Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Na nože - Jeden z posledních filmů Christophera Plummera

Na nože - Jeden z posledních filmů Christophera Plummera

NaNoze
NaNoze
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Svérázný detek­tiv Benoit Blanc (Daniel Craig) poj­me vyšet­řo­vá­ní pří­pa­du záhad­né­ho úmr­tí auto­ra detek­tiv­ních pří­bě­hů Harlana Thrombeye (Christopher Plummer) po svém a vyšet­řo­vá­ní kaž­dé­ho čle­na této excen­t­ric­ké auto­ro­vi rodi­ny se uká­že býti slo­ži­těj­ší, než se zpo­čát­ku zdá­lo, pro­to­že pode­zře­lí jsou všich­ni v jeho blíz­kos­ti...

Rian Johnson nám postup­ně v letech 2012 a 2017 nadě­lil dvě sci-fi- V roce 2012 to bylo jeho ori­gi­nál­ní dílo Looper, v roce 2017 poté Johnson zre­ží­ro­val Star Wars: Epizodu VIII- Posledního z Jediů. Star Wars VIII byl zatím Johnsonův nej­vět­ší pro­jekt a bohu­žel divá­ky roz­dě­lil na dva tábory- Ty co ho nesná­ší a ty co ho zbož­ňu­ju. Já pat­řím k tábo­ru těch, kte­ří na Epizodu VIII nene­cha­jí dopus­tit (za mně jed­no­znač­ně 2. nej­lep­ší díl Star Wars) a dou­fa­jí, že nako­nec pře­ce jen na Johnsonovu novou Star Wars tri­lo­gii dojde. Ať už to klap­ne či neklap­ne, Johnson se roz­hod­ně flá­kat nebu­de, pro­to­že už teď chys­tá pokra­čo­vá­ní své­ho nej­no­věj­ší­ho hitu Na nože díky a za to jsem vel­mi rád, pro­to­že hned na začá­tek říkám, že jsem si Johnsonovu novin­ku užil, chci ji vidět ješ­tě mini­mál­ně jed­nou v kině a na vol­né pokra­čo­vá­ní budu stal­ko­vat kaž­dou novin­ku. Slušelo by se ale pořád­ně vysvět­lit proč vlast­ně.

Nebudu říkat, že je Johnsonova novin­ka doko­na­lá, pro­to­že není. Přesto budu nachá­zet spí­še hod­ně nad­še­ných dojmů, kte­ré pra­me­ní pře­de­vším z toho, že Johnson oprav­du dodal vše kro­mě kla­sic­ké detek­tiv­ky, kte­ré je chyt­rá, vtip­ná, doká­že se tref­ně nepří­mo vyjá­d­řit k poli­ti­ce USA, femi­ni­zmu nebo pro­blé­mům s inter­ne­to­vý­mi trolly nebo Netflixem. Tohle vše jinak Rian za psa­cím sto­lem ser­ví­ru­je hod­ně opa­tr­ně a roz­hod­ně by se nemě­lo stát, že budou mít Trumpovy voli­či na tenhle film hod­ně výraz­nou pif­ku. Vše co jsem zmí­nil jsou jen chyt­rá pomrk­nu­tí na aktu­ál­ní dění, kte­ré jenom ješ­tě více osvět­lu­jí cha­rak­te­ry postav. Tenhle film totiž sta­ví pře­de­vším na posta­vách a na tom, že je hod­ně snad­no si k něja­ké posta­vě zís­kat sym­pa­tie a o chví­li poté jí zase nená­vi­dět.

