Kritiky.cz > Recenze knih > Modrý drak-dobrodružné čtení z říše pohádek

Modrý drak-dobrodružné čtení z říše pohádek

139750 Kniha Modry drak Drazilova Grada 2 350 0 fit
139750 Kniha Modry drak Drazilova Grada 2 350 0 fit
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Máte rádi pohád­ky Sandry Dražilové Zlámalové? Chcete poznat Modrého draka? Víte, co je pohád­koz­tra­ce­ni­ti­da? Pokud ne, tak prá­vě vám je urče­na novin­ka s názvem Modrý drak, jež vyda­la Grada Publishing pod znač­kou bam­book. 

Eva a Petr jsou sou­ro­zen­ci. Maminka pra­cu­je v knihov­ně jako kni­hov­ni­ce. Petr moc kníž­ky milu­je, tak se zde cítí jako ryba ve vodě. Eva už méně. Petr obje­ví ve skla­du vyřa­ze­ných knih, kam ví, že nesmí, kni­hu Dračí svět a ze zaprá­še­né­ho regá­lu ji vysvo­bo­dí. „Drakalis bib­lio“ je to pra­vé zaklí­nadlo, pomo­cí něhož si obě děti při­kouz­lí mod­ré­ho draka jmé­nem Chali. Díky své mod­ré bar­vě může ces­to­vat mezi růz­ný­mi svě­ty. Děti spo­leč­ně s mod­rým dra­kem Chalim zaži­jí báječ­né dob­ro­druž­ství, ocit­nou se v pra­vém pohád­ko­vém svě­te. Víte, co se tam sta­lo? V pohád­ce o Červené kar­kul­ce se ztra­til vlk, v pohád­ce o Perníkové cha­loup­ce najed­nou neby­ly per­níč­ky a dva trpas­lí­ci ze Sněhurky se tak­též ztra­ti­li. Také se dozví­te, kdo byly v pohád­ce slo­ví­ci a kazis­lo­ví­ci. Děti řeší krá­dež Knihy knih, té nej­vzác­něj­ší kni­hy, kte­rá vůbec na svě­tě exis­tu­je. Podaří se jim Kniha knih najít a zachrá­nit tak celý pohád­ko­vý svět?



Vydejte se spo­leč­ně s Petrem a Evou na dob­ro­druž­nou ces­tu do říše pohá­dek a zažij­te při­tom záhad­né zmi­ze­ní vlka, trpas­lí­ků a per­níč­ků. Věřte, že se nebu­de­te nudit.

V kni­ze najde­te cel­kem 16 kapi­tol na 64 stra­nách plné dob­ro­druž­né­ho čte­ní se zají­ma­vou záplet­kou a milý­mi ilu­stra­ce­mi Bibi Hykla.

Kniha byla napros­to báječ­ná. Její čte­ní jsem si uži­la od začát­ku, až do kon­ce. Jedná se o milý pří­běh, s pohád­ko­vou posta­vou mod­ré­ho draka, kte­ré­ho si děti při­kouz­lí u mamin­ky v knihov­ně, pro­to­že tam pra­cu­je. Příběh je napí­na­vý a dob­ro­druž­ný. Dětem jsem moc fan­di­la, aby se jim poda­ři­lo zachrá­nit pohád­ko­vou říši, pro­to­že co by to bylo za pohád­ky, kdy­by chy­bě­ly v pohád­ce o Perníkové cha­loup­ce per­ní­ky, či vlk v Karkulce? To by tedy neby­lo správ­ně. Příběh krás­ně dotvá­ří ilu­stra­ce Bibi Hykla. S tou­to autor­kou se nese­tká­vám popr­vé. Ve své kni­hov­nič­ce mám již něko­lik knih, kte­ré jsem si zami­lo­va­la od prv­ní stra­ny. Ať už je to neza­po­me­nu­tel­ná čaro­děj­ni­ce Bordelína nebo či Babiččina kou­zel­ná zahrád­ka. Líbí se mně její styl psa­ní. Pohádky jsou milé, napí­na­vé a dob­ro­druž­né. Líbí se jak dětem, tak i dospě­lým. Prostředí knihov­ny a knih, do kte­ré autor­ka zasa­di­la svůj pří­běh je ješ­tě bonu­sem navíc. Miluji kni­hy i knihov­ny. Je to pro mě obrov­ská vášeň už od dět­ství.

