Kritiky.cz > Festivaly > Nenechte si ujít v Plzni!

Nenechte si ujít v Plzni!

Finále Plzeň 2023 vizuál
Finále Plzeň 2023 vizuál
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (1 hlasů, průměr: 5,00 z 5)
Loading...

Jen Finále nabí­zí prů­řez kom­plet­ní čes­kou audi­o­vi­zu­ál­ní tvor­bou – fil­my a seri­á­ly, kte­ré se obje­vi­ly v kině, v tele­vi­zi nebo na inter­ne­tu. 36. roč­ník fes­ti­va­lu se bude konat od 22. do 27. září v Plzni. Festivalovým děním pro­ve­de návštěv­ní­ky již osvěd­če­ná mode­rá­tor­ská dvo­ji­ce Ester Geislerová a Petr Vančura.

Finále má novou umě­lec­kou ředi­tel­ku
O sklad­bu fes­ti­va­lo­vé­ho pro­gra­mu a kurá­tor­ský výběr toho nej­lep­ší­ho, co se (nejen) v čes­ké kine­ma­to­gra­fii nato­či­lo, se nově bude sta­rat Lenka Tyrpáková. Od roku 2005 pra­co­va­la pro MFF Karlovy Vary, kde do letoš­ní­ho roku půso­bi­la v pro­gra­mo­vém oddě­le­ní jako dra­ma­tur­gy­ně a člen­ka výbě­ro­vé komi­se, se zamě­ře­ním na kine­ma­to­gra­fii střed­ní a východ­ní Evropy. Na MFF KV se podí­le­la také na výbě­ru pro­jek­tů pro indust­ry plat­for­mu Eastern Promises. Od roku 2008 pra­cu­je jako dra­ma­tur­gy­ně fil­mo­vé­ho fes­ti­va­lu Pragueshorts. V letech 2022-23 byla člen­kou výbě­ro­vé komi­se LUX Audience Award při Evropském par­la­men­tu. Spolupracuje s Českým fil­mo­vým cen­t­rem na výbě­ru krát­kých fil­mů kolek­ce Czech Shorts a nomi­na­cí na Cenu Magnesia. Je člen­kou odbor­né komi­se pro mino­rit­ní pro­jek­ty při slo­ven­ském Audiovizuálním fon­du. Na fes­ti­va­lu Finále se od roku 2021 podí­le­la na výbě­ru krát­kých fil­mů. Zasedala v poro­tách řady mezi­ná­rod­ních fes­ti­va­lů a je člen­kou Evropské fil­mo­vé aka­de­mie.

Zahajovacím fil­mem je Úsvit
Z napja­tě oče­ká­va­ných čes­kých fil­mů se divá­kům před­sta­ví Úsvit, ambi­ci­óz­ní dobo­vé dra­ma s výraz­ně aktu­ál­ním vyzně­ním a s peč­li­vě odstí­ně­ným herec­kým výko­nem Elišky Křenkové v hlav­ní roli. Film talen­to­va­né­ho reži­sé­ra Matěje Chlupáčka Finále 22. září večer slav­nost­ně zahá­jí. „Úsvit byl pro zaha­jo­va­cí film jas­nou vol­bou. Jedná se sice o dobo­vé dra­ma, ale obra­zo­vou podo­bou i téma­ty, kte­ré zpra­co­vá­vá, je nesmír­ně sou­čas­né. Navíc je to sní­mek, kte­rý vel­mi dob­ře obsto­jí v mezi­ná­rod­ní kon­ku­ren­ci,” uvá­dí k výbě­ru fil­mu umě­lec­ká ředi­tel­ka Lenka Tyrpáková.

