Kritiky.cz > Články > ZAČALO NATÁČENÍ FILMU „MAGIC MIKE XXL“

ZAČALO NATÁČENÍ FILMU „MAGIC MIKE XXL“

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

29. září zača­lo natá­če­ní reži­sé­ra Gregory Jacobse „Magic Mike XXL“, ve kte­rém se ved­le her­ců z prv­ní­ho fil­mu obje­ví i nové hvězdy.

Hvězdy fil­mu „Magic Mike“ Channing Tatum, Matt Bomer, Joe Manganiello, Kevin Nash, Adam Rodriguez a Gabriel Iglesias se opět schá­ze­jí při natá­če­ní netr­pě­li­vě oče­ká­va­né­ho pokra­čo­vá­ní „Magic Mike XXL“, kte­ré pod režij­ním vede­ním Gregory Jacobse zača­lo 29. září. Oznámení vyda­li Greg Silverman, pre­zi­dent celo­svě­to­vé pro­duk­ce a Sue Kroll, pre­zi­dent­ka celo­svě­to­vé­ho mar­ke­tingu a mezi­ná­rod­ní dis­tri­buce ze spo­leč­nos­ti Warner Bros Pictures.

Vedle hvězd z prv­ní­ho fil­mu uvi­dí­me v nových rolích Elizabeth Banks (série „Hunger Games“), Donald Glover („Zpátky do ško­ly“), Amber Heard („Rumový deník“), Andie MacDowell („Footloose“), Jada Pinkett Smith („Gotham“) a Michael Strahan (TV talk-show „Live with Regis and Kathie Lee“).

Premiéra fil­mu „Magic Mike XXL“ je naplá­no­vá­na v ČR 2.7.2015.

Režisérem a pro­du­cen­tem nové­ho fil­mu je drži­tel ceny Emmy Gregory Jacobs („Liberace!“), kte­rý během své dlou­ho­le­té spo­lu­prá­ce se Stevenem Soderberghem pro­du­ko­val film „Magic Mike“ a celou řadu dal­ších celo­ve­čer­ních fil­mů. Při natá­če­ní fil­mu „Magic Mike XXL“ se opět sejdou pro­du­cen­ti fil­mu „Magic Mike“ Nick Wechsler, Channing Tatum a Reid Carolin, kte­rý je i auto­rem scé­ná­ře. Výkonným pro­du­cen­tem bude reži­sér prv­ní­ho fil­mu Steven Soderbergh.

Děj fil­mu „Magic Mike XXL“ nava­zu­je na prv­ní film tři roky poté, kdy Mike ukon­čil svou vrchol­nou kari­é­ru stripté­ra a i zbý­va­jí­cí čle­no­vé striptér­ské sku­pi­ny Králové Tampy se chys­ta­jí hodit ruč­ník do rin­gu. Ale chtě­jí to udě­lat po svém: spo­leč­ně s legen­dár­ní hlav­ní hvězdou Magickým Mikem vstou­pit do svě­tel reflek­to­rů v posled­ním dech berou­cím před­sta­ve­ní v Myrtle Beach a udě­lat tak tlus­tou čáru za minu­los­tí. Mike a ostat­ní chla­pi se vydá­va­jí na své závě­reč­né vystou­pe­ní a když se ces­tou zasta­ví v Jacksonville a Savannah, aby obno­vi­li sta­ré zná­mos­ti a navá­za­li nová přá­tel­ství, sklí­ze­jí obdiv, nau­čí se pár nových pohy­bů a pře­kva­pu­jí­cím způ­so­bem se zba­ví své minu­los­ti.

Silverman ve svém ozná­me­ní uve­dl: „Film ‚Magic Mike‘ dosá­hl ohrom­né­ho úspě­chu jak u divá­ků, tak u kri­ti­ky. Těšíme se na pokra­čo­vá­ní, na kte­rém se podí­lí mno­ho talen­to­va­ných lidí, kte­ří se zaslou­ži­li o úspěch prv­ní­ho fil­mu – jak před kame­rou, tak za ní – a vítá­me všech­ny báječ­né pří­růst­ky v herec­kém obsa­ze­ní.“

Sue Kroll uved­la: „Komerčně úspěš­ný film ‚Magic Mike‘ tri­um­fo­val u kri­ti­ky a potě­šil divá­ky po celém svě­tě zábav­ným a fas­ci­nu­jí­cím nahléd­nu­tím do svě­ta, kte­rý mělo a bude mít mož­nost spat­řit jen málo­kdo. Jsme nad­še­ni, že spo­leč­ně s něko­li­ka dal­ší­mi báječ­ný­mi posta­va­mi při­ve­de­me tyto neza­po­me­nu­tel­né posta­vy zpět na plát­na kin v pří­bě­hu, kte­rý je zave­de ješ­tě dále.“


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,08187 s | počet dotazů: 255 | paměť: 71875 KB. | 24.02.2024 - 12:57:08