Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > The United States vs. Billie Holiday

The United States vs. Billie Holiday

Billz
Billz
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Billie Holiday (Andra Day) se během své kari­é­ry sta­ne ter­čem Federálního minis­ter­stva pro nar­ko­ti­ka v taj­né ope­ra­ci, kvů­li kon­tro­verz­ní pís­ni „ Strange Fruit „, kte­rá je z dneš­ní­ho pohle­du brá­na jako sym­bol Afroamerického hnu­tí za občan­ská prá­va...

Billie Holiday je prav­dě­po­dob­ně jed­nou z tou osob­nos­tí, kte­rou u nás moc lidí nezná. V USA jde ale o zná­mé jmé­no. A kro­mě její­ho hudeb­ní­ho talen­tu pře­de­vším také pro­to, že polo­ži­la zákla­dy pro Afroamerické hnu­tí za občan­ská prá­va. Jak přes­ně? Píseň Billie Holiday s názvem „ Strange Fruit“ pojed­ná­vá o rasis­mu a obtíž­né his­to­rii Afroameričanů v USA. Mnozí tak píseň milo­va­li, pocho­pi­tel­ně tu ale byli i tací, kte­ří chtě­li Holiday a s ní i její píseň zasta­vit. A lidem od FBI v tomhle ohle­du hrá­la do karet dro­go­vá závis­lost Holiday.

Režie se ujal Lee Daniels- ten samý člo­věk, kte­rý pár let nazpá­tek nato­čil Komorníka, pří­běh komor­ní­ka Cecila Gainese, kte­rý v Bílém domě během 34 let obslou­žil cel­kem 7 ame­ric­kých pre­zi­den­tů. Daniels teh­dy uká­zal, že doká­že pra­co­vat s her­ci a navíc měl Komorník cel­kem pěk­ný vizu­ál, jinak šlo ovšem o prů­měr­ný film. Hezky vypa­da­jí­cí, herec­ký vel­mi fajn, ale jinak v cel­ku prů­měr­né nato­če­ný film, kte­rý navíc nebyl ani tak zají­ma­vý, jak si nej­spíš sám mys­lel. A to samé by se v pod­sta­tě dalo říct o The United States vs. Billie Holiday.

Daniels si opět bere téma­ti­ku, kte­rá má něco spo­leč­né­ho s téma­ti­kou rasis­mu a bojem pro­ti rasis­mu. The United States vs. Billie Holiday není bio­pi­cem, kte­rý by vám život titul­ní hrdin­ky před­sta­vil od dět­ství po její smrt. Začíná a kon­čí v posled­ní fázi její­ho živo­ta. V době, kdy už je „ Strange Fruit“ feno­mé­nem, v době, kdy je dro­go­vě závis­lá až po uši a v době, kdy pros­tě nemá­me šan­ci se do hlav­ní hrdin­ky tolik pono­řit, pro­to­že nic neví­me o jejím poza­dí. A teď igno­ruj­me fakt, že exis­tu­je inter­net, kde si o této hrdin­ce může­me dozvě­dět víc. Film by nám totiž měl posta­vu Billie Holiday totál­ně pro­dat, aniž by při­tom sázel na samot­ný herec­ký výkon Andry Day. I sebe­lep­ší herec­ký výkon neob­há­jí to, že bychom měli mít k hlav­ní hrdin­ce co nej­blí­že. A při­tom tam ten poten­ci­ál je.

Scénář Suzan-Lori Parksové totiž na posta­vu Holiday nahlí­ží ze dvou růz­ných úhlů. Těch pozi­tiv­ních i těch nega­tiv­ních. Jenže tu prá­vě poté tkví pro­blém v tom, že tomu scé­ná­ři do jis­té míry chy­bí hloub­ka. Samotná píseň „ Strange Fruit“ zde sehrá­vá pocho­pi­tel­ně stě­žej­ní úlo­hu a scé­nář doká­že pro­ká­zat, že je tato píseň sku­teč­ně zásad­ní. Jenomže tomu fil­mu pros­tě uško­dil fakt, že spous­ta klí­čo­vých bodů v živo­tě Billie Holiday neroz­pra­co­vá­vá, nebo rov­nou nepřed­vá­dí vůbec. Ten film trvá přes 2 hodi­ny a přes­to není o samot­né Billie Holiday v pod­sta­tě říct něco zásad­ní­ho. A při­tom tu jsou nastí­ně­né zají­ma­vé věci, kte­ré by urči­tě stá­li za roz­táh­nu­tí. Ale bohu­žel je nehle­dej­te v tomhle scé­ná­ři.