Přehled fil­mů, kte­ré se utka­jí o Zlatého led­ňáč­ka
Filmy v 5 sou­těž­ních sek­cích budou hod­no­tit mezi­ná­rod­ní poro­ty slo­že­né výhrad­ně ze zahra­nič­ních fil­mo­vých pro­fe­si­o­ná­lů a stu­dent­ské poro­ty ze Západočeské uni­ver­zi­ty v Plzni. „Celkově se do sou­těž­ní­ho klá­ní při­hlá­si­lo

Finále Plzeň 2023 vizuál
Finále Plzeň 2023 vizu­ál

171 sním­ků, o hlav­ní cenu Zlatého led­ňáč­ka jich bude bojo­vat 38,” upřes­ni­la ředi­tel­ka fes­ti­va­lu Eva Veruňková Košařová a dopl­ni­la: „Finále však není jen pře­hlíd­ka sou­těž­ních fil­mů – desít­ky dal­ších budou k vidě­ní v dal­ších sek­cích, jako je napří­klad pře­hlíd­ka toho nej­lep­ší­ho z audi­o­vi­zu­ál­ní tvor­by za uply­nu­lý rok V síti, ochut­náv­ka pre­mi­ér a před­pre­mi­ér První úlo­vek, či uve­de­ní sním­ků, na kte­rých se něja­kou for­mou podí­le­li čeští fil­mo­ví pro­fe­si­o­ná­lo­vé a pro­fe­si­o­nál­ky, České sto­py.”

Soutěž celo­ve­čer­ních hra­ných a ani­mo­va­ných fil­mů
Brutální vedro (režie Albert Hospodářský)
Citlivý člo­věk (režie Tomáš Klein)
Hadí plyn (režie David Jařab)
Moc (režie Matyáš Prikler)
Nekonečná hra­ni­ce (režie Abbas Amini)
Přišla v noci (režie Tomáš Pavlíček, Jan Vejnar)
Tonda, Slávka a kou­zel­né svět­lo (režie Filip Pošivač)
Úsvit (režie Matěj Chlupáček)

Soutěž doku­men­tár­ních fil­mů
Adam Ondra: Posunout hra­ni­ce (režie Jan Šimánek, Petr Záruba)
Generace A: Ať si kaž­dej dělá, co chce (režie Kryštof Zvolánek)
More Miko (režie Robin Kvapil)
Návštěvníci (režie Veronika Lišková)
Šťastně až na věky (režie Jana Počtová)
Velké nic (režie Marika Pecháčková, Vít Klusák)
Všechno dob­ře dopad­ne (režie Miroslav Janek)
Všichni lidé budou brat­ři (režie Robert Kirchoff)
Vyšetřovatel (režie Viktor Portel)

Soutěž TV a inter­ne­to­vé tvor­by – seri­á­lo­vá tvor­ba
Dobré ráno, Brno! 1. díl (režie Jan Prušinovský)
Pět let 1. díl (režie Damián Vondrášek)
Sex O’Clock 8. díl (režie Jan Bártek, Karolina Zalabáková)
Volha 3. díl (režie Jan Pachl)

Soutěž TV a inter­ne­to­vé tvor­by – film a mini­sé­rie
Bezva zuby na zásnu­by (režie Jiří Vejdělek)
Iveta 2. série, 2. díl (režie Michal Samir)
Krakonošovo tajem­ství (režie Peter Bebjak)
Král Šumavy 1. díl (režie David Ondříček, Damián Vondrášek)
Matematika zlo­či­nu 1. díl (režie Peter Bebjak)
Tajemství pana M. (režie Pavel Šimák)

Soutěž krát­kých stu­dent­ských sním­ků
Asterión (režie Francesco Montagner)
Atestace (režie Jan Hecht)
Deniska umře­la (režie Philippe Kastner)
Electra (režie Daria Kashcheeva)
Metro (režie Petr Vlček, Mikuláš Hrdlička)
Metrosen (režie Olga Srstková)
Osamocený (režie David Lekeš)
Osmý den (režie Petr Pylypčuk)
Ostrov svo­bo­dy (režie Petr Januschka)
PRSA (režie Martina Malinová)
Rituály (režie Damián Vondrášek)

