Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Dokonalá bouře - Živly nemají slitování.

Dokonalá bouře - Živly nemají slitování.

Boure
Boure
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Na pod­zim 1991 v oko­lí Bermud řádil huri­kán Grace, do kte­ré­ho se již v jeho téměř koneč­né fázi náh­le při­mí­cha­ly dal­ší fron­tál­ní sys­témy a vznik­la tak jed­na obrov­ská bou­ře, kte­ré mete­o­ro­lo­go­vé říka­jí „per­fect storm“ (doko­na­lá bou­ře) nebo také „no-name storm“ (beze jmen­ná). A pří­mo do její­ho stře­du se v té době vyda­la rybář­ská loď z Gloucesteru Andrea Gail, kte­rá se vra­ce­la ze své­ho lovu.

Na zákla­dě sku­teč­né udá­los­ti nato­čil o devět let poz­dě­ji reži­sér fil­mů Nekonečný pří­běh nebo Ponorka Wolfgang Petersen dra­ma­tic­ký pří­běh, v němž v hlav­ní dějo­vé linii líčí prů­běh plav­by Andrey Gail od její­ho vyplu­tí až do její­ho stře­tu s bou­ří. Hlavní role kapi­tá­na Billyho Tynea se zhos­til George Clooney a role jed­no­ho z rybá­řů Bobbyho Shatforda Mark Wahlberg. Film však není zrov­na nej­vhod­něj­ší pří­le­ži­tos­tí pro demon­stra­ci herec­ké­ho umě­ní. Většinu děje se všich­ni potá­cí zce­la pro­mo­če­ní po lodi a boju­jí s nebez­peč­ným živlem. Dle jed­no­ho z hlav­ních akté­rů fil­mu, náma­ha a vyčer­pá­ní, kte­ré hlav­ní před­sta­vi­te­lé pro­ží­va­jí, není výsled­kem herec­tví, ale jde o rea­li­tu. Ačkoli se totiž vět­ši­na natá­če­ní ode­hrá­va­la v obřím bazé­nu, byla to dosti namá­ha­vá prá­ce.

Na fil­mu jis­tě upou­ta­jí prá­vě efek­ty ztvár­ňu­jí­cí běs­ní­cí živel, obrov­ské vlny a pře­klá­pě­jí­cí se lodě. I v tom­to ohle­du vypa­dá scé­na vět­ši­nou vel­mi rea­lis­tic­ky. Vedle osu­dů Andrey Gail jsou v dru­hé linii sle­do­vá­ny také potí­že dal­ších lidí pohy­bu­jí­cích se v dané době v oblas­ti bou­ře. Malé spor­tov­ní lodě a záchran­né­ho týmu, kte­rý se sám dosta­ne do vel­kých potí­ží. V závě­ru fil­mu mož­ná stej­ně jako já zapo­me­ne­te na to, že je nato­čen pod­le sku­teč­né udá­los­tí, a že tím pádem nemu­sí nut­ně kon­čit hap­py endem…Ohromující je na kon­ci cif­ra o počtu námoř­ní­ků z Gloucesteru, kte­ří za zhru­ba 400 let na moři zahy­nu­li.

Zájemcům o pro­ble­ma­ti­ku tro­pic­kých bou­ří, huri­ká­nů a podob­ných mete­o­ro­lo­gic­kých jevů dopo­ru­ču­ji pro­hléd­nout si ofi­ci­ál­ní web fil­mu, kde jsou zábě­ry ze sate­li­tu, ama­tér­ská videa, poví­dá­ní jak vzni­ká huri­kán apod.


Podívejte se na hodnocení Dokonalá bouře na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,71135 s | počet dotazů: 266 | paměť: 72295 KB. | 28.05.2024 - 04:07:28