Kritiky.cz > Recenze knih > Jednou snad - pravda obrátí její svět vzhůru nohama

Jednou snad - pravda obrátí její svět vzhůru nohama

liverpool 4590469 1920
liverpool 4590469 1920
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Pravda, kte­rá bolí, kte­rá vyjde na povrch po toli­ka letech? Nikdo si neu­vě­do­mu­je­me, jak jed­na oby­čej­ná, zaprá­še­ná kra­bi­ce plná milost­ných dopi­sů doká­že změ­nit život i po toli­ka letech. Zajímá vás, co se vlast­ně Jees tak straš­né­ho sta­lo? Proč Joe tak vlast­ně rea­go­val? Debbie Johnsonová je autor­kou romá­nu Jednou snad, kte­rá vám odpo­ví na všech­ny tyto otáz­ky. 

Jess a její snou­be­nec Joe plá­nu­jí nád­her­nou budouc­nost, kte­rá se během vte­ři­ny změ­ní v jed­no vel­ké neštěs­tí, ze kte­ré­ho se jen tak Jess nevzpa­ma­tu­je. V době, kdy pro­ží­vá nej­vět­ší kri­zi ji Joe opus­til. Po sedm­nác­ti letech, kdy její mat­ka umí­rá se vra­cí do své­ho rod­né­mu domu, kde na sta­ré půdě nachá­zí kra­bi­ci plnou dopi­sů, v níž se dozví­dá něco, co jí změ­ní život. Se svý­mi přá­te­li se vydá­vá hle­dat své­ho býva­lé­ho snou­ben­ce, kte­rý ji psal dopi­sy, ale Jess je nikdy nečet­la. Proč se k ní nikdy nedo­sta­ly? Co vše se udá­lo a Joe ji nemohl svou situ­a­ci vysvět­lit? Najde Jess své­ho snou­ben­ce? Jak se k tomu vše­mu posta­ví Joe? Je ješ­tě naži­vu? Tak to už se nech­te pře­kva­pit a pusť­te se do napí­na­vé­ho čte­ní.

large 2

Kniha byla oprav­du nád­her­ná. Četla se vel­mi dob­ře. Od této autor­ky jsem čet­la prv­ní kni­hu a těším se, zda si zase něja­kou hezkou pře­čtu. Zápletka je vel­mi zají­ma­vá a děj romá­nu vás nene­chá jen tak vydech­nout. Rozhodně vás bude fas­ci­no­vat to, co muse­la Jess, hlav­ní hrdin­ka romá­nu pro­žít, aby došla až sem. Sedmnáct let, ve kte­rých žila, teď se obje­ví sku­teč­nos­ti, se kte­rý­mi se musí nějak vyrov­nat.

Kniha má 304 stran, cel­kem 39 kapi­tol, zakon­če­na podě­ko­vá­ním. Na obál­ce kni­hy je ozdo­be­ná kra­bi­ce s dopi­sy. Vyvolává ve mně zvě­da­vost, co asi v těch dopi­sech je napsá­no a moc ráda bych si je pře­čet­la.

Ukázka z kni­hy:

„Tak tohle je lahůd­ka...,“ zamumlal. Budu si pak muset dát pořád­nou sprchu. Fyzicky i men­tál­ně. Nejspíš si dopře­ju něco jako spi­ri­tu­ál­ní pobyt v den­ních láz­ních.“

Přikývla jsem, pro­to­že jsem přes­ně vědě­la, jak to mys­lí.

Nešlo jen o ten prach, kte­rý se na nás lepil, dostá­val se nám pod šaty na kůži, ale byl tu taky ten pach. Pach plís­ně a vlh­kých tem­ných zákou­tí a minu­lých, už zapo­me­nu­tých živo­tů.

Pach vel­kých i malých smr­tí, opuš­tě­ných věcí nahro­ma­dě­ných na jed­nom mís­tě, sála­jí­cích spo­leč­ným smut­kem.

V jed­nom rohu, tam kde se stře­cha sva­žo­va­la na pod­la­ze, jsem uvi­dě­la mat­čin sta­rý šicí stroj, a oka­mži­tě mě zapla­vi­ly vzpo­mín­ky tak živé, jako by to bylo vče­ra: slu­neč­né ráno, šicí stroj na mámi­ně sto­le v jejím poko­ji vza­du v domě. Já byla na zahra­dě, hrá­la si s ima­gi­na­tiv­ním a pře­hna­ně pro­myš­le­ným způ­so­bem jako všich­ni jedi­náč­ci, roz­prá­vě­la jsem se žíža­la­mi a přá­te­li­la se se stín­ka­mi, kte­ré žily pod sta­rým paře­zem.

Musela jsem být hod­ně malá, tak čty­ři nebo pět let, Vzpomínám si, jak jsem vzhléd­la k vel­ké­mu oknu a uvi­dě­la za ním svou mat­ku a její šicí stroj.

Několik slov autor­ce:

Debbie Johnsonová je autor­kou best­selle­rů, kte­rá žije v Liverpoolu. Dlouhá léta pra­co­va­la jako novi­nář­ka a pak si uvě­do­mi­la, že mno­hem zábav­něj­ší bude vymýš­let si vlast­ní pří­běhy než vyprá­vět ty cizí.

Vyzkoušela si téměř všech­ny žán­ry (snad kro­mě wes­ter­nů a špi­o­náž­ních dra­mat) a nyní se spe­ci­a­li­zu­je na tvor­bu  povzná­še­jí­cí belet­rie pro ženy, kte­rá doká­že roze­smát i dojmout, čas­to obo­je dohro­ma­dy.

Debbie pro­da­la již více než 1 000 000 výtis­ků svých knih, kte­ré vychá­zí mimo jiné v USA, Francii, Německu, Švédsku, Holandsku, Turecku, Itálii nebo na Ukrajině. Dvě z jejích knih se dokon­ce dočka­ly fil­mo­vé­ho či tele­viz­ní­ho zpra­co­vá­ní.

  • Autor: Debbie Johnsonová
  • Přeložila: Jana Jašová
  • Žánr: roman­ti­ka, belet­rie
  • Vydáno: 2021, Vydala Euromedia Group a.s. Ikar, Praha
  • Počet stran: 304
  • Vazba kni­hy: pev­ná s papí­ro­vým pře­ba­lem
  • ISBN: 978-80-249-4564-4


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,61266 s | počet dotazů: 257 | paměť: 71599 KB. | 24.06.2024 - 15:50:51