Exkluzivní pre­mi­é­ry a před­pre­mi­é­ry
Festivaloví návštěv­ní­ci budou mít jedi­neč­nou mož­nost vidět v čes­ké pre­mi­é­ře napří­klad nové dra­ma Hranice Agnieszky Holland, reži­sér­ky tři­krát nomi­no­va­né na Oscara. Film měl před něko­li­ka dny svě­to­vou pre­mi­é­ru na pres­tiž­ním fil­mo­vém fes­ti­va­lu v Benátkách, kde zís­kal Zvláštní cenu poro­ty. Do čes­kých kin vstou­pí až 19. říj­na. Těsně po dis­tri­buč­ní pre­mi­é­ře bude na Finále uve­de­no pozo­ru­hod­né sci-fi Bod obno­vy, reži­sé­ra Roberta Hloze. Nejmenší divá­ky pak do kina při­lá­ká ani­mo­va­ný sní­mek Tonda, Slávka a kou­zel­né svět­lo reži­sé­ra Davida Pošivače oce­ně­ný na mezi­ná­rod­ní fes­ti­va­lu v Annecy. V pro­gra­mu je také ochut­náv­ka nové špi­o­náž­ní mini­sé­rie Extraktoři plat­for­my Voyo, na jejímž scé­ná­ři se podí­lel i inves­ti­ga­tiv­ní repor­tér Jaroslav Kmenta. V hlav­ních rolích se před­sta­ví Jakub Štáfek nebo Jan Révai.
Diváci se mohou také těšit na groteskně-alegorickou road-movie Citlivý člo­věk, adap­ta­ci stej­no­jmen­né­ho romá­nu Jáchyma Topola s výraz­ným režij­ním ruko­pi­sem Tomáše Kleina a pozo­ru­hod­ný­mi herec­ký­mi výko­ny Davida Prachaře či Taťány Dykové. Dalšími exklu­ziv­ní­mi před­pre­mi­é­ra­mi budou fil­my Přišla v noci Tomáše Pavlíčka a Jana Vejnara, pohy­bu­jí­cí se na ten­ké hra­ně čer­né­ho humo­ru a home invasi­on horo­ru, Hadí plyn, fil­mo­vá ody­sea na moti­vy nove­ly Josepha Conrada Srdce tem­no­ty, jejíž režie se ujal David Jařab, kte­rý tuto lát­ku již dří­ve zpra­co­val do podo­by úspěš­né diva­del­ní insce­na­ce či tele­viz­ní kri­mi­nál­ní thriller reži­sé­ra Jiřího Svobody Cesta do tmy s Matějem Hádkem v hlav­ní roli.

Programové tipy z nesou­těž­ních sek­cí
Netradiční divác­ký záži­tek sli­bu­je pro­jek­ce ani­mo­va­né­ho krát­ké­ho fil­mu Ondřeje Moravce Tmání, prv­ní­ho čes­ké­ho fil­mu vytvo­ře­né­ho ve vir­tu­ál­ní rea­li­tě.
Mezi více než stov­kou pro­jek­cí divá­ci najdou kro­mě nej­no­věj­ších čes­kých či kopro­dukč­ních fil­mo­vých lahů­dek již tra­dič­ně výběr nej­za­jí­ma­věj­ších titu­lů z Německa. Výběr fil­mů do sek­ce Německé kino je při­pra­vo­ván ve spo­lu­prá­ci s němec­kým fil­mo­vým fes­ti­va­lem v Chotěbuzi.
V sek­ci ZOOM, kte­rá kaž­do­roč­ně před­sta­vu­je pozo­ru­hod­né fil­my ze střed­ní a východ­ní Evropy, bude uve­de­na tro­ji­ce fes­ti­va­lo­vě úspěš­ných sním­ků z Ukrajiny. Částečně auto­bi­o­gra­fic­ká kome­die reži­sé­ra a sce­náris­ty Antonia Lukiče Lucemburk, Lucemburk kte­rá měla pre­mi­é­ru na mezi­ná­rod­ním fil­mo­vém fes­ti­va­lu v Benátkách, se na Ukrajině sta­la divác­kým hitem, a její tvůr­ce se na Finále ujme i role čle­na mezi­ná­rod­ní poro­ty. Diváci budou mít také mož­nost zhléd­nout celo­ve­čer­ní doku­ment Vitalije Manského a Jevhena Titarenka Východní fron­ta, uve­de­ný na pres­tiž­ním fes­ti­va­lu Berlinale. Snímek zob­ra­zu­je vál­ku oči­ma oby­čej­ných lidí, jež ode­šli brá­nit své domo­vy.
Snímek Zem je láva reži­sér­ky Kateryny Gornostaj, oce­ně­ný na fes­ti­va­lu Berlinale, jedi­neč­ným způ­so­bem kom­bi­nu­je doku­men­tár­ní zábě­ry se scé­na­mi psa­ný­mi neher­cům pří­mo na tělo.