Samotný Johnson si jako sce­náris­ta dělá ze svých postav sran­du a roz­hod­ně nepřed­sta­vu­je kla­sic­ké posta­vy. Benoit Blanc Daniela Craiga oprav­du není kla­sic­kým detek­ti­vem a roz­hod­ně jde o přes­ný opak toho co Craig vět­ši­nou hra­je. Chlapík co vět­ši­nou ztvár­ňu­je váž­né role zde naštěs­tí doko­na­le pocho­pil jakou polo­hu zde má pou­žít a pro­dá­vá veš­ke­rý humor hod­ně dob­ře. Blanc je jed­ním z nej­zvlášt­něj­ších detek­ti­vů stří­br­né­ho plát­na, přes­to je hned od začát­ku snad­né tomuhle podi­ví­no­vi při­jít na chuť. Craig zde skvě­le pro­ná­ší i jižan­ský pří­zvuk a ne nadar­mo se mu začne říkat Kriminálka KFC. Craig je zde oprav­du nesku­teč­ně super a jest­li má někdo vézt tuhle poten­ci­o­nál­ní fran­čí­zu tak je na tohle Craig pří­mo ide­ál­ní vol­ba. Ve finá­le oprav­du hra­je něco úpl­ně jiné­ho než jsem v době ozná­me­ní čekal, o to víc mě ale těší, že Blanc nespa­dá do kla­sic­ké ška­tul­ky.

Herecky se cel­kem doká­že vyřa­dit i Chris Evans. Evans se čer­s­tvě defi­ni­tiv­ně roz­lou­čil s rolí Captaina Ameriky a zde podob­ně jako Craig hra­je přes­ný archy­typ toho co nor­mál­ně. Evansův Ransom má do Stevea Rogerse oprav­du dale­ko, pro­to­že z “ Mirka Dušína“ Evans pře­sed­lal na roz­maz­le­né­ho zbo­hat­lic­ké­ho sprat­ka, kte­rý má ve finá­le sran­du ze vše­ho kolem. Srandu ze své rodi­ny, sran­du z vyšet­řo­vá­ní a pře­de­vším sran­du z plu­kov­ní­ka Sanderse tedy Blanca. Evans tu má díky­bo­hu co hrát a uka­zu­je, že v sobě něco má a nemu­sel by se po kon­ci u Marvelu ztra­tit. Evansův Ransom je přes­ně ten typ posta­vy, kte­rou jde hod­ně snad­no nená­vi­dět, přes­to si Evans svým cha­rizma­tem a pro­dá­vá­ním všech hlá­sek snad­no může dočkat vaše­ho zájmu a i jis­té for­my obli­by.

A pak je tu Ana de Armas. Ošetřovatelka zesnu­lé­ho se díky své­mu pozi­tiv­ní­mu vzta­hu s rodi­nou Thrombeyových a pře­de­vším se zesnu­lým patri­ar­chou dosta­ne do oné kom­pli­ko­va­né hry. A prá­vě Marta v podá­ní Armas je ve finá­le tou nej­za­jí­ma­věj­ší posta­vou a dost mož­ná i srdíč­kem celé­ho fil­mu. Zdánlivě ved­lej­ší posta­va se do celé­ho dění dosta­ne hod­ně výraz­ně a sehra­je v celé sklá­dač­ce hod­ně zají­ma­vou roli. Armas má roz­hod­ně talent a dosta­la zde vel­kou šan­ci to před­vést. Jestli má tohle být nová Bond Girl nebo před­sta­vi­tel­ka Marilyn Monroe v její bio­gra­fii, vůbec s tím nemám pro­blém, spíš opak.

Craig, Evans a Armas tvo­ří nej­za­jí­ma­věj­ší herec­ké trio, roz­hod­ně by ale byla ško­da se nezmí­nit ale­spoň zkrá­ce­ně o zbyt­ku. Jamie Lee Curtis a Don Johnson se k sobě jako pár ve kte­rém má hlav­ní slo­vo spí­še Curtis hodí a skvě­lé se dopl­ňu­jí. Michael Shannon si opět neod­pus­tí před­vést se pře­de­vším ve scé­nách, kte­ré se neo­be­jdou bez zvý­še­né­ho hla­su a kři­ku. Jaeden Martell své­ho 16-letého trol­la doká­že v těch svých pár momen­tech skvě­le pro­dat a i Katherine Langford neo­do­lá se v pár scé­nách před­vést. A v rám­ci mož­nos­tí se dost sluš­ně před­ve­dou i Riki Lindhome a Toni Colette. Hřích by byl nepři­po­me­nout si ani duo detek­ti­vů v podá­ní Lakeitha Stanfielda a Noaha Segana, při­čemž zatím­co Stanfield je pol­da co jde hlav­ně po cíli, Segan hra­je fan­du, kte­rý si uží­vá, že může vyšet­řo­vat smrt své­ho oblí­be­né­ho spi­so­va­te­le a kaž­dou indi­cií komen­tu­je nad­še­ně s tím, že mu to při­po­mí­ná auto­ro­vi romá­ny. Právě i opo­me­nout Christophera Plummera v roli obě­ti byl hřích, pro­to­že Plummer to mini­mum zahra­je napros­to parád­ně a v hod­ně fajn cameu se tu jako práv­ník před­ve­de i Frank Oz.

