Kritiky.cz > Recenze knih > Údolí snů- najde štěstí v novém domově?

Údolí snů- najde štěstí v novém domově?

138197 Kniha Udoli stinu Jacobsova Anna Grada 350 0 fit
138197 Kniha Udoli stinu Jacobsova Anna Grada 350 0 fit
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Máte rádi romá­ny Anne Jacobsové? Chcete zažít napí­na­vý pří­běh o vel­mi sil­né ženě? Pojďte se tedy spo­leč­ně se mnou podí­vat na ten­to veli­ce emo­tiv­ní román, kte­rý vás chyt­ne za srd­ce a jen tak nepus­tí. Rozhodně bude ve vás dlou­ho dozní­vat. Pokud jste tuto kni­hu nečet­li, urči­tě to naprav­te. 

Bella Porterová zdě­dí dům po svém strý­ci. Doteď žila u své­ho bra­tran­ce Thomase, kte­rý ji jen vyu­ží­val. Vůbec nesou­hla­sí s tím, aby Bella ode­šla z domu a žila v novém domě. Ona se ale chce osa­mo­stat­nit a koneč­ně se posta­vit na vlast­ní nohy. Vypraví se do míst, kde její dědic­tví sto­jí Potkává zde mno­ho ochot­ných a obě­ta­vých lidí, kte­ří se ji sna­ží pomo­ci. Dům ale sto­jí v chudé čtvr­ti a jsou z něj udě­la­né byty, ve kte­rých žije něko­lik rodin. Není to tedy vůbec snad­né. Poznává i jed­no­ho muže Ryana. Najde koneč­ně lás­ku a štěs­tí? Thomas i jeho spo­leč­ník se jen tak nevzda­jí. Bella boju­je o lás­ku Ryana, ale i svůj život. Podaří se Belle jed­nou pro vždy dostat se z vli­vu své­ho bra­tran­ce? Jak to nako­nec vše dopad­ne se už nech­te pře­kva­pit a pusť­te se do napí­na­vé­ho čte­ní, kte­ré si zami­lu­je­te hned od prv­ní stra­ny.

Velmi milu­ji romá­ny Anne Jacobsové a vždy si je moc uží­vám. Tento byl tro­chu jiný, ale hlav­ně krás­ný. Autorka vás zave­de do roku 1935, do Lancashiru, do míst, kde zdě­di­la dům. Román se mně četl vel­mi dob­ře. Bavil mě od prv­ní stra­ny, až mně bylo líto, že už kon­čí. Určitě bych si přá­la jeho pokra­čo­vá­ní. Kniha začí­ná pro­lo­gem, má cel­kem 368 stran a 32 kapi­tol. Všechny kni­hy této autor­ky se vždy roz­hod­ně pyš­ní krás­ný­mi pře­ba­ly. Na titul­ní obál­ce je žena s taš­kou, sto­jí­cí na kop­ci a dívá se na měs­to. Co ji tam asi čeká?

Román o tou­ze se osa­mo­stat­nit, o závis­los­ti, o lás­ce, o štěs­tí, o tom, jak si spl­nit svůj sen a nene­chat se odra­dit prv­ním neú­spě­chem.

Ukázka z kni­hy:

Hettie se poku­si­la vstát, ale mar­ně. „Promiňte, sleč­no. Hrozně se mi točí hla­va a kaž­dou chví­li usí­nám. Nezlobí děti moc?“

„Ale ne, vůbec ne. Co kdy­bych si je chví­li vza­la na sta­rost?“

„To bys­te váž­ně udě­la­la, sleč­no?“ Ale neva­dí vám to? Občas dove­dou být dost živé.“ Hettie se tvá­ři­la, jako by jí Bella prá­vě věno­va­la obrov­ský dar.

„To víte, že mi to neva­dí. Já mám děti moc ráda.“

„No musím při­znat, že se snad budu cítit líp, až si troš­ku zdřím­nu, sleč­no. Ale neboj­te, vět­ši­nou jsou moc hod­né.“

„Skočíme do obcho­du a já jim kou­pím něco k jídlu. Aspoň tu bude­te mít chví­li klid a může­te si odpo­či­nout. Potřebujete něco, když už tam bude­me?“

„Něco pro pána k veče­ři.“

Belle pár vte­řin trva­lo, než pocho­pi­la, že Hettie mlu­ví o panu Cornishovi.

„Nějakou šunku-ale ten­ce nakrá­je­nou, prosím-a boch­ník chle­ba. Nákupní taš­ky jsou pod umy­va­dlem. A pení­ze jsou v zava­řo­vač­ce na krbu.“ Hettiina slo­va pře­ru­ši­lo nepo­tla­či­tel­né zív­nu­tí a oči se jí zno­vu zavře­ly. Stařenka je zjev­ně už ani silou vůle nedo­ká­zal udr­žet ote­vře­né.

„Nebojte se, na všech­no dohléd­nu. A vy si tro­chu zdřím­ně­te.“ Bella se vrá­ti­la do obý­va­cí­ho poko­je a zepta­la se Magdy: „Víš, kde máte kabát­ky a čepič­ky?“

„Ano, sleč­no.“

Několik slov o autor­ce:

Anne Jacobsová (1941) – je němec­ká spi­so­va­tel­ka, uchvá­ti­la čte­ná­ře už svou tří­díl­nou rodin­nou ságou Panský dům, v níž vyprá­ví pří­běh jed­né boha­té němec­ké rodi­ny před 1. svě­to­vou vál­kou, během ní a v pová­leč­ných letech 1923 - 25, kte­rá se sta­la abso­lut­ním best­se­le­rem nejen u nás, ale i v mno­ha dal­ších zemích.