Vstupenky stá­le za 100 Kč
Vstupenky na jed­not­li­vé fes­ti­va­lo­vé pro­jek­ce stá­le sto­jí 100 Kč. Děti do 6 let bez vlast­ní­ho seda­dla mají vstup zdar­ma. Akreditace je mož­né poří­dit buď na víkend (Weekend Pass, 500 Kč) nebo na celý fes­ti­val (Festival Pass, 800 Kč). Předprodej vstu­pe­nek a akre­di­ta­cí byl zahá­jen 8. září 2023, více infor­ma­cí najde­te na www.festivalfinale.cz. A pro­to­že se v Plzni od 22. do 23. září koná Mezinárodní kniž­ní fes­ti­val a veletrh Svět kni­hy, finá­lo­vá akre­di­ta­ce na něj zajis­tí vstup zdar­ma.
Finále pro nesly­ší­cí
Novinkou letoš­ní­ho roč­ní­ku je sek­ce pro nesly­ší­cí. Vybrané fil­my budou opat­ře­ny spe­ci­ál­ní­mi titul­ky, a úvod­ní slo­va i násled­né dis­ku­se budou tlu­mo­če­ny do čes­ké­ho zna­ko­vé­ho jazy­ka. Neslyšící včet­ně dopro­vo­du mají vstu­pen­ky zdar­ma, sta­čí si jen pře­dem rezer­vo­vat mís­ta.
Výběr z boha­té­ho dopro­vod­né­ho pro­gra­mu
Festival není tra­dič­ně jen o sle­do­vá­ní fil­mů, do Plzně zamí­ří řada hvězd­ných hos­tů, kte­ří uve­dou svá díla a divá­ci se s nimi budou moci osob­ně setkat. Kromě toho fes­ti­va­lo­vý víkend zpří­jem­ní Festival vína, kte­rý se ode­hra­je před Měšťanskou bese­dou.
Na své si při­jdou i nejmen­ší divá­ci, ti se mohou těšit na tema­tic­ké worksho­py k dět­ským fil­mům z fes­ti­va­lo­vé­ho pro­gra­mu a na pro­mí­tá­ní nových Večerníčků v dět­ském kout­ku v Měšťanské bese­dě.
V pátek 22. září se od 17 hodin usku­teč­ní před­náš­ka Bohdana Heblíka na téma vývo­je čes­kých fil­mo­vých pla­ká­tů.
V sobo­tu 23. září od 15 hodin se ve Festivalovém cen­t­ru usku­teč­ní živé nahrá­vá­ní pod­cas­tu PITCH.CZ: Naživo v Pitchi, jehož hos­tem bude talen­to­va­ný reži­sér Robert Hloz. Jeho celo­ve­čer­ní debut Bod obno­vy jde po deví­ti letech prá­ce do kin, a tak s ním mode­rá­to­ři pod­cas­tu tuto dlou­hou a napí­na­vou ces­tu roze­be­rou krok po kro­ku.
V nedě­li 24. září v 18 hodin jsou všich­ni odváž­liv­ci zvá­ni do Kopeckého sadů, kde je pro ně díky spo­lu­prá­ci Voyo.cz při­pra­ven zábav­ný pro­gram – živé vydá­ní oblí­be­né vědo­most­ní a stra­te­gic­ké tele­viz­ní show Na lovu live.
V rám­ci Finále pro­běh­ne také 26. září ve Studijní a vědec­ké knihov­na Plzeňského kra­je
před­náš­ka #plzeň­skézlo­či­ny: Útok kyse­li­nou. Přednáška je sou­čás­tí uni­kát­ní true cri­me série #plzeň­skézlo­či­ny, kte­rá vznik­la ve spo­lu­prá­ci s Krajským ředi­tel­stvím poli­cie Plzeňského kra­je a Studijní a vědec­ké knihov­ny Plzeňského kra­je. Kapitánka Michaela Nosková a její kole­ga kapi­tán František Müller v ní před­sta­vu­jí kau­zy, na nichž v uply­nu­lých letech pra­co­va­la plzeň­ská kri­mi­nál­ka. Výtěžek ze vstup­né­ho bude věno­ván orga­ni­za­ci Burn Fighters. Navíc během veče­ra pro­běh­ne křest kni­hy Skutečné zlo­či­ny na Plzeňsku z pera kapi­tá­na Františka Müllera.

