Kritiky.cz > Recenze her > Sand Land: Putování vyprahlou zemí s nádechem Toriyamy

Sand Land: Putování vyprahlou zemí s nádechem Toriyamy

Foto: ILCA, Inc.& Bandai Namco Entertainment Inc.
Foto: ILCA, Inc.& Bandai Namco Entertainment Inc.
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Sand Land vás vtáh­ne do svě­ta spá­le­né­ho slun­cem, kde vál­ky a pří­rod­ní kata­stro­fy zane­cha­ly za sebou jen poušť. V roli prin­ce Belzebuba, rebe­la s ďábel­ským jmé­nem a dob­rým srd­cem, se pus­tí­te do boje o pře­ži­tí. Přežijete však jen díky své chyt­ros­tí, věr­ným démon­ským spo­jen­cům a mož­ná i tro­še štěs­tí. A jest­li jste fanouš­ci Akiry Toriyamy, pak vás potě­ší nejen námět hry inspi­ro­va­ný jeho man­gou, ale pře­de­vším jeho iko­nic­ký výtvar­ný styl, kte­rý pro­půj­ču­je posta­vám i pro­stře­dí Sand Landu neza­mě­ni­tel­ný vzhled.

Příběh plný pís­ku a pře­kva­pe­ní

Král želez­nou pěs­tí ovlá­dá posled­ní kap­ky vody a Belzebub se svý­mi přá­te­li se sna­ží zajis­tit pře­ži­tí své ves­ni­ce. Když se obje­ví šan­ce najít legen­dár­ní pra­men, kte­rý by mohl všech­ny zachrá­nit, vydá­vá se Belzebub na dob­ro­druž­nou výpra­vu. Cestou potká­vá­te staré­ho šeri­fa Raoa, kte­rý hle­dá pra­men stej­ně jako on, a šikov­nou mecha­nič­ku Ann, kte­rá jim pomů­že s jejich roz­pa­da­jí­cím se vozi­dlem. Příběh Sand Landu sice obsa­hu­je dra­ma­tic­ké momen­ty i špet­ku humo­ru, ale pře­de­vším vás vtáh­ne do pro­pra­co­va­né­ho svě­ta a před­sta­ví vám sym­pa­tic­ké posta­vy, v jejichž čele sto­jí Belzebub, kte­rý svým opti­mis­mem a bojov­nos­tí při­po­mí­ná mla­dé­ho Gokua. Ať už jste milov­ní­ci man­gy nebo nováč­ci v tom­to svě­tě, nech­te se vtáh­nout do děje, kte­rý nabí­zí i zce­la nové prv­ky pro znal­ce před­lo­hy.

Tanky, dune bug­gy a boje na všech fron­tách

Sand Land se ode­hrá­vá v roz­sáh­lém ote­vře­ném svě­tě, kte­rý může­te pro­zkou­má­vat nejen pěš­ky, ale pře­de­vším na roz­ma­ni­tých vozi­dlech. Tato vozi­dla nejsou jen doprav­ním pro­střed­kem, ale také vaší hlav­ní zbra­ní v boji s nepřá­te­li a nástro­jem pro řeše­ní nej­růz­něj­ších envi­ron­men­tál­ních háda­nek. Souboje s vozi­dly jsou dyna­mic­ké a plné akce. Můžete si svá vozi­dla vylep­šo­vat a upra­vo­vat pod­le své stra­te­gie, ať už dává­te před­nost hrubé síle nebo rych­los­ti a mané­v­ro­va­cím schop­nos­tem. Bohužel boj zblíz­ka zao­stá­vá za zába­vou z jízd­ních sou­bo­jů a časem se může stát repe­ti­tiv­ním.

Svět plný živo­ta a odbo­ček

Kromě hlav­ní pří­bě­ho­vé linie nabí­zí Sand Land spous­tu ved­lej­ších akti­vit, kte­ré vás zaba­ví na dlou­hé hodi­ny. Můžete plnit ved­lej­ší úko­ly pro oby­va­te­le svě­ta, sbí­rat před­mě­ty nebo se věno­vat roz­vo­ji své domov­ské ves­ni­ce Spino. Rozšiřováním ves­ni­ce zís­ká­vá­te nové obcho­dy, vylep­še­ní a dokon­ce i dal­ší vozi­dla. Tyto akti­vi­ty sice nejsou povin­né, ale zpes­t­ří vám hra­ní a při­ne­sou vám uži­teč­né odmě­ny. Pozor ale na ste­re­o­typ­ní fetch ques­ty, kte­ré sice nena­ru­ší cel­ko­vý dojem ze hry, ale mohou tro­chu nudit. Naopak někte­ré pro­pra­co­va­né ved­lej­ší úko­ly vám pomo­hou lépe poznat svět a jeho oby­va­te­le.

