Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > SKRYTÁ ČÍSLA

SKRYTÁ ČÍSLA

b4a2d7baf66df0449e604468915fa9c1
b4a2d7baf66df0449e604468915fa9c1
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Na fil­mo­vém plát­ně se čas od času obje­ví sní­mek, jež vychá­zí nejen z his­to­ric­kých udá­los­tí, ale sna­ží se při­blí­žit i osu­dy význam­ných lidí, jež v živo­tě něco sku­teč­ně doká­za­li ve pro­spěch nás „lid­stva“, a sto­jí za to si jejich poči­ny při­po­me­nout, a hlav­ně nikdy na ně neza­po­me­nout. A prá­vě o tomhle je živo­to­pis­né dra­ma „SKRYTÁ ČÍSLA“.

Tento film je pří­bě­hem tří mla­dých a duchem vel­mi sil­ných žen Afroameričanek, navíc i vel­mi dob­rých kama­rá­dek, kte­ré spo­leč­ně pra­co­va­ly pro vesmír­nou orga­ni­za­ci NASA. Ústřední posta­vou je Katherine Johnson v podá­ní skvě­lé hereč­ky Taraji P. Henson, a dále kama­rád­ky Dorothy Vaughan a Mary Jackson.

Všechny ctě­né dámy jsou mate­ma­tič­tí géni­o­vé v suk­ních, jež poz­dě­ji budou stát za mate­ma­tic­ký­mi výpo­čty, kte­ré umož­ní vyslá­ní prv­ní­ho ast­ro­nau­ta Johna Glenna na oběž­nou dráhu. My tak může­me sle­do­vat neleh­kou ces­tu vesmír­né­ho pro­jek­tu, s vychy­tá­vá­ním jed­not­li­vých much a chyb při kon­struk­ci rake­to­plá­nu, a záro­veň i pro­vá­dě­ní slo­ži­tých a lec­kdy zby­teč­ných pro­poč­tů tra­jek­to­rie dráhy a dopa­du zpá­teč­ní­ho modu­lu.

Kromě toho máme mož­nost nahléd­nout i do osob­ních živo­tů hlav­ních hrdi­nek, a to jak na jejich rodin­né, ale i pro­fes­ní živo­ty půso­bí teh­dej­ší raso­vá segre­ga­ce. Nesmyslná naří­ze­ní kom­pli­ku­jí­cí jejich půso­be­ní nejen v prá­ci, ale i v roz­vo­ji kari­é­ry.

Tyto tři dámy se však nevzdá­va­jí, vše berou s nad­hle­dem a grá­cií nedba­jí­cí na všech­ny před­sud­ky vůči „barev­ným“ a nalé­za­jí­cí zad­ní vrát­ka, jak si ale­spoň čás­teč­ně v rám­ci mož­nos­ti dojít své­mu snu.

Díky své píli, odhod­lá­ní a trpě­li­vos­ti se nako­nec Katherine dosta­ne obdi­vu, uzná­ní jakož­to odbor­ní­ka své­ho obo­ru, Dorothy se sta­ne prv­ní barev­nou ženou na vedou­cí pozi­ci v NASA a Mary tou­ží­cí se stát inže­nýr­kou, díky své skvě­lé řeči před sou­dem, je jí umož­ně­no navště­vo­vat ale­spoň večer­ní ško­lu pro bílé, aby si svůj sen moh­la vypl­nit. 

Skrytá čís­la jsou vel­mi sil­ným pří­bě­hem, pojed­ná­va­jí­cí nejen o „raso­vé segre­ga­ci“, ale hlav­ně o nezdol­né vůli a odhod­lá­ní jít si za svým snem i přes všech­ny před­sud­ky a pře­káž­ky. A tam, kde je něco nemož­né­ho, hle­dat skry­tá zad­ní vrát­ka, jež z nemož­né­ho udě­lá mož­né.

Herecký výkon Taraji P. Henson byl napros­to doko­na­lý a auten­tic­ký, neboť tahle dáma vám v jed­nu chví­li do očí vhr­ne slzy, a ve dru­hé chví­li se musí­te pou­smát nad tím, jak svým oso­bi­tým sar­kas­tic­kým humo­rem doká­že setřít kdeja­ké­ho pro­ti­vu. 

Skrytá čís­la nabí­zí zají­ma­vou podí­va­nou se skvě­lým obsa­ze­ním, kde se roz­hod­ně nudit nebu­de­te. Je to odde­chov­ka, při kte­ré se navíc dozví­te i spous­tu zají­ma­vých infor­ma­cí ze svě­ta kos­mo­nau­ti­ky a vesmír­ných pro­jek­tů NASA a význač­ných osob­nos­tí. 

Za mě osob­ně je to film, na kte­rý se urči­tě zno­vu ráda podí­vám a vychut­nám si jej se vším všu­dy.

 

SKRYTÁ ČÍSLA

Životopisný / Historický / Drama

USA, 2016, dél­ka 127 minut

Režie: Theodore Melfi

Scénář: Allison Schroeder, Theodore Melfi

Kamera: Mandy Walker

Hudba: Hans Zimmer, Pharrell Williams, Benjamin Wallfisch

Hrají: Taraji P. Henon, Octavia Sspencer, Janelle Monáe, Kevin Costner, Kirsten Dunst, Jim Parsons, Mahershala Ali, Aldis Hodge, Glen Powell, Kimberly Quinn

Právě nyní lze shléd­nout na @Disney+


Podívejte se na hodnocení Skrytá čísla na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,31396 s | počet dotazů: 267 | paměť: 71723 KB. | 19.06.2024 - 20:07:16