Jestli se někdo musí pochvá­lit, je to urči­tě Andra Day. Ta se sice nemů­že opřít o svě­to­bor­ný scé­nář, vyso­ké kva­li­ty její­ho výko­nu ale scé­nář samot­ný neo­vliv­nil. Právě Day si k vel­ké­mu pře­kva­pe­ní vět­ši­ny došla pro Zlatý gló­bus v kate­go­rii Nejlepší hereč­ka v hlav­ní roli- dra­ma“ a zís­ka­la ho tak mís­to favo­ri­tů jaký­mi byli Frances McDormand nebo Vanessa Kirby. A pocho­pi­tel­ně se hned po cere­mo­ni­á­lu obje­vi­li teo­rie o tom, že byli výsled­ky na posled­ní chví­li změ­ně­né jen kvů­li tomu, že si někdo povši­ml, že v komi­si, kte­rá roz­ho­du­je o výsled­cích Zlatých gló­bů není žád­ný Afroameričan. Šlo tak sku­teč­ně o sna­hu tuhle kon­tro­ver­zi zamést pod kobe­rec? Osobně věřím, že ne. Dle mého názo­ru výkon Day nedo­sa­hu­je kva­lit výko­nů McDormand nebo Kirby, přes­to je ovšem sku­teč­ně vel­mi dob­rý a jest­li si kvů­li něče­mu ten­to film zapa­ma­to­vat, Day je prá­vě oním důvo­dem. Billie Holiday byla kom­pli­ko­va­ným cha­rak­te­rem a Day do její­ho ztvár­ně­ní dává všech­no. Nejde o herec­ký výkon roku, přes­to se ovšem nedá říct, že by jaká­ko­liv cena pro ní byla objek­tiv­ní chy­bou. Doteď nezná­má Andra Day sku­teč­ně před­vá­dí sil­ný výkon a věřím, že v nad­chá­ze­jí­cích letech doká­že, že Zlatý gló­bus sku­teč­ně nespa­dl do nevhod­ných rukou.

Day navíc musí tak tro­chu zasti­ňo­vat zby­tek obsa­ze­ní. Přitom by se roz­hod­ně neda­lo říct, že jsou napří­klad Trevante Rhodes nebo Garrett Hedlund špat­ní her­ci. Jen vlast­ně nema­jí co před­vést a pře­de­vším jsou i tak tro­chu nevhod­ně typo­vě obsa­ze­ní. Hedlundovi by zlé­ho agen­ta FBI v téhle póze nevě­řil snad nikdo, Rhodesovi tahle herec­ká polo­ha také vylo­že­ně nesed­ne a pře­de­vším kdo­ví­jak nese­dí k Day. A to je tro­chu pro­blém, když má mezi jejich posta­va­mi postup­ně vzni­kat výrazná vášeň.

Lee Daniels to celé opět točí jako rutin­ní bio­pic. Celkem hez­ky se na to dívá, chy­bí tomu ale kre­a­ti­vi­ta. Daniels v pod­sta­tě jede na jis­to­tu, což se dá do jis­té míry už tak dlou­ho fun­gu­jí­cí­mu reži­sé­ro­vi jed­no­du­še vyčí­tat. I s ruč­ní brz­dou se na to ale dá dívat, má to jis­té řeme­sl­né kva­li­ty a nejde o podí­va­nou, kte­rá by vylo­že­ně láka­la k oka­mži­té­mu vypnu­tí. Jenomže je to film s oči­vid­ně zají­ma­vým pří­bě­hem, kte­rý je nato­čen sku­teč­ně více­mé­ně neza­jí­ma­vě. Nejde ani o str­hu­jí­cí živo­to­pis, ani o ukáz­ku vrchol­né­ho rasis­mu v USA a ani o funkč­ní roman­ci. Je to jen prů­měr­ná podí­va­ná, při­čemž v ní sku­teč­ně vyču­hu­je snad jen ten výkon Day a cel­kem pod­ma­ni­vý vizu­ál.

Na The United States vs. Billie Holiday se hod­ně snad­no zapo­me­ne a ten film si za to může sám. Životopis Holiday by chtě­lo v téhle podo­bě výraz­ně pře­pra­co­vat. Více pro­dat někte­ré pasá­že, někte­ré úpl­ně vyho­dit a nahra­dit je zají­ma­věj­ší­mi pasá­že­mi živo­ta Holiday a pře­de­vším sku­teč­ně jí samot­nou lépe pro­dat jako osob­nost. Nejhorší živo­to­pi­sy jsou totiž tako­vé, kte­ré vám o pro­ta­go­nis­to­vi řek­nou na prv­ní pohled všech­no a na ten dru­hý vlast­ně vůbec nic. A pře­de­vším, když jsou ješ­tě nato­če­né tak rutin­ním způ­so­bem, jakým se již podru­hé za sebou před­ve­dl Daniels. Možná furt lep­ší jis­to­ta než sáz­ka na nejis­to­tu, nut­no ale dodat, že tady v rám­ci zadá­ní toho Daniels snad ani tolik poka­zit nemohl, pro­to­že je samot­ná téma spo­je­né s rasis­mem stej­ně sáz­kou na jis­to­tu. A při téhle bez­peč­né ces­tě má vlast­ně The United States vs. Billie Holiday stej­ně nedo­stat­ků dost. Andra Day mož­ná před­vá­dí jeden z nej­sil­něj­ších herec­kých výko­nů minu­lé­ho roku, oprav­du nikdo ale nebu­de mít důvod si na ten­to film za pár let vzpo­me­nout.......

Trailer:

Verdikt: 3 z 5


Photo © Hulu


Podívejte se na hodnocení The United States vs. Billie Holiday na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,37091 s | počet dotazů: 266 | paměť: 71708 KB. | 18.06.2024 - 11:15:09