Kritiky.cz > Recenze knih > Štěstí v neštěstí - román o rodinném poutu

Štěstí v neštěstí - román o rodinném poutu

large 2
large 2
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Isabelle je vel­mi chyt­rá a ambi­ci­óz­ní stá­žist­ka v paříž­ské gale­rii. Tam se sezná­mí s cha­risma­tic­kým Putnamem Armstrongem, kte­rý je vel­ký milov­ník umě­ní. Bezhlavě se do něj zami­lu­je. I když ví, že to s ním nemá budouc­nost, přes­to sou­hla­sí strá­vit u něj léto. Pak se vra­cí domů, do Ameriky za svým otcem. Záhy ale zjiš­ťu­je, že je těhot­ná. Putnam se o dce­ru posta­rá, ale žít s nimi nechce. Vždy v létě za ním Isabelle i s dce­rou Theodorou při­jíž­dí a trá­ví tam léto. Isabelle se po letech opět zami­lu­je, ale brzy zjiš­ťu­je, že to neby­la správ­ná vol­ba a z dal­ší­ho vzta­hu má dal­ší dítě. Na prv­ní pohled vypa­dá, že Collin bude ten správ­ný táta, mýlí se a zůstá­vá s dět­mi sama. Declan je dal­ší muž, kte­rý tak nějak vply­ne do její­ho živo­ta. Bude to nako­nec správ­ná vol­ba? Bude mít Isabelle koneč­ně štěs­tí? Jaké tajem­ství si z mlá­dí nese Isabelle až do dospě­los­ti? Tak to už se nechce pře­kva­pit. Čeká vás vel­mi napí­na­vé čte­ní od začát­ku, až do kon­ce.

Příběh Isabelle, jejich dětí i jejich mužů byl vel­mi zají­ma­vý. Říkala jsem si, jak je mož­né, že jed­na žena může zažít toli­ka zkla­má­ní s muži, co vše se dá v jed­nom živo­tě vlast­ně stih­nout? Velice jsem Isabelle fan­di­la, aby vše zvlád­la, když měla tři děti, s čím vším se muse­la vyrov­nat a jít dál. Romány Danielle Steel čtu více než 20 let a stá­le mě baví. Styl psa­ní autor­ky je více než pří­jem­ný. Líbí se mně, jak autor­ka detail­ně popi­su­je celý život Isabelle od mla­dých let, až do dospě­los­ti. Štěstí v neštěs­tí je román o rodin­ném pou­tu, o vzta­hu k dětem, o lás­ce a nejen to. Knihu dopo­ru­čím všem milov­ní­kům Danielle Steel, těm, co mají rádi emo­ci­o­nál­ní pří­běhy, pros­tě všem, co si chtě­jí pře­číst zají­ma­vý román z pera této úžas­né autor­ky. Kniha má cel­kem 288 stran, je roz­dě­le­na na 19 kapi­tol.

Ukázka z kni­hy:

„Musím uznat, že i přes těž­ké začát­ky jsi toho doká­za­la hod­ně,“ řekl uzna­le. „Máš hez­ké dce­ry, urči­tě jsou i hod­né. Kdyby to někdo udě­la­la mojí hol­ce, asi bych ho zabil. ochra­ni­tel­sky pohlé­dl na Jaime a mat­ka jí něž­ně pohla­di­la vlás­ky. Pattie na Isabelle děla­la dojem ženy s dob­rým srd­cem a jis­tě byla dobrou man­žel­kou a mat­kou. Vyzařovala z ní pozi­tiv­ní síla a Isabele cíti­la, že ji vůbec neod­su­zu­je. To hlav­ní, po čem všich­ni tou­ži­li, bylo dozvě­dět se o sobě nej­víc.

„Můžu se na něco zeptat? Vyskytly se v naší rodi­ně něja­ké zdra­vot­ní nebo psy­chic­ké pro­blémy, o kte­rých byl měl vědět?“ chtěl vědět Charlie. „Často mě to napadlo, a neměl jsem jak to zjis­tit.“ Znepokojovalo ho to celý život, kdy­ko­liv byl u léka­ře a pta­li se na rodin­nou anamné­zu. Žádná nee­xis­to­va­la.

„O žád­ných nevím, o dušev­ních nemo­cech urči­tě ne.

Táta umřel v pět­a­še­de­sá­ti na infarkt, ale před­tím neměl se srd­cem vůbec potí­že. mamin­ka umře­la na rako­vi­nu prsu ve tři­a­tři­ce­ti letech a teď prá­vě se rako­vi­na obje­vi­la u dce­ry. Xele ješ­tě není ani dva­a­tři­cet. Ale při­šlo se na to cel­kem včas a nyní se léčí.

Několik slov o autor­ce:

Danielle Steel je pova­žo­vá­na za jed­nu ze svě­to­vě nej­po­pu­lár­něj­ších spi­so­va­te­lek, s více než 900 mili­o­ny pro­da­ných výtis­ků. Mnoho jejich knih se sta­lo best­selle­ry, napří­klad Dražba, Modrooký chla­pec, Vzácné dary, V uta­je­ní, Country, Marnotratný syn, Pegas nebo Nádherný život. Mezi dal­ší vyso­ce hod­no­ce­ná díla pat­ří zejmé­na pří­běh o živo­tě a smr­ti autor­či­na syna Nicka či Gift of Hope, kde Danielle Steel vzpo­mí­ná na svou prá­ci s lid­mi bez domo­va. Nevyhýbá se ani tvor­bě pro děti, jak uká­za­la v kni­hách Pretty Minnie in ParisPretty Minnie in Hollywood.

Autor: Danielle Steel

Přeložila: Jaroslava Novotná

Žánr: belet­rie, roman­ti­ka

Vydáno: 2022, Vydala Euromedia Group a.s. Ikar, Praha

Počet stran: 288

Vazba kni­hy: pev­ná s papí­ro­vým oba­lem

ISBN 978-80-249-4825-6

Knihu může­te kou­pit zde

 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,61483 s | počet dotazů: 261 | paměť: 72359 KB. | 22.05.2024 - 03:36:14