Kniha je urče­na pro děti od 7let.

Ukázka z kni­hy:

Že jste o ní ješ­tě nesly­še­li?

Kniha knih je vůbec ta nej­vět­ší a nej­star­ší kníž­ka na svě­tě, zapi­su­jí se do ní všech­ny pří­běhy, pohád­ky, bás­nič­ky i pověs­ti. Co však jed­nou z této kni­hy vyma­že­te, to už se nikdy nevrá­tí.

Tužík to věděl a tušil, že o Knize knih ví i jeho nezbed­ný bra­tr Bertík.

„Chali, víš vůbec, kam letí­me?“ zeptal se Petr s oba­va­mi.

„Letíme ze Smaragdou, neboj­te, je to sice taky drak nebo spíš dra­či­ce, ale není zlá. Jen zpo­čát­ku niko­mu nedů­vě­řu­je. A dob­ře dělá. Díky ní byla zatím vždy Kniha knih v bez­pe­čí.“

Krajina pod nimi se poma­lu měni­la, stro­my vystří­da­ly vyso­ké, šedé ská­ly. Začal fou­kat i stu­de­ný vítr, děti se tak třásly zimou, že se Chali roz­ho­dl při­stát.

„Máte ješ­tě něco na sebe? „zeptal se jich sta­rost­li­vě.

Eva sun­da­la malý batů­žek a vytáh­la dva sve­tří­ky, pak pohléd­la na Tužíka a řek­la: „Mám tu ješ­tě bun­du, chceš?“

Tužík byl rád, že se zahře­je.

„Čeká nás ces­ta přes hory,“ začal Chali, ale Petr mu sko­čil do řeči.

„Proč nepo­u­ži­je­me ces­tov­ní for­mu­li?“

„Protože fun­gu­je jen na ces­to­vá­ní mezi pří­běhy, ale ke Knize knih musí­me dole­tět, je chrá­ně­na pro­ti všem ces­tov­ním for­mu­lím.“

Několik slov o autor­ce:

Sandra Dražilová Zlámalová je začí­na­jí­cí autor­ka, kte­rá se dět­ským čte­ná­řům před­sta­vi­la v roce 2017, kdy vyšla její pohád­ko­vá prvo­ti­na Kulíškovy nepo­sed­né pří­ho­dy.
Vystudovala uči­tel­ství jak pro střed­ní, tak pro základ­ní ško­ly, z čehož čer­pá i ve své tvor­bě. Dříve se věno­va­la také pře­klá­dá­ní a tlu­mo­če­ní z němec­ké­ho jazy­ka. Nyní je pře­de­vším mamin­kou tří ulič­ní­ků, tak­že jsou všech­ny její pří­běhy „tes­to­va­né na dětech“. Má ráda, když její vyprá­vě­ní obsa­hu­je více tex­to­vých rovin. Miluje kníž­ky, spor­to­vá­ní a ces­to­vá­ní se svý­mi dět­mi a man­že­lem. Se svou rodi­nou byd­lí v Jizerských horách, kde se ode­hrá­vá i děj Čarodějnice Bordelíny. Vydala něko­lik knih. Např. Neplechy čer­ta Zbrklíka, Řemeslné pohád­ky, Čarodějnice Bordelína, Bordelína a Řachatice aneb les Bambručák v ohro­že­ní, Babiččina kou­zel­ná zahrád­ka, Co zmů­že hvězd­ný prach aj.

 

Autoři: Sandra Dražilová Zlámalová, Dražil Vojtěch

Ilustrace: Bibi Hykl

Žánr: kni­ha pro děti, pohád­ky

Vydáno: 2023, Vydala Grada pod znač­kou COSMOPOLIS, Praha

Počet stran:64

Vazba kni­hy: pev­ná šitá vaz­ba

ISBN: 978-80-271-3975-0

Knihu může­te kou­pit zde:

Modrý drak - Dražilová Zlámalová Sandra | Knihy Grada

 

 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,74782 s | počet dotazů: 254 | paměť: 71606 KB. | 24.06.2024 - 12:59:13