­né. 

Hurvínek je nemoc­ný, vypra­vil se do Tramtárie, mezi osly, kde se napi­je kou­zel­né­ho eli­xí­ru. Hurvínek táh­ne povo­zem Hýbálka. Mánička se Žerykem se ho vypra­ví hle­dat, pot­ka­jí paní Proměn jmé­nem Riga, kte­ré Výkálek vzal hůl­ku a tak nemů­že čaro­vat. Mánička vysvo­bo­dí pana Spejbla ze zaje­tí a jdou hle­dat Hurvínka dál. A tak dále, a tak dále. Mánička, Hurvínek, pan Spejbl i Žeryk zaži­jí mno­ho dob­ro­druž­ství. Pojďte se na to spo­leč­ně se mnou podí­vat. Jak to nako­nec všech­no dopad­ne? Proč dosta­ne Hurvínek pět­ku? Zahraje si Hurvínek nako­nec i ve fil­mu? Tak to už se nech­te pře­kva­pit a pusť­te se do čte­ní.

Pro děti od 5 let.

Několik slov o autor­ce:

Helena Štáchová byla čes­ká lout­ko­he­reč­ka, scé­nárist­ka, reži­sér­ka, dabér­ka, ředi­tel­ka lout­ko­vé­ho Divadla Spejbla a Hurvínka a také autor­ka diva­del­ních her a knih. Pro divá­ky se sta­la neza­po­me­nu­tel­nou svým hla­sem Máničky a Bábinky v diva­dle, v tele­vi­zi pak dabo­va­la vel­mi úspěš­ně Lízu Simpsonovou. Psala tele­viz­ní i roz­hla­so­vé scé­ná­ře, sama je i reží­ro­va­la. Celkem napsa­la devět knih, z nichž ta posled­ní vyšla v roce 2016 pod názvem To nej­lep­ší z Hurvínka.

Ukázka z kni­hy:

„Ahoj hol­ko, já jsem Augustek Kolíbálek. A kdo jsi ty?“

„Já se jme­nu­ji Mánička a tohle­to je náš Žeryk,“ pohla­dí hol­ka to čtyř­no­hé stra­ši­dýl­ko a odhr­ne mu při­tom z hla­vy cíp oslí kůže s dlou­hý­mi sle­chy. A na pře­kva­pe­né­ho Augustka vykouk­ne roz­to­mi­lý fox­te­ri­ér.

„To jsem rád, že vás poznávám,„blíží se styd­li­vě Augustek k té nezná­mé dvo­ji­ci.

„Ty tady bydlíš?„vyzvídá Mánička, kte­rá chce mít vždy, za všech okol­nos­tí ve všem jas­no.

„I kde­pak! pohor­ší se Augustek, „tady v tom­to oslov­ském měs­tě jsem zavře­ný jen pro­to, že jsem se nechtěl učit. A co tu dělá­te vy?!

„Hledáme své­ho kama­rá­da, co taky nemi­lu­je ško­lu. Jenže jeho taťul­du si odnes­la tako­vá pře­rost­lá ple­chov­ka a my teď neví­me, kde ty dva máme hle­dat.“

Augustek se opa­tr­ně roz­hléd­ne, a když se ujis­tí, že nikdo není v dosle­chu, zašeptá:„Já vím, kam stráž­ce vodí zajat­ce, a vím i to, jak se tam dostat. našel jsem tenhle­ten sta­rý kanál, když jsem hle­dal mís­to, kde bych si mohl pota­jí opa­ko­vat náso­bil­ku.“

„Proč potají?„nechápe hol­čič­ka. I pej­sek Žeryk naklo­ní pře­mýš­li­vě hla­vič­ku.

„Vy to neví­te? Tady se nikdo nesmí učit. Kdo se neu­čí, ten se sta­ne oslem a ty náš sta­ros­ta potře­bu­je. Ale dost řečí a rych­le vlez­te sem.“ A chla­pec uká­že na ústí rou­ry, ze kte­ré před chví­lí vyle­zl.

„Cože?Máme lézt do kaná­lu? No fúú­új!“ zdě­sí se Mánička.

Divadlo Spejbla a Hurvínka si po celý letoš­ní rok při­po­mí­ná 130. výro­čí naro­ze­ní slav­né­ho lout­ko­her­ce Josefa Skupy, jež je zakla­da­tel obou posta­vi­ček.

Autoři: Helena Štáchová, Denisa Kirschnerová, Miki Kirschner, Martin Klásek, Ondřej Lážnovský

Žánr: pohád­ky

Vydáno: 2022, Vydalo nakla­da­tel­ství Fragment ve spo­leč­nos­ti Albatros media, Praha

Počet stran: 192

Vazba kni­hy: váza­ná s lami­no­va­ným pota­hem

ISBN: 978-80-253-55508-4

Vyšlo jako čty­ři samo­stat­né kni­hy. Tato kni­ha vyšla samo­stat­ně jako čty­ři titu­ly:

Hurvínek mezi osly, Hurvínkova ces­ta do Tramtárie, Hurvínkova nebe­síč­ka, Hurvínkovo přá­ní. Vyšlo Hurvínkovi k 90. naro­ze­ni­nám.

 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,62986 s | počet dotazů: 256 | paměť: 71581 KB. | 24.06.2024 - 06:07:18