Sand Land není pro kaž­dé­ho

Přestože si může­te vybrat z něko­li­ka obtíž­nos­tí, hra cel­ko­vě půso­bí spí­še jako titul urče­ný mlad­ší­mu pub­li­ku. I na nej­vyš­ší obtíž­nost se bude­te cítit sil­ní a nepřá­te­lé vám nebu­dou klást vět­ší odpor. Oproti zábav­ným sou­bo­jům s vozi­dly pak půso­bí boj zblíz­ka a plí­ži­vé sek­ce tro­chu jed­no­du­še a nena­bíd­nou žád­né vel­ké výzvy. Navíc vás mohou během prů­zku­mu zahl­tit zby­teč­né dia­lo­gy od vašich spo­leč­ní­ků, kte­ré vám budou opa­ko­vat už nau­če­né infor­ma­ce.

Pocta Toriyamovi a zábav­ná akč­ní RPG

Sand Land je i přes své nedo­stat­ky zábav­nou akč­ní RPG s pou­ta­vým pří­bě­hem ode­hrá­va­jí­cím se v nád­her­ném svě­tě inspi­ro­va­ném tvor­bou Akiry Toriyamy. Jedinečný design postav a vozi­del, spo­lu se zábav­ný­mi sou­bo­ji s vozi­dly.

Sand Land: Klady a zápory

Klady:

  • Jedinečný design postav a výtvar­ný styl: Hra se pyš­ní iko­nic­kým designem Akiry Toriyamy, kte­rý pro­půj­ču­je posta­vám i pro­stře­dí Sand Landu neza­mě­ni­tel­ný vzhled.
  • Poutavý pří­běh s milým hlav­ním hrdi­nou: Příběh vás vtáh­ne do pro­pra­co­va­né­ho svě­ta a před­sta­ví vám sym­pa­tic­ké posta­vy, v jejich čele sto­jí Belzebub, kte­rý svým opti­mis­mem a bojov­nos­tí při­po­mí­ná mla­dé­ho Gokua.
  • Zábavné sou­bo­je s vozi­dly: Souboje s vozi­dly jsou dyna­mic­ké a plné akce. Můžete si svá vozi­dla vylep­šo­vat a upra­vo­vat pod­le své stra­te­gie.
  • Spousta ved­lej­ších akti­vit: Kromě hlav­ní pří­bě­ho­vé linie nabí­zí Sand Land spous­tu ved­lej­ších akti­vit, kte­ré vás zaba­ví na dlou­hé hodi­ny.

Zápory:

  • Příliš snad­ná i na nej­vyš­ší obtíž­nost: Hra cel­ko­vě půso­bí spí­še jako titul urče­ný mlad­ší­mu pub­li­ku. I na nej­vyš­ší obtíž­nost se bude­te cítit sil­ní a nepřá­te­lé vám nebu­dou klást vět­ší odpor.
  • Boj zblíz­ka a ste­al­th sek­ce jsou prů­měr­né: Oproti zábav­ným sou­bo­jům s vozi­dly pak půso­bí boj zblíz­ka a plí­ži­vé sek­ce tro­chu jed­no­du­še a nena­bíd­nou žád­né vel­ké výzvy.
  • Některé ved­lej­ší úko­ly se opa­ku­jí: Pozor ale na ste­re­o­typ­ní fetch ques­ty, kte­ré sice nena­ru­ší cel­ko­vý dojem ze hry, ale mohou tro­chu nudit.
  • Zbytečné dia­lo­gy během prů­zku­mu: Navíc vás během prů­zku­mu zahl­tit zby­teč­né dia­lo­gy od vašich spo­leč­ní­ků, kte­ré vám budou opa­ko­vat už nau­če­né infor­ma­ce.

Závěr:

Sand Land je i přes své nedo­stat­ky zábav­nou akč­ní RPG s pou­ta­vým pří­bě­hem ode­hrá­va­jí­cím se v nád­her­ném svě­tě inspi­ro­va­ném tvor­bou Akiry Toriyamy. Jedinečný design postav a vozi­del, spo­lu se zábav­ný­mi sou­bo­ji s vozi­dly, dělá ze hry zábav­ný titul pro hrá­če všech věko­vých kate­go­rií. Pokud vám neva­dí níz­ká obtíž­nost a repe­ti­tiv­ní prv­ky v boji zblíz­ka a ved­lej­ších úko­lech, pak si hru uži­je­te.

Hodnocení: 7/10

Doporučení:

Hru dopo­ru­ču­ji fanouškům man­gy Akiry Toriyamy a akč­ních RPG s ote­vře­ným svě­tem, kte­ří nehle­da­jí pří­liš nároč­nou výzvu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,37007 s | počet dotazů: 259 | paměť: 71805 KB. | 19.06.2024 - 21:16:14