Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Collateral: Příběh noční jízdy s vrahem ve městě andělů

Collateral: Příběh noční jízdy s vrahem ve městě andělů

Photo © 2004 DreamWorks Pictures
Photo © 2004 DreamWorks Pictures
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (1 hlasů, průměr: 5,00 z 5)
Loading...
Photo © 2004 DreamWorks Pictures

Collateral nemá slo­ži­tý děj, zapekli­tou záplet­ku ani neod­ha­le­né tajem­ství. Tak proč se celá naše redak­ce chce na ten­to film dří­ve nebo poz­dě­ji vydat? Zkusme se na něj podí­vat…

Zápletka fil­mu je násle­du­jí­cí: jed­né noci do taxí­ku nastou­pí na prv­ní pohled mafi­óz­ně vypa­da­jí­cí člo­věk. Pronajme si za tuč­ný peníz taxík na celou noc a chce, aby ho vozil po růz­ných návště­vách. Z podiv­né­ho zákaz­ní­ka se vyklu­be nájem­ný vrah Vincent (Tom Cruise) s jas­ně daným úko­lem zne­škod­nit pět lidí. Taxík, do kte­ré­ho ale nase­dl, není leda­ja­ký. Už dva­náct let ho „dočas­ně“ šofé­ru­je pocti­vý a přá­tel­ský Max (Jamie Foxx). Má vždy doko­na­le ukli­ze­ný taxík a zná vel­mi dob­ře Los Angeles, tak­že doká­že zákaz­ní­ko­vi navrh­nout vel­mi efek­tiv­ní ces­tu, ačko­li se tak vlast­ně při­pra­vu­je o výnos­něj­ší pod­nik.

Photo © 2004 DreamWorks Pictures

Proto ho dost vyve­de z míry, když zjis­tí, že Vincent jen tak nena­vště­vu­je své přá­te­le, jak mu tvr­dil, ale že je vraž­dí. Karty jsou jas­ně roz­da­né. Tom Cruise je chlad­ný zlo­či­nec, vypa­da­jí­cí v šedém oble­ku a šedém pře­li­vu jak muž z Měsíce. Jamie Foxx hra­je klad­né­ho hrdi­nu, kte­rý se sna­ží z Vincentova šíle­né­ho plá­nu dostat. Nejprve se sna­ží zachrá­nit sám sebe. Nesmí však chy­bět drob­ný milost­ný motiv, kte­rý Maxovi dává pří­le­ži­tost a oprav­do­vý důvod vze­přít se Vincentovi, pře­ka­zit jeho plá­ny a uká­zat, že je taky chlap. Závěr se samo­zřej­mě nepro­zra­zu­je…

To, co je na fil­mu roz­hod­ně dob­ré, je vel­mi roz­ma­ni­tá a tref­ná hud­ba, kte­rá dopro­vá­zí jed­not­li­vé růz­ně „cito­vě zabar­ve­né“ scé­ny. V době ticha před bou­ří zaslech­ne­te moti­vy Bachovy Air, na ces­tě k dal­ší vraž­dě, po tajem­ném setká­ní taxí­ku se sku­pin­kou vlků, zazní rock. Ještě lep­ší je pak hud­ba při scé­ně v baru. Scénář není nijak výraz­ně kre­a­tiv­ní. Zabiják má zabít pět lidí, doce­la se mu daří, ale do ces­ty se mu najed­nou posta­ví zpr­vu bojác­ný taxi­kář a sho­dou náhod i poli­caj­ti.

Photo © 2004 DreamWorks Pictures

Ti jdou však nespráv­ně po Maxovi a jedi­ný detek­tiv, kte­rý celou zále­ži­tost pocho­pil, je Vincentem zabit. Takže spra­ve­dl­nost bere do rukou civi­lis­ta, taxi­kář Max. Závěrečné rozuz­le­ní není zby­teč­ně zdlou­ha­vé a pře­hna­ně akč­ní. Je to pros­tě boj pro­fí­ka s člo­vě­kem, ve kte­rém se něco hnu­lo a koneč­ně se odhod­lal k činu. Collateral není thrille­rem plným zbě­si­lých stří­le­ček a honi­ček, ale spíš rela­tiv­ně poklid­ným dra­ma­tem jed­no­ho člo­vě­ka, kte­rý se díky jed­né dosti zvlášt­ní noci dopus­tí činů, o kte­rých ani nesnil.


Podívejte se na hodnocení Collateral na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,70779 s | počet dotazů: 268 | paměť: 72137 KB. | 18.04.2024 - 21:49:46