Kritiky.cz > Recenze knih > Vinařství - Osudové dny - závěr rodinné ságy

Vinařství - Osudové dny - závěr rodinné ságy

vineyard 428041 1920
vineyard 428041 1920
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Milujete rodin­né ságy? Chcete se dozvě­dět, jak to nako­nec s Franzem Gerbanem a jeho ženou Irenou dopad­ne? Tak prá­vě vám je urče­na tře­tí, závě­reč­ná část tri­lo­gie s názvem Vinařství - Osudové dny, jež vydal Ikar ve spo­leč­nos­ti Euromedia Group, v edi­ci Světový best­seller. 

Píše se rok 1877 a býva­lá služ­ba Irena žije se svým man­že­lem Franzem Gerbanem dá se říci ve spo­ko­je­ném man­žel­ství. Stále ale cítí, že do vyš­ší spo­leč­nos­ti pros­tě nepat­ří. Franz je pra­cov­ně čas­to na cestách a ona je pořád s dět­mi sama. Hledá tedy smys­lu­pl­nou čin­nost pro sebe. Vrací se do míst, kde jako děl­ni­ce pra­co­va­la v továr­ně a začne spo­leč­ně s býva­lým milen­cem Josefem pomá­hat a zasa­zo­vat se o prá­va děl­nic. Irena vše dělá taj­ně před svým man­že­lem. Nakonec vše prask­ne, dokon­ce jí hro­zí věze­ní. Franz se dozví­dá jed­no vel­ké tajem­ství, kte­ré ovliv­ní jeho život do budouc­na. Ustojí jejich vztah tuto těž­kou zkouš­ku? Tak to už se nech­te pře­kva­pit a pusť­te se do čte­ní.

large

Román se mně četl dob­ře, je sro­zu­mi­tel­ně psa­ný. Bylo by tedy ško­da nedo­číst ho až do kon­ce. Moje sub­jek­tiv­ní hod­no­ce­ní toho­to romá­nu je roz­hod­ně pozi­tiv­ní. Tato kni­ha se pyš­ní krás­ným pře­ba­lem, tak jako pře­de­šlé dva díly. Tuto ságu hod­no­tím jako jed­nu z nej­lep­ších, kte­rou jsem kdy čet­la. Romány od této autor­ky milu­ji, ale tato sága roz­hod­ně zví­tě­zi­la na celé čáře. Byl to nesku­teč­ný čte­nář­ský záži­tek.

Kniha má 568 stran, roz­dě­le­na na kapi­to­ly s popis­kem, kde se daná kapi­to­la ode­hrá­vá, zahá­je­na, na začát­ku pro­log a na kon­ci epi­log, glosář a nako­nec seznam nej­dů­le­ži­těj­ších pra­me­nů.

Vinařství je oprav­du dechbe­rou­cí čte­ní, kte­ré zatou­ží­te si pře­číst zno­vu. Děj kni­hy vás pohl­tí a jen tak nepus­tí. Nebudete chtít pře­stat, tak jako jsem to měla já.

Strhující rodin­ná sága a půso­bi­vý obraz spo­le­čen­ských pomě­rů na kon­ci 19. sto­le­tí v Alsasku.

Ukázka z kni­hy:

Franz sevřel ruce v pěs­ti a vystou­pil drož­ky, kte­rá ho při­vez­la z nádra­ží ve Frankenthalu na měst­skou stráž­ni­ci. Ode dne, kdy pocho­pil, že v bitvě v Bazeilles u Sedanu při­šel nená­vrat­ně o levou, se nikdy necí­til tak mizer­ně.

Ve hře nyní bylo jeho man­žel­ství a lás­ka k Ireně, kte­rá ho oči­vid­ně nesty­da­tě pod­ved­la. V minu­lých beze­sných nocích si Franz někdy přál, aby mohl obě­to­vat i svou pra­vou nohu za neza­ka­le­nou lás­ku k ní.

Jsem ve věze­ní ve Frankenthalu - stop- zatkli mě v sobo­tu večer- stop - mož­ná by mě pro­pus­ti­li na kau­ci - stop- pro­sím tě nalé­ha­vě o pomoc - stop - Irena

V hla­vě mu bzu­če­la jako vče­ly slo­va tele­gra­mu, kte­rý při­ne­sl spěš­ný kurýr do Schweighofenu v nedě­li večer. Předcházely tomu úzkost­li­vé hodi­ny čeká­ní a nejis­to­ty.

Několik slov o autor­ce:

Marie Lacrosse vystu­do­va­la psy­cho­lo­gii a pra­cu­je dnes pře­váž­ně jako nezá­vis­lá porad­ky­ně ve firem­ních pro­stře­dí. Své úspěš­né his­to­ric­ké romá­ny píše pseu­do­ny­mem. Žije se svým mužem v poklid­ném vinař­ství.

Euromedia Group vyda­la prv­ní dva díly ságy Vinařství. V bouř­li­vých časech a Vinařství. Nový začá­tek o vinař­ské rodi­ně Berganových, kte­rá se sta­la v mno­ha zemích best­selle­rem.

 

  • Autor: Marie Lacrosse
  • Přeložila: Ivana Dirk Lukačovičová
  • Žánr: Edice Světový best­seller
  • Vydáno: 2021, Vydala Euromedia Group, a.s. - Ikar, Praha
  • Počet stran: 568
  • Vazba kni­hy: pev­ná s papí­ro­vým pře­ba­lem
  • ISBN 978-80-249-4518-7


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,94433 s | počet dotazů: 262 | paměť: 71811 KB. | 29.02.2024 - 10:45:33