Celý fes­ti­val v kap­se díky fes­ti­va­lo­vé apli­ka­ci

Festivalová apli­ka­ce Finále Plzeň nabí­zí kom­plet­ní a pře­hled­ný pro­gram, ano­ta­ce ke všem fil­mům, sezna­my dele­ga­cí, nákup vstu­pe­nek bez front a čeká­ní, vlast­ní seznam vašich pre­fe­ro­va­ných fil­mů, QR kód mís­to papí­ro­vé vstu­pen­ky, novin­ky z aktu­ál­ní­ho fes­ti­va­lo­vé­ho dění a všech­ny fes­ti­va­lo­vé novi­ny. Funguje i offli­ne, tak­že špat­ný sig­nál nebo nedo­sta­tek dat vás neza­sko­čí. A také pomů­že­te tisk­nout mno­hem méně vstu­pe­nek, kte­ré by jinak brzy smě­řo­va­ly do koše. Aplikace je ke sta­že­ní pro Android i iOS. Vstupenky si mohou návštěv­ní­ci ale také stá­le vytisk­nout doma či na fes­ti­va­lo­vé poklad­ně, napří­klad když nevlast­ní chyt­rý tele­fon.

Ozvěny Finále Plzeň na Dafilms

„Eurosoftware jako hlav­ní part­ner fes­ti­va­lu tuto akci pod­po­ru­je nejen finanč­ně. Jako dlou­ho­le­té­mu part­ne­ro­vi nám samo­zřej­mě také zále­ží na roz­vo­ji toho­to fes­ti­va­lu. Při návště­vách jeho akcí nás napa­da­jí růz­né mož­nos­ti, jak by se mohl ješ­tě vylep­šit. Poté o nich dis­ku­tu­je­me s vede­ním fes­ti­va­lu. Například už nám bylo spl­ně­no přá­ní, abychom se moh­li na fil­my podí­vat i onli­ne. Je to mož­né díky spo­lu­prá­ci s Dafilms. V rám­ci fes­ti­va­lo­vých ozvěn bude od 28. září do 15. říj­na onli­ne na plat­for­mě Dafilms ke zhléd­nu­tí výběr letoš­ních hra­ných fil­mů a doku­men­tů,“ uve­dl Stephan Kronmüller, CEO Eurosoftware, s.r.o.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,71268 s | počet dotazů: 256 | paměť: 72347 KB. | 22.05.2024 - 13:19:47