Po strán­ce herec­kých výko­nů se nedá co vytknout, zvláš­tě když je vylo­že­ně vidět, že si kaž­dý svou roli uží­vá. Tohle je pros­tě film co ti her­ci chtě­li točit. Mající scé­nář, kte­rý se jim líbil. S posta­va­mi, kte­ré si s chu­tí zahrá­li. Film, kte­rý své parád­ní obsa­ze­ní roz­hod­ně nepro­mr­hal.

Na nože má těch kla­dů ale víc. Především jako kla­sic­ky u Johnsona pla­tí, že se nedá čekat jakou ces­tou se film vydá. Můžete vymýš­let teo­rie, spe­ku­lo­vat, hádat, Johnson je ale stej­ně krok před vámi a zavře vám vaši šan­ci na výhru. Dle mého roz­hod­ně nepřed­ví­da­tel­ný film, kte­rý sází jeden zvrat za dru­hým a nepů­so­bí to zma­teč­ně.

Johnson zde vyu­ží­vá vše­ho možného- Žánrových kri­mi­nál­ních klišé, nevě­ro­hod­né­ho vyprá­vě­ní, fla­shbac­ků z růz­ných úhlů a pohle­du na stej­nou udá­lost, uta­ho­vá­ní si ze vše­ho mož­né­ho. Schválně se nevy­dá­vá smě­rem, kte­rý se dá oče­ká­vat, nepří­mo se divá­ko­vi smě­je pří­mo z postup­né­ho vypra­vo­vá­ní a pře­de­vším nemá pro­blém zvol­nit napě­tí.

Na nože je díky tomu pře­de­vším zábav­ná kri­mi­nál­ní kome­die, kte­rá má do “ pou­hé“ paro­die roz­hod­ně dale­ko. Spíš než o paro­dii se svou for­mou oprav­du jed­ná o počtu romá­nům Agathy Christie, kte­rá bude dost mož­ná jiný­mi divá­ky růz­ně při­ja­ta a zále­ží jen na vku­su nebo nála­dě dané­ho divá­ka. Pokud ale na Johnsonovu kuli­šác­kou hru přestou­pí­te dora­zí oprav­du super fil­mo­vý záži­tek co během svých 130 minut zvlád­ne před­vést mno­ha věcí a roz­hod­ně nezpo­ma­lu­je. Tempo mi roz­hod­ně nepři­šlo pro­blé­mo­vé, i přes­to, že se dal konec mož­ná o těch pár sekund ose­kat. Vlastně mi na tu plnou pal­bu ale asi sta­čí fakt jen málo a dost mož­ná mi Johnsonova novin­ka jen časem dozra­je.

Chytrá, vtip­ná, pove­de­ná, těž­ce před­ví­da­tel­ná a pře­de­vším bri­lant­ně nato­če­ná a ode­hrá­na. Na nože his­to­rii nepře­pí­še a nepů­jde o novou kla­si­ku, vyčíst se jí dá ale fakt no a pře­de­vším je to fakt super záži­tek. Mohl bych chr­lit nad­še­ním dál, bojím se, že bych se poma­lu pře­ce jen dostá­val ke spo­i­le­rům, kte­ré mimo­cho­dem trai­ler vůbec nepro­zra­dil. Je to super a nemůžu se dočkat až to uvi­dím zno­va. Rian Johnson opět potě­šil.....

Trailer:

Verdikt: 4 z 5


Photo © Lionsgate / Claire Folger


Podívejte se na hodnocení Na nože na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,93017 s | počet dotazů: 276 | paměť: 72013 KB. | 23.07.2024 - 16:14:02