Narodila se a vyrost­la v Dolním Sasku. Nejprve stu­do­va­la hud­bu a jazy­ky a slo­ži­la stát­ní zkouš­ku jako uči­tel­ka střed­ní ško­ly. Pracovala v knih­ku­pec­tví a poro­di­la 2 děti. Dosud pub­li­ko­va­la při­bliž­ně dva­cet romá­nů.

Ve své nové tri­lo­gii Venkovské síd­lo autor­ka líčí osud jed­no­ho sta­ro­by­lé­ho pan­ské­ho síd­la a při­lehlé­ho stat­ku v seve­ro­vý­chod­ním Německu a při­bli­žu­je nám život­ní pří­běhy jeho oby­va­tel v těž­kých dobách 2. svě­to­vé vál­ky a po ní, až do 90. let minu­lé­ho sto­le­tí.

Nyní žije jako spi­so­va­tel­ka na vol­né noze neda­le­ko Frankfurtu nad Mohanem a pod růz­ný­mi pseu­do­ny­my uve­řej­ni­la řadu romá­nů.

Autorka: Anna Jacobsová

Přeložila: Klára Kolinská

Žánr: román pro ženy

Vydáno: 2023, Vydala Grada pod znač­kou COSMOPOLIS, Praha

Počet stran: 368

Vazba kni­hy: bro­žo­va­ná

ISBN: 978-80-271-3819-7

Knihu může­te kou­pit zde


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Láska v Positanu- jedno léto v Itálii může změnit úplně všechno21. října 2023 Láska v Positanu- jedno léto v Itálii může změnit úplně všechno Ráda bych se s vámi podělila o čtenářský zážitek z knihy Láska v Positanu, kterou vydala Euromedia Group, Ikar v roce 2023. Zážitek z knihy je opravdu úžasný. Pohodlně se posaďte a pusťte […] Posted in Recenze knih
  • Daniela- romantický příběh ženy, která touží po opravdové lásce19. srpna 2023 Daniela- romantický příběh ženy, která touží po opravdové lásce Kniha s názvem Daniela mě zaujala a říkala jsem si, o čem asi bude. Po jejím přečtení musím říci, že mě nesmírně překvapila v dobrém slova smyslu. Román vydalo nakladatelství Pointa v […] Posted in Recenze knih
  • Dům vůní-fascinující příběh plný vůní a snů3. srpna 2023 Dům vůní-fascinující příběh plný vůní a snů Máte rádi příběhy o silných ženách, které jsi jdou za svým cílem? Chcete si na vlastní kůži vyzkoušet, jaké to je připravit ten nejskvělejší parfém? Neváhejte a pusťte se do čtení. […] Posted in Recenze knih
  • Jiné životy- román od autorky úspěšného titulu Červený adresář23. července 2023 Jiné životy- román od autorky úspěšného titulu Červený adresář Máte rádi romány Sofie Lunbergové? Chcete se podívat do Itálie? Hledáte zajímavé čtení pro vaše letní dny? Tak právě vám je určena kniha s názvem Jiné životy. Ráda bych se s vámi podělila […] Posted in Recenze knih
  • Rozmarýnová zátoka28. května 2023 Rozmarýnová zátoka Milujete vůni rozmarýnu? Máte rádi romantické příběhy opředené tajemstvím? Tak právě vám je určen román Rozmarýnová zátoka, který si užijete od začátku, až do konce.  Melanie zdění po své […] Posted in Recenze knih
  • Štěstí v neštěstí - román o rodinném poutu5. srpna 2022 Štěstí v neštěstí - román o rodinném poutu Isabelle je velmi chytrá a ambiciózní stážistka v pařížské galerii. Tam se seznámí s charismatickým Putnamem Armstrongem, který je velký milovník umění. Bezhlavě se do něj zamiluje. I když […] Posted in Recenze knih
  • Polibek na Mykonu - letní romance22. července 2022 Polibek na Mykonu - letní romance Máte rádi Řecko? Chcete prožít romantický příběh na lodi ve Středozemním moři? Tak právě vám je určena novinka s názvem Polibek na Mykonu, jež vydalo nakladatelství CooBoo v Praze ve […] Posted in Recenze knih
  • Nelituju - zimní romance pro všechny24. ledna 2022 Nelituju - zimní romance pro všechny Máte rádi zimu a snowboarding? Chcete prožít zajímavý a emotivní příběh mladé ženy? Tak právě vám je určena novinka s názvem Nelituju, jež vydalo nakladatelství Pointa ve společnosti […] Posted in Recenze knih
  • Co děláte se svým životem?6. června 2021 Co děláte se svým životem? Džiddú Krišnamúrti se o svém díle vyjádřil: "(Můj přístup) nežádá ani nevnucuje žádnou víru, neusiluje o žádné následovníky, netvoří kulty, o ničem nepřesvědčuje, a jedině díky tomu se […] Posted in Recenze knih
  • Vinařství - Nový začátek21. dubna 2021 Vinařství - Nový začátek Milujete rodinné ságy? Chcete si přečíst emotivní příběh služebné Ireny? Zajímá vás, o čem bude druhý díl? Tak právě vám je určena novinka Vinařství - Nový začátek, kterou vydala Euromedia […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,88640 s | počet dotazů: 256 | paměť: 72096 KB. | 24.04.2024 - 02:05:04