Kritiky.cz > Recenze knih > Vinařství - Nový začátek

Vinařství - Nový začátek

vineyard 1612092
vineyard 1612092
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Milujete rodin­né ságy? Chcete si pře­číst emo­tiv­ní pří­běh slu­žeb­né Ireny? Zajímá vás, o čem bude dru­hý díl? Tak prá­vě vám je urče­na novin­ka Vinařství - Nový začá­tek, kte­rou vyda­la Euromedia Group, a.s. v Praze. 

vinarstvi novy zacatekIrena je chudá slu­žeb­ná, kte­rá se bez­hla­vě zami­lu­je do mla­dé­ho dědi­ce vinař­ství Franze. Dostane se do jejich rodi­ny díky otci Franze, kte­rý ji při­ve­dl ze sirot­čin­ce. Nikdo neví proč. Irena se dozví­dá prav­du, ale jako těhot­ná musí ode­jít z jejich domu, bez slův­ka roz­lou­če­ní, i když Franze milu­je. Matka Franze, Pauline se díky uží­vá laudá­na dostá­vá do ústa­vu pro cho­ro­mysl­né. S sebou si ale odná­ší prav­du, kte­rou se o Ireně dozví­dá a bohu­žel už nemá mož­nost ji říct své­mu syno­vi. Irena poro­dí syna a začne pra­co­vat v tex­til­ní továr­ně, kde zaží­vá veli­ce těž­ké pod­mín­ky, kte­ré děl­ní­ci v těch­to závo­dech mají. Seznámí se s cha­risma­tic­kým pře­dá­kem tex­til­ní továr­ny Josefem, se kte­rým postup­ně začne žít a spo­leč­ně s ním vycho­vá­vat své­ho syna. Franze ale stá­le milu­je. Dokáže Irena vybu­do­vat lep­ší pod­mín­ky pro všech­ny děl­ní­ky spo­leč­ně s Josefem? Bude s ním oprav­du šťast­ná? Jak se bude děj vyví­jet dále, to už se nech­te pře­kva­pit a začně­te se do báječ­né rodin­né ságy, kte­rá by nemě­la chy­bět ve vaší kni­hov­nič­ce.

Román se mně četl dob­ře, je sro­zu­mi­tel­ně psa­ný. Bylo by tedy ško­da nedo­číst ho až do kon­ce. Moje sub­jek­tiv­ní hod­no­ce­ní toho­to romá­nu je roz­hod­ně pozi­tiv­ní. Tato kni­ha se pyš­ní krás­ným pře­ba­lem. Už se moc těším na závě­reč­nou část této vel­mi sil­né rodin­né ságy. S napě­tím budu oče­ká­vat její vydá­ní.

Na titul­ní strán­ce se vám ský­tá nád­her­ný pohled na vinař­ské pan­ství a vino­hra­dy. Evokuje to ve mně pří­jem­né poci­ty bla­že­nos­ti, krá­sy a dob­ré­ho vína. Román se mně moc líbil a dopo­ru­čím ho všem milov­ní­kům vína a rodin­ných ság. Kniha má vel­mi sil­né pasá­že, nad kte­rý­mi jen tak nepře­sta­ne­te pře­mýš­let. Myšlenky autor­ky se vám zary­jí pod kůži a nene­cha­jí vás spát. Moc jsem fan­di­la Ireně za lep­ší život­ní pod­mín­ky i lás­ku k Franzovi, kte­rá pros­tě nikdy nevy­prchá. Hodně inten­ziv­ně na mě půso­bi­ly kapi­to­ly, jež pojed­ná­va­ly o těž­kém živo­tě děl­ní­ků v tex­til­ní továr­ně.

Vinařství je oprav­du dechbe­rou­cí čte­ní, kte­ré zatou­ží­te si pře­číst zno­vu. Děj kni­hy vás pohl­tí a jen tak nepus­tí. Nebudete chtít pře­stat, tak jako jsem to měla já. Jelikož jsem si prv­ní díl oprav­du uži­la, s napě­tím jsem oče­ká­va­la vydá­ní dal­ší­ho dílu. Už teď jsem zvě­da­vá, kdy vyjde posled­ní část této tri­lo­gie. Už se nemůžu dočkat.

Několik slov o autor­ce:

Marie Lacrosse vystu­do­va­la psy­cho­lo­gii a pra­cu­je dnes pře­váž­ně jako nezá­vis­lá porad­ky­ně ve firem­ních pro­stře­dí. Své úspěš­né his­to­ric­ké romá­ny píše pseu­do­ny­mem. Žije se svým mužem v poklid­ném vinař­ství.

Vinařství - Nový začá­tek je pokra­čo­vá­ní rodin­né ságy.

Autor: Marie Lacrosse

Přeložila: Ivana Dirk Lukačovičová

Žánr: Edice Světový best­seller

Vydáno: 2020, Vydala Euromedia Group, a.s. - Ikar, Praha

Počet stran: 496

Vazba kni­hy: pev­ná s papí­ro­vým pře­ba­lem

ISBN 978-80-249-4323-7


Náhledová fot­ka od PIRO4DPixabay

Fotka kni­hy: Euromedia Group, a.s. - Ikar


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,46481 s | počet dotazů: 251 | paměť: 72122 KB. | 22.04.2024 - 09:55:14