Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Vrána - „Prokletý“ poslední film Brandona Lee.

Vrána - „Prokletý“ poslední film Brandona Lee.

Vrana
Vrana
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Kdysi lidé věři­li, že když někdo zemře, vrá­na zane­se jeho duši do země zemře­lých. Ale občas se sta­ne něco tak špat­né­ho, že spo­lu s ní při­ne­se i obrov­ský smu­tek a duše nedo­jde poko­je. Pak někdy, jen občas, může vrá­na tuto duši při­vést zpět, aby dala věci do pořád­ku.

Děj začí­ná v nejme­no­va­ném měs­tě o Ďáblově noci (30. říj­na). Skupina fana­ti­ků se tuto noc kaž­do­roč­ně baví tím, že vyra­bu­je a zapa­lí něko­lik sto­vek domů, tak­že pak vzni­ká dojem hoří­cí­ho měs­ta. Jednou z obě­tí jejich řádě­ní je i rocko­vá hvězda Eric Draven (Brandon Lee) se svo­jí snou­ben­kou Sarah (Rochelle Davis), kte­rou si měl zane­dlou­ho brát. Oba při inci­den­tu násil­ně zemřou.

Rok na to, v před­ve­čer Ďáblovi noci při­le­tí k Ericovu hro­bu vrá­na, kte­rá při­ne­se jeho duši zpět na svět. Eric vstá­vá z mrtvých a s nad­při­ro­ze­ný­mi schop­nost­mi a na kaž­dém kro­ku pro­vá­zen svou vrá­nou, se stá­vá noč­ní můrou všech, kte­ří se na jeho smr­ti podí­le­li.

Vrána je, dle mého názo­ru, jed­no­znač­ně nej­lep­ším fil­mo­vým zpra­co­vá­ní komi­xo­vé před­lo­hy a ve srov­ná­ní s jiný­mi komi­xy, tak tro­chu netra­dič­ní. Zahrnuje v sobě prv­ky horo­ru, roman­ti­ky a spous­tu akce. Ale pře­de­vším je zalo­žen na vel­mi tem­né atmo­sfé­ře. Až na pár zábě­rů v retrospek­ti­vě se celý film ode­hrá­vá v noci, což na jed­nu stra­nu něko­mu může zdát zby­teč­né, nadru­hou stra­nu to navo­zu­je sku­teč­ný pocit tem­no­ty, kte­rý má hlav­ní hrdi­na pro­ží­vat. Atmosféra je dále pod­tr­že­na výbor­nou rocko­vou hud­bou, kte­rá celý film pro­vá­zí.

Celou už tak tem­nou strán­ku fil­mu potom zavr­šu­je fakt, že i Brandon Lee, před­sta­vi­tel Erica, se měl zane­dlou­ho ženit a při natá­če­ní fil­mu byl nešťast­nou náho­dou zastře­len. Když uvá­ží­me, že i jeho otec, Bruce Lee, zemřel při natá­če­ní fil­mu (Hra se smr­tí), sko­ro to vypa­dá jako něja­ké rodin­né pro­kle­tí.


Podívejte se na hodnocení Vrána na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,38152 s | počet dotazů: 259 | paměť: 72083 KB. | 25.04.2024 - 06:35:55