Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Zack Snyder’s Justice League - Recenze - 75%

Zack Snyder’s Justice League - Recenze - 75%

ZCD
ZCD
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Je obří 4 hodi­no­vá ver­ze Justice League Zacka Snydera lep­ší než „původ­ní“ kino­ver­ze? ANO! A je tato ver­ze pří­stup­něj­ší šir­ší­mu pub­li­ku? NE! I když mož­ná tro­chu jo. Kvůli pan­de­mii se ten­to sní­mek nepo­dí­vá do kin, a tak nezbý­vá lidem sehnat digi­tál­ní vydá­ní (radit niko­mu nebu­du, ori­gi­nál je pou­ze na HBO Max) 😉

superman snyder cut
Zdroj: newsweek.com

Ale teď už k věci. V čem je tedy lep­ší tato ver­ze. Inu, Snyder Cut roz­hod­ně není jen tzv. reži­sér­skou ver­zí. Původně film Zack Snyder sku­teč­ně reží­ro­val, nicmé­ně ve chví­li, kdy měl vět­ši­nu mate­ri­á­lů nato­če­no, byl stu­di­em vymě­něn za Josse Whedona (původ­ně pra­co­val na scé­ná­ři) z rodin­ných důvo­dů Zacka Snydera (jeho dce­ra Autumn spácha­la sebe­vraž­du). Toto roz­hod­nu­tí kaž­dý napros­to chá­pal a respek­to­val. Nikdo by se asi nedi­vil, kdy­by Zack dostal čas a pak se film doto­čil. Nicméně se jelo dál. A co už nepo­cho­pil téměř nikdo (a zpět­ně to po shléd­nu­tí pocho­pí­te i vy) je, že Joss Whedon vystří­hal z fil­mu mno­ho zábě­rů a do znač­né míry upra­vil samot­ný scé­nář. Ale to neby­lo všech­no, z abso­lut­ně nepo­cho­pi­tel­ných důvo­dů nahra­dil původ­ní ozvu­če­ní od - na výslu­ní se špl­ha­jí­cí­ho - Junkie XL soun­d­trac­kem Dannyho Elfmana. Ne, že by byl Elfman špat­ný skla­da­tel, prá­vě nao­pak. Ale Zack s Junkiem měli urči­tou vizi a ta posou­vá Znyder Cut oprav­du o úro­veň výš.

old gods
Zdroj: vlast­ní

Takže věci, kde je Snyder Cut lep­ší než kino ver­ze jsou dvě. První je obrov­ské por­ce nových zábě­rů a vystři­že­ní spous­ty zby­teč­ných a nepo­ve­de­ných věcí z ruky Josse Whedona. Mě osob­ně při­pa­da­lo, že nových je ve fil­mu takřka dvě tře­ti­ny obsa­hu. A nejen to, Zack se vrá­til k původ­ní­mu scé­ná­ři, tak­že něko­lik scén v rám­ci celé­ho pří­bě­hu mají jiný prů­běh i konec, tak­že se film cel­ko­vě ubí­rá tro­chu jinou ces­tou. Druhou věcí je již výše zmí­ně­ná hud­ba. Na jed­nu stra­nu půso­bí tem­ně­ji, než od Dannyho Elfmana ale také záro­veň občas hra­vě­ji. Elfman pat­ří totiž do sku­pi­ny skla­da­te­lů, kte­rým je občas tro­chu vyčí­tá­no, že jedou tzv. pod­le šab­lo­ny. Mají čitel­ný ruko­pis a i když zní jejich hud­ba zají­ma­vě, lec­kdy je až pří­liš gene­ric­ká a neza­pa­ma­to­va­tel­ná. Junkie XL se nebo­jí při­dá­vat do své hud­by pře­kva­pi­vé prv­ky ať už kla­sic­ké hud­by, ale také moder­ní elek­tro­nic­ké prv­ky a vůbec se nebo­jí dotknout dal­ších žánrů spo­lu se zpě­vem.

snyder cut artists hate steppenwolf
Zdroj: cosmicbook.news

Jak už jsem napsal, děj se nyní ode­bí­rá tro­chu jiným smě­rem, ale cíl zůstal - pora­zit Steppenwolfa (Ciarán Hinds). Ten dostal mno­hem více pro­sto­ru včet­ně vizu­ál­ní­ho vylep­še­ní. Nyní oprav­du půso­bí jako sil­ný a nebez­peč­ný sou­peř. Trochu jako Thanos s MCU. Najednou má svo­jí moti­va­ci (kte­rou se díky dél­ce fil­mu divá­ci dozví), kte­rou se dá i pocho­pit. Má svou his­to­rii, kte­rou lehce Zack naťuk­ne, ale nepro­zra­dí. Ale co víc, Prostor koneč­ně dostal ješ­tě vět­ší zápo­rák toho­hle uni­ver­za. A není jím nikdo jiný než Darkseid (Ray Porter). Toho může­me koneč­ně spat­řit. A dostal také poměr­ně dost pro­sto­ru spo­leč­ně se spous­tou nových postav. Ty už mají pro­sto­ru méně, ale jsou nemé­ně důle­ži­té, pro­to­že dokres­lu­jí his­to­rii a záplet­ku divá­ko­vi, kte­rý by vlast­ně nevě­děl o co tu jde. Největší posun však v tom­to smě­ru nedo­stá­va­jí pro­stor zápor­né posta­vy, nýbrž jed­na klad­ná. Cyborg (Ray Fisher). Cyborgova pří­bě­ho­vá lin­ka bylo sko­ro kom­plet­ně pře­pra­co­vá­na do původ­ní podo­by pod­le Zacka Snydera a koneč­ně tak má dost pro­sto­ru uká­zat svůj poten­ci­ál a hlav­ně důle­ži­tost pro celou Justice League. Doladil se jeho vizu­ál a dostal se do popře­dí do spous­ty dia­lo­gů, kde i sám vysvět­lu­je ostat­ním čle­nům (a také divá­ko­vi), co se vlast­ně děje a může se stát, když hrdi­no­vé neza­sáh­nou. O tro­chu víc pro­sto­ru dostal i Flash (Ezra Miller), tak­že může lépe odleh­čit hut­nou atmo­sfé­ru a stát se záro­veň plat­ným čle­nem Ligy.

