Kritiky.cz > Recenze knih > Pohádky z Kouzelného palouku - genetická metoda čtení - čteme sami

Pohádky z Kouzelného palouku - genetická metoda čtení - čteme sami

0060528724 a101f0f22652 cteme sami pohadky z kouzelneho palouku 2d
0060528724 a101f0f22652 cteme sami pohadky z kouzelneho palouku 2d
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Hledáte prv­ní čte­ní pro své děti či vnou­ča­ta? Jste uči­tel­ka v prv­ní tří­dě základ­ní ško­ly a vyu­ču­je­te gene­tic­kou meto­du čte­ní? Tak prá­vě vám je urče­na kni­ha Pohádky z Kouzelného palou­ku, jejíž autor­kou je Lenka Hoštičková a vyda­lo ji nakla­da­tel­ství Fragment. 

V lipo­vé ale­ji na Kouzleném palou­ku byd­lí pět krás­ných víl. Jmenují se Pořádnička, Mlsalka, Spinkalka, Učilka a Hojilka. Víla Pořádnička má svou kou­zel­nou hůl­ku s růžo­vou hvězdou. Mlsalka udě­la­la sla­nou kaši mís­to té dob­ré sla­douč­ké a niko­mu nechut­na­la. Nakonec všech­ny víly při­šly na to, že je jed­ná o skřít­ka Záškodníčka, kte­rý jim tam tro­pí neple­chu.

V kni­ze vás čeká cel­kem 5 pří­bě­hů, kte­ré víly spo­leč­ně zaži­jí s růz­ný­mi nájem­ní­ky. Jednoho dne, kdy jsou víly na výle­tě se k nim nastě­hu­jí mra­ven­ci a vyhá­ní je pryč. Víly si zašly pro radu k babič­ce Moudralce, ta jim vždy pora­dí. Víly chys­ta­jí let­ní slav­nost nebo se vyda­jí na pod­zim­ní výlet a chtě­jí si vyro­bit draka. Co všech­no víly spo­leč­ně zaži­jí? Najdou vílu Pampelišku? Jak to nako­nec všech­no dopad­ne? Popadněte kni­hu a hurá, pusť­te se do čte­ní. Čeká vás mno­ho dob­ro­druž­ství.

Kniha je napros­to báječ­ná a čte se vel­mi dob­ře. Je psa­ná vel­ký­mi pís­me­ny. Pohádky roz­hod­ně potě­ší všech­ny malé hol­čič­ky, kte­ré milu­jí víly a jejich svět a nejen je. Ilustrace Daniely Skalové se k tex­tu hodí, jsou oprav­du milé. Kniha je vhod­ná pro všech­ny začí­na­jí­cí čte­ná­ře, kte­ří čtou gene­tic­kou meto­dou čte­ní. Ocení ji uči­tel­ky mateř­ských škol, kte­ré s dět­mi čtou a hle­da­jí pří­jem­né čte­ní, dále uči­tel­ky základ­ních škol, jež děti vyu­ču­jí gene­tic­kou meto­dou čte­ní. Pohádky oce­ní i rodi­če dětí, kte­ré milu­jí krát­ké pohád­ky o vílách.

U kaž­dé pohád­ky autor­ka při­da­la otáz­ky, na kte­ré si s dět­mi při čte­ní může­te odpo­vě­dět, dále si o pří­bě­zích poví­dat, pří­pad­ně vymýš­let, jak by pohád­ka moh­la skon­čit jinak. Pomocí otá­zek si ově­ří­te, zda děti pozor­ně poslou­cha­ly a chá­pou, co se v pohád­ce sta­lo.

Na titul­ní strán­ce jsou víly. Jedna vyku­ku­je za mucho­můr­kou, dal­ší sto­jí upro­střed s roz­pa­že­ný­ma ruka­ma a tře­tí letí a mož­ná i kouz­lí, jeli­kož v ruce drží kou­zel­nou hůl­ku. Při pohle­du na ně se vám vykouz­lí úsměv na tvá­ři a bude­te se těšit, až kni­hu ote­vře­te.

Z kni­hy na mě číší tako­vá radost, lás­ka, dob­ro­ta, že svět je krás­ný. Líbí se mně, že autor­ka se skr­ze pří­běh tu lás­ku a dob­ro­tu sna­ží pře­dat dětem, aby ji šíři­ly dál. Skvělé je i obsa­ho­vé zamě­ře­ní kni­hy, pou­ze o vílách, kte­ré udě­lá radost nejed­né hol­čič­ce, kte­rá se za vílu oblé­ká a mož­ná si na ni i hra­je.

