Kritiky.cz > Recenze knih > V jabloňovém sadu - myslela si, že má všechno, dokud nezjistila, že štěstí na ni čeká úplně jinde

V jabloňovém sadu - myslela si, že má všechno, dokud nezjistila, že štěstí na ni čeká úplně jinde

apples 1873078 1920
apples 1873078 1920
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Máte rádi romá­ny o rodi­ně i jejím pou­tu? Chcete zažít nád­her­ný pří­běh plný emo­cí? Tak prá­vě vám je urče­na kni­ha Susan Wiggs, kte­rá vás o tom roz­hod­ně pře­svěd­čí. Pojďte se na to se mnou spo­leč­ně podí­vat. 

Tess pra­cu­je jako his­to­rič­ka hle­dá původ­ní maji­te­le růz­ných sta­rých pokla­dů. Díky těm­to pokla­dům pře­dá­vá potom­kům i růz­né pří­běhy, kte­ré se k těch před­mě­tům pojí. Svůj život tak nějak zvlád­nu­tý nemá. Svého otce nikdy nevi­dě­la a mat­ka se věno­va­la vše­mu mož­né­mu, jen ne ji. Jednoho dne se dozví­dá, že na ven­ko­vě na ni čeká jablo­ňo­vý sad, kte­rý ji byl odká­zán v závě­ti od dědeč­ka, kte­rý leží v kóma­tu. Díky tomu pozná­vá i svou nevlast­ní sest­ru, kte­rá zdě­di­la dru­hou polo­vi­nu sadu. Život se jí od zákla­dů změ­ní. Začne pát­rat po svém rodin­ném dědic­tví a dozví­dá se mno­ho pře­kva­pe­ní.

251731 350 0 fit

Kniha se mně moc líbi­la. Není to prv­ní kni­ha od této autor­ky. Mám jich již něko­lik předčte­ných a kaž­dá je něčím výji­meč­ná. Román V jablo­ňo­vém sadu je kni­ha o rodin­ném pou­tu, přá­tel­ství, lás­ce i neče­ka­ných oka­mži­cích, kte­ré se nám v živo­tě dějí. Kniha je roz­dě­le­na na deset čás­tí, zakon­če­na podě­ko­vá­ním, epi­lo­gem a recep­tem na peče­nou hor­kou čoko­lá­dou, kte­rá vám hned zlep­ší nála­du. Kniha je sro­zu­mi­tel­ně psa­ná. Způsob, jakým autor­ka vyprá­ví pří­běh je veli­ce zají­ma­vý. Někdy sta­čí oprav­du zpo­ma­lit a uvě­do­mit si, za čím se vlast­ně žene­me, a co nám to při­ná­ší. Čtení jsem si uži­la od začát­ku, až do kon­ce a už se moc těším na dal­ší počin autor­ky. Titul s rados­tí dopo­ru­čím všem čte­ná­řům, kte­ří mají rádi romá­ny o dědic­tví, o lás­ce a rodin­ném pou­tu.

Ukázka z kni­hy:

Podala mu dal­ší list papí­ru, ten­to­krát kopii něče­ho, co vypa­da­lo jako potvr­ze­ní. Tento dopis - je v ruš­ti­ně - to vysvět­lu­je. Magnusův děde­ček byl lékař. Nikolaj žil v exi­lu v Kodani a jeho dce­ra one­moc­ně­la. Podle toho­to dopi­su jí dok­tor Johansen zachrá­nil život a Nikolaj mu dal vej­ce jako pro­jev vděč­nos­ti, pro­to­že neměl pení­ze, aby mu zapla­til. Potřebuju, abys­te pocho­pil, co to zna­me­ná. Devadesát pro­cent mé prá­ce zahr­nu­je pát­rá­ní po půvo­du před­mě­tů. V tom­to pří­pa­dě mám jas­ný řetě­zec vlast­nic­tví pří­mo před sebou. To se téměř nikdy nestá­vá. Nejsou žád­né nejas­nos­ti. Žádné. Kurátoři by za tako­vý prů­kaz půvo­du vraž­di­li. Je doko­na­lý. Téměř nikdy nee­xis­tu­je tak výstiž­ný dopis a potvr­ze­ní, tak­že je jas­né, že Nikolaj věděl, co dělá.

Dal dok­to­ru Johansenovi důkaz, že vej­ce neby­lo odci­ze­no nebo nele­gál­ně vyve­ze­no. Takový nález...mohlo by to být přes­ně to, co Magnuse a Isabel zachrá­ní.

Všiml si, že sebe do záchran­né­ho plá­nu neza­hr­nu­la.

„Takže jakou hod­no­tu má to vej­ce?“ Nedokázal si před­sta­vit, že by podob­ná věc moh­la Magnuse zachrá­nit.

 

Několik slov o autor­ce:

Susan Wiggsová je ame­ric­ká spi­so­va­tel­ka, jejíž romá­ny pra­vi­del­ně zau­jí­ma­jí před­ní mís­ta na sezna­mu best­selle­rů dení­ku The New York Times a vychá­zí ve více než 30 zemích.

Třikrát zví­tě­zi­la v pro­mi­nent­ní sou­tě­ži RITA Award a pod­le její­ho posled­ní­ho romá­nu V jablo­ňo­vém sadu v sou­čas­né době vznik­lá fil­mo­vá adap­ta­ce.

Susan je býva­lá uči­tel­ka, absol­vent­ka Harvardovy uni­ver­zi­ty, váš­ni­vá turist­ka, ama­tér­ská foto­gra­f­ka, dob­rá lyžař­ka a mizer­ná gol­fist­ka, avšak její oblí­be­ný způ­sob cvi­če­ní je natáh­nout se a začíst se do pěk­né kníž­ky. Žije na ost­ro­vě v Pugetově záli­vu, kde svůj čas dělí mezi spá­nek a pro­bou­ze­ní.

Autor: Susan Wiggsová

Přeložila: Veronika Kratochvílová

Žánr: román pro ženy

Vydáno: 2021, Vydala Grada pod znač­kou METAFORA, Praha

Počet stran: 416

Vazba kni­hy: pev­ná šitá vaz­ba s papí­ro­vým pře­ba­lem

ISBN 978-80-7625-173-1

  • Náhledová fot­ka od lumix2004Pixabay
  • Fotka kni­hy: Grada pod znač­kou METAFORA, Praha

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,59934 s | počet dotazů: 262 | paměť: 71617 KB. | 23.06.2024 - 02:55:07