Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Veřejní nepřátelé

Veřejní nepřátelé

VN
VN
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Michael Mann se naro­dil roku 1943 v drs­ném prů­mys­lo­vém měs­tě Chicago v Illinois a jeho původ se oprav­du neza­pře. Jeho hlav­ním moti­vu­jí­cím moto­rem, jenž ho popo­há­ní stá­le kupře­du se sta­ly kri­mi­nál­ky, z nichž doká­že vytáh­nout vždy to nej­lep­ší a pře­svěd­čit divá­ky, že svou prá­ci oprav­du umí. Jen tak na ukáz­ku si při­po­meň­me jeho posled­ní kous­ky vytří­be­ných měří­tek jako jsou Miami Vice, Collateral a nebo Insider: Muž, kte­rý věděl pří­liš mno­ho s Al Pacinem.

Pod jeho tak­tov­kou si již zahrá­lo spous­ta slav­ných her­ců a zvuč­ných jmen, kte­ří napo­moh­li cel­ko­vé­mu obra­zu skvě­le nato­če­né kri­mi­nál­ky. U fil­mu neod­vrat­ně se blí­ží­cí­mu na fil­mo­vé plát­na Veřejní nepřá­te­lé tomu nebu­de jinak. Jeho pozvá­ní účin­ko­vat v hlav­ní roli dostal jeden z nej­lé­pe pla­ce­ných holly­wo­od­ských star Johny Deep a to už je samo záru­kou kva­lit­ní­ho fil­mu, o kte­ré se toto svě­tozná­mé jmé­no vždy posta­ra­lo a dou­fej­me, že se i nadá­le sta­rat bude. Jako pro­ti­pó­lem zde může­me zahléd­nout Christiana Bale (Temný rytíř, Terminator: Salvation), jenž stvár­ní ducha­pl­né­ho poli­cej­ní­ho agen­ta Melvina Purvise.

Přesuňme se na chví­li do 30. let Chicagského vel­ko­měs­ta a před­stav­me si tam­ní dobu zužo­va­nou celo­ná­rod­ní hos­po­dář­skou kri­zí. Krizí, jenž při­pra­vi­la nema­lý počet oby­va­tel o veš­ke­ré jejich úspo­ry. Krizí, kte­rá se zapří­či­ni­la o chu­do­bu panu­jí­cí v zákou­tích těch nej­tem­něj­ších uli­ček Chicagského měs­ta. Lidé jsou roze­zle­ní na úřa­dy a hlav­ně na ban­ky, o kte­rých se domní­va­jí, že jsou tou hlav­ní pří­či­nou jejich nepří­jem­né­ho sta­vu. A vtom se na scé­ně obje­vu­je legen­dár­ní posta­va prů­mys­lo­vé­ho měs­ta tři­cá­tých let Johny Dillinger a jeho věhlas­ná par­tič­ka trá­pí­cí měst­ské vyšet­řo­va­te­le nehezkou řád­ků měsí­ců. Johny Dillinger se spe­ci­a­li­zo­val na vykrá­dá­ní bank, což v lidech pro­bu­di­lo veli­ký obdiv a uzná­ní.

Na mís­to, aby na něho hle­dě­li s opo­vr­že­ním skan­do­va­li jeho jmé­no, poma­lu se v jejich očích ztvár­ňo­val jako Robin Hood moder­ní doby, jenž boha­tým bral a chudým dával. V tak cit­li­vé době jakou neod­mys­li­tel­ně Hospodářská kri­ze byla se ani není čemu divit. Johny a jeho kum­pá­ni byli vel­mi vychyt­ra­lí a kluz­cí jak úho­ři. Používali nej­mo­der­něj­ší tech­ni­ky a postu­py. Zdálo se, že jsou nepo­la­pi­tel­ní a Melvin poma­lu ztrá­cel nadě­jí, že je někdy pola­pí. Když už Johnyho zavře­li do měst­ské cely netr­va­lo dlou­ho a za záhad­ných okol­nos­tí se vytra­til jako pára nad hrn­cem. Vyšetřovatelům uni­kal dlou­hých 13. měsí­ců a pokud by neby­lo zrád­né ženy, jenž kvů­li svým finanč­ním pro­blé­mům napo­moh­la poli­cii při urče­ní jeho pozi­ce, mož­ná by Johnyho nikdo nikdy nechy­til. Osudovým momen­tem se pro něho stá­vá návště­va míst­ní­ho kina, kde byl před vcho­dem zasa­žen něko­li­ka výstře­ly z poli­cej­ních pis­to­lí.

Při natá­če­ní byl pří­to­men syn vyšet­řo­va­te­le, kte­rý se pro Christiana Balea stal veli­ce uži­teč­ným pomoc­ní­kem a rád­cem při natá­če­ní nej­růz­něj­ších scén. Mann pod­le mého názo­ru opět doka­zu­je, že má cit a čuch na dob­ré scé­ná­ře ostat­ně si ten­to spo­leč­ně s Ronanem Bennette napsal pod­le best­selle­ru Bryana Borrougha úpl­ně sám. Film je tako­vé malé retro natá­če­né v digi­tál­ní kva­li­tě, což si mys­lím, že fil­mu jako tako­vé­mu dodá­vá ten správ­ný šmrnc a tím se stá­vá veli­ce zají­ma­vou nabíd­kou pro moder­ní­ho divá­ka. Nejnovější dílo reži­sé­ra M. Manna všem dopo­ru­ču­ji.

Mann je záru­kou kri­mi­ná­lek a Johny Deep zase mis­trem pro­je­vu. Tahle dvoj­ka se urči­tě posta­rá o skvě­lý záži­tek od začát­ku do kon­ce.


Photo © Bonton


Podívejte se na hodnocení Veřejní nepřátelé na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,52097 s | počet dotazů: 263 | paměť: 71707 KB. | 14.07.2024 - 12:27:42