Více na Kritiky.cz
Žáby bez jazyka – Recenze – 40% Česko-slovenský film Žáby bez jazyka natočila režisérka a scenáristka Mira Fornay (Lištičk...
Rozhodněte o budoucnosti seriálu Městečko South Park Nechvalně známá partička Cartman, Kyle, Kenny a Stan se již brzy objeví ve 22. sérii. Tentokr...
FRIGHTENERS - PŘÍZRAKY Před šesti lety autor filmové adaptace Pána Prstenů Peter Jackson natočil tento film - horror ...
CD Projekt Red vydal pro Cyberpunk 2077 další hotfix, který... CD Projekt Red vydal pro Cyberpunk 2077 další hotfix, který opravuje největší chyby na PS4 a X...
Prince Prince Rogers Nelson (* 7. června 1958 Minneapolis, Minnesota, USA- 21. dubna 2016 Chanhassen) byl ...

Ukázka z kni­hy:

Na kra­ji lipo­vé ale­je jsou ukry­tá malá dvíř­ka, kte­rá vedou na Kouzelný palouk. Na palou­ku sto­jí vel­ká a sta­rá lípa, kde byd­lí pět víl. Jsou to malé, malin­ka­té hol­čič­ky, vel­ké asi jako motýl­ci a stej­ně jako motýl­ci mají kři­dél­ka. Nosí krás­né šatič­ky, mají dlou­hé vlás­ky ozdo­be­né spon­ka­mi z kvě­tů nebo trá­vy. Jsou roz­to­mi­lé a vůbec nikdy nezlo­bí. Jen občas se poškád­lí něja­kou lum­pár­nič­kou a legrác­kou. Každá je jiná, ale všech­ny jsou kama­rád­ky a pomá­ha­jí dětem.

Ale zaží­va­jí i své neo­by­čej­né vílí pří­ho­dy. A téměř neu­stá­le mají dobrou nála­du a jsou usmě­va­vé.

Několik slov o autor­ce:

Lenka Hoštičková pra­cu­je jako asi­s­tent­ka peda­go­ga na základ­ní ško­le a sou­čas­ně stu­du­je. V budouc­nu by se chtě­la věno­vat spe­ci­ál­ní peda­go­gi­ce. Má ráda hud­bu a pro­cház­ky v pří­ro­dě. Bydlí v Úvalech, má dvě dce­ry. Od dět­ství taky vel­mi ráda čte. Pohádky z Kouzelného palou­ku původ­ně napsa­la pro své dce­ry a psa­ní ji moc bavi­lo. Aby pohád­ky moh­ly potě­šit i dal­ší děti, nabíd­la je nakla­da­tel­ství Fragment.

Několik slov o ilu­strá­tor­ce:

Ilustrátorka Daniela Skalová se naro­di­la a žije v Praze. Přes dva­cet let se věnu­je tvor­bě pro děti. Svými obráz­ky vyzdo­bi­la inte­ri­é­ry něko­li­ka mateř­ských ško­lek, dět­ských kout­ků i poko­jí­ků. V roce 2003 si ote­vře­la v Karlíně malo­va­ný obchů­dek, kde malo­va­la na zakáz­ku a pro­dá­va­la výrob­ky šikov­ných řeme­sl­ní­ků. V sou­čas­né době se věnu­je pře­de­vším kniž­ní ilu­stra­ci. Ilustrovala napří­klad kníž­ku Já a Anastázie nebo Dvě mlu­ví­cí kníž­ky z edi­ce Kouzelné čte­ní, a to Básničky z lesa a Pohádkové uče­ní.

Pro koho je vlast­ně tato kni­ha urče­na? Především pro začí­na­jí­cí čte­ná­ře, kte­ří se učí gene­tic­kou meto­dou, tj. vel­ká pís­me­na.

Kniha je urče­na dětem od 6 let a nejen jim.

Autor: Lenka Hoštičková

Ilustrovala: Daniela Skalová

Žánr: čte­ní pro začí­na­jí­cí čte­ná­ře

Vydáno: 2021, Vydalo nakla­da­tel­ství Fragment ve spo­leč­nos­ti Albatros media, Praha

Počet stran: 56

Vazba kni­hy: váza­ná s lami­no­va­ným pota­hem

Více na Kritiky.cz
Všechno nejlepší, Anno - opravdový svět totiž vypadá kapku jinak Máte rádi cestování? Milujete Anglii? Chcete zažít emotivní příběh s humorem a jistou nads...
Sony čelí hromadné žalobě, protože některé hry prodává dráž než konkurence. Digitální verze her pro PlayStation 4 a PlayStation ... Sony čelí hromadné žalobě, protože některé hry prodává dráž než konkurence. Digitální...
Co je to být spokojený? Co je velmi uspokojující lidský život a jak je navrhneme? (Lenedra J. Carroll) Všichni si přej...
Co si kmen myslel o Chili? | Survivor CZ&SK ...
Detachment [75%] Detachment http://www.csfd.cz/film/282520-detachment/ http://www.imdb.com/title/tt1683526/...

ISBN: 978-80-253-5328-8

 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,77673 s | počet dotazů: 285 | paměť: 69820 KB. | 04.12.2023 - 20:41:07