Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Bez kalhot XXL - 50%

Bez kalhot XXL - 50%

bez kalhot
bez kalhot
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Po třech letech od prv­ní­ho dílu při­chá­zí do čes­kých kin jeho pokra­čo­vá­ní s názvem Bez kalhot XXL. Vážný pří­běh ane­bo zají­ma­vou záplet­ku u toho­to fil­mu roz­hod­ně nehle­dej­te. Jedná se o odleh­če­nou let­ní road movie, kte­rá je urče­na nejen ženám, i když ty si ho asi vychut­na­jí jiným způ­so­bem než muži. Samotný pří­běh nava­zu­je na prv­ní díl poté, co Mike ukon­čil svou hvězd­nou kari­é­ru stripté­ra a dal­ší čle­no­vé striptér­ské sku­pi­ny mají podob­né úmys­ly. Ale jak to tak u stripté­ru cho­dí, chtě­jí svůj konec udě­lat ve vel­kém sty­lu. A tak se při­pra­vu­jí na posled­ní před­sta­ve­ní v Myrle Beach.

Film je pře­de­vším o vypra­co­va­ných posta­vách hlav­ních hrdi­nů, kte­ré se díky sluš­né cho­re­o­gra­fii hýbou jako sku­teč­ní pro­fí­ci. Na roz­díl od prv­ní­ho dílu je v něm více humo­ru a méně dra­ma­tic­kých oka­mži­ků. Legendární Magic Mike si ucho­vá­vá svůj šarm a ostat­ní čle­no­vé sku­pi­ny nezů­stá­va­jí poza­du. Především trio Tatum, Manganielo a Borner si své herec­ké role uží­va­jí, což oce­ní pře­de­vším ženy, pro kte­ré je pře­ce jenom ten­to film tro­chu více určen. Samotný Channing Tatum vychá­zí také ze svých zku­še­nos­tí z reál­né­ho svě­ta, kdy se živil nejen jako model, ale také prá­vě jako striptér.

Film je určen pro všech­ny, kdo mají rádi odleh­če­né kome­die, i když muži musí na chví­li odlo­žit svá ega a nechat si ho svým pro­tějškům užít plný­mi douš­ky. Dá se oče­ká­vat, že prá­vě muži jej budou v lep­ším pří­pa­dě hod­no­tit jako prů­měr­nou let­ní kome­dii pro odleh­če­ní a u někte­rých se občas nej­spíš setká­me s názo­ry, že je to odpad. Zato u žen se setká­me s vět­ším počtem klad­ných hla­sů a někte­ré jej budou pova­žo­vat za film, kte­rý je určen jen jim a chla­pi ať se jdou...


Podívejte se na hodnocení Bez kalhot na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,89457 s | počet dotazů: 256 | paměť: 71962 KB. | 24.02.2024 - 14:56:30