Kritiky.cz > Recenze knih > Všechno nejlepší, Anno - opravdový svět totiž vypadá kapku jinak

Všechno nejlepší, Anno - opravdový svět totiž vypadá kapku jinak

large 1
large 1
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Máte rádi ces­to­vá­ní? Milujete Anglii? Chcete zažít emo­tiv­ní pří­běh s humo­rem a jis­tou nad­sáz­kou? Pojďte se spo­leč­ně se mnou začíst do novin­ky vyda­va­tel­ství Ikar s názvem Všechno nej­lep­ší, Anno, jejíž autor­kou je Petra Š. Jirglová. Určitě nebu­de­te lito­vat. Rozhodně totiž sto­jí za to. 

Anna žije zhýč­ka­ný život, má skvě­lé­ho pří­te­le, pra­cu­je u svých rodi­čů ve fir­mě. Co více si přát. V den svých naro­ze­nin oče­ká­vá od své­ho pří­te­le Radima zásnub­ní prstýnek. Ten se ale neko­ná a mís­to toho dosta­ne od živo­ta pořád­nou ránu. Její pří­tel jí pod­vá­dí. V té chví­li se musí posta­rat sama o sebe a svou tvr­do­hla­vos­tí se najed­nou oci­tá v Anglii, jako au- pair, na ven­ko­vě, kde se má sta­rat o dvě napros­to nesne­si­tel­né děti, něko­lik vel­kých, slin­ta­jí­cích psů a pořád­né hej­no sle­pic a kohou­ta, ze kte­ré­ho má strach. Co vše ji tam vlast­ně čeká? Zvládne se Anna posta­rat o tak vel­kou domác­nost? Jak nako­nec osla­ví svo­je tři­cá­té naro­ze­ni­ny? Tak to už se nech­te pře­kva­pit. Čekat vás totiž báječ­ná jíz­da. Od začát­ku až do kon­ce se bude­te stří­da­vě smát a valit oči, co vše zvlád­ne jed­na čes­ká hol­ka v Anglii.

Kniha byla napros­to báječ­ná a musím říci, že jsem se bavi­la od začát­ku až do kon­ce. Chvílemi jsem si říka­la, že tolik smůly a sta­ros­tí pře­ci nedo­ká­že hlav­ní posta­va zvlád­nout. Na dru­hou stra­nu to pro ní byla urči­tá lek­ce, za to, jak se před­tím namyš­le­ně cho­va­la a teď to pro ní byla těž­ká zkouš­ka, zda to vlast­ně zvlád­ne. A vypa­dá, že zvlád­la, i když ces­ta k cíli byla oprav­du trni­tá. U romá­nu jsem se vůbec nenu­di­la a moc se mě líbi­lo, jakým způ­so­bem doká­za­la autor­ka popsat sta­ros­ti a pro­blémy hlav­ní autor­ky.

Kniha má 344 stran, cel­kem 25 kapi­tol. Na titul­ní obál­ce je vel­ký dům, sle­pi­ce a dárek s vel­kou mašlí? Co se v něm asi skrý­vá? Možná to, co si muse­la Anna pro­jít tak, aby dostal rozum a zača­la se koneč­ně cho­vat jako dospě­lá žena?

V kni­ze se mně moc líbi­lo, jak autor­ka popi­su­je život v Anglii, kte­rý je roz­díl­ný od toho naše­ho v České repub­li­ce. Tuto kni­hu k recen­zi jsem si nevy­bra­la náho­dou. Byla mně dopo­ru­če­na a jsem za to moc ráda. Anotace mě vel­mi zau­ja­la a moc jsem se těši­la, jak se děj bude vyví­jet.

Od této autor­ky jsem pro­za­tím nic nečet­la a moc mě zají­ma­lo, jak na mě asi román zapů­so­bí. Musím říci, že mě oprav­du pře­kva­pil a budu se těšit na její dal­ší titu­ly. Způsob psa­ní je veli­ce zají­ma­vý. Autorka s humo­rem, nad­hle­dem, nad­sáz­kou a jis­tou dáv­kou cynis­mu až iro­nie líčí stras­ti devě­ta­dva­ce­ti­le­té Anny.

Několik slov autor­ce:

Petra Š. Jirglová  vždy ráda ces­to­va­la ať už za zába­vou, nebo za pra­cí, a tato vášeň stá­la v zákla­dech nejen její úspěš­né prvo­ti­ny Letuška z Economy aneb co na Instagramu neu­vi­dí­te (2019), ale i romá­no­vé­ho debu­tu Všechno nej­lep­ší, Anno, kte­rý je vol­ně inspi­ro­ván živo­tem v její milo­va­né Anglii. Autorka o svých ces­to­va­tel­ských zážit­cích píše blog TooSweetNothings, kde také komen­tu­je aktu­ál­ní spo­le­čen­ské dění. Je půvo­dem ze Sokolova, s man­že­lem a synem však žije v Praze. Bojí se koček.

  • Autor: Petra Š. Jirglová
  • Žánr: román pro ženy, čes­ká sou­čas­ná belet­rie
  • Vydáno: 2020, Vydala Euromedia Group a.s. Ikar, Praha
  • Počet stran: 344
  • Vazba kni­hy: pev­ná s papí­ro­vým pře­ba­lem
  • ISBN 978-80-249-4061-8

Foto: Euromedia Group a.s.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,98322 s | počet dotazů: 267 | paměť: 72357 KB. | 24.05.2024 - 02:57:42