cyborg
Zdroj: screenrant.com

Celkově tak má sní­mek uce­le­něj­ší podo­bu a už nepů­so­bí tolik jako po sobě jdou­cí náhod­né akč­ní scé­ny. Film navíc obsa­hu­je spous­tu drob­něj­ších záple­tek a scén, kte­ré se odka­zu­jí na komiksy, na dal­ší sním­ky DC fil­mo­vé­ho uni­ver­za a nabí­zí něko­lik stříp­ků napo­ví­da­jí­cích mož­né pokra­čo­vá­ní, pří­pad­ně spi­no­f­fy. Zack Snyder v tom­to smě­ru oprav­du zapra­co­val a je vidět, že zvo­le­né téma­ti­ce rozu­mí víc, než Joss Whedon. Včetně toho, že má urči­tě nastu­do­va­né před­lo­hy a posky­tu­je divá­ky sní­mek jako tzv. „Fan Service“. Opravdoví fanouš­ci DC ten­to­krát budou spo­ko­je­něj­ší a koneč­ně budou moci říct, že mají v ruce něco, co může kon­ku­ro­vat Marvelu s jeho Avengery.

snyder cut trailer
Zdroj: bloody-disgusting.com

Všechno má ale i stin­nou strán­ku. Snyder Cut je má také. Nedá se říct, že by to byl film pro kaž­dé­ho. Skutečně je tak spíš Fan Servicem. Je až moc tem­ný pro nená­roč­né­ho kon­zu­men­ta (natož děti). Není dosta­teč­ně tem­ný aby nalá­kal oprav­du odda­né fan­dy komik­sů. A navíc má oprav­du 4 hodi­ny, tak­že ho nedo­ká­že skous­nout ani spous­ta divá­ků, kte­ří se vrtí v křes­le už po hodi­ně sle­do­vá­ní. V tomhle mají divá­ci výho­du, že díky digi­tál­ní dis­tri­buci se mohou dát „čůra­cí“ pau­zu kdy­ko­liv. Film pak nadá­le trpí tím, že obsa­hu­je vel­kou por­ci scén, kte­ré na sebe nava­zu­jí bůhví proč a někte­ré jsou krat­ší, tak­že vzhle­dem k cel­ko­vé sto­pá­ži je občas těž­ké udr­žet pozor­nost. Tomuto nedu­hu pak ješ­tě při­spí­vá tem­ný barev­ný fil­tr a tzv. Digitální bor­del. Vizuální tri­ky jsou sku­teč­ně někdy dost výraz­né. Jejich kva­li­ta mě nijak zvlášť netrá­pi­la, ale někdy už jich pros­tě bylo moc a bylo to vidět. Ten nej­vět­ší trn v patě ale Justice League má pořád. Tohle měl být posled­ní film v řadě!!! Nelze stu­diu odpus­tit, že se roz­ho­dl pus­tit toto vele­dí­lo v pod­sta­tě na start, když mělo sedět na kon­ci řady „Origin“ fil­mů všech postav. I to se pak odrá­ží na cel­ko­vé dél­ce sním­ku. Tady udě­la­li v MCU prá­vě opak a všich­ni teď vidí, jak úspěš­nou šňů­ru za sebou má.

martian manhunter justice league snyder cut 1261263
Zdroj: comicbook.com

Mám-li to nějak zhod­no­tit jako celek, je Snyder Cut urči­tě o řád výš, než „paskvil“ (kte­rý ale svo­jí kva­li­tu měl) Josse Whedona. Ve fil­mu je vidět spous­ta prá­ce navíc, ale záro­veň ta spous­ta mate­ri­á­lu, kte­rý už byl dáv­nou hoto­vý, jen se nedo­stal před lety do finál­ní­ho pro­duk­tu. Pro mě samot­né­ho je fil­mo­vá Justice League pořád ješ­tě tro­chu málo tem­ná, ale roz­hod­ně se mi pře­pra­co­va­ný děj líbil. Zpětné zapo­je­ní Junkieho XL do pro­jek­tu dalo fil­mu tak­též nový náboj a odliš­ný soun­d­track udě­lal se Snyder Cutem solid­ní otoč­ku k lep­ší­mu. Nenáročnému divá­ko­vi bych novou ver­zi sním­ku asi nedo­po­ru­čil stej­ně jako „původ­ní“ sní­mek z roku 2017, nicmé­ně bych se už nebál poslat do kina fanouš­ka DC komik­sů. Takže pokud jsem Justice League odha­do­val někde kolem 55%, tak tuto ver­zi Zacka Snydera hod­no­tím na 75%. Kdyby byl jako zakon­če­ní série, měl by poten­ci­ál roz­hod­ně vět­ší.


Photo © HBO Max


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,50968 s | počet dotazů: 263 | paměť: 72015 KB. | 25.07.2024 - 14:14:40