Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Batman v Superman: Úsvit spravedlnosti - Superman vs. Batman

Batman v Superman: Úsvit spravedlnosti - Superman vs. Batman

Batman04
Batman04
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Svět je malý pro dva hrdi­ny. Batman a Superman měli už mno­ho fil­mů, seri­á­lů a samo­zřej­mě i komik­sů. Ve fil­mo­vém svě­tě se setka­li v roce 2016.

Batman v Superman: Úsvit spra­ve­dl­nos­ti nám při­ne­sl tem­nou stra­nu – Batmana a světlou stra­nu – Supermana. Všichni oče­ká­va­jí, že to bude vel­ký fil­mo­vý hit, kte­rý utr­ží mili­ar­du a pro­šla­pe ces­tu pro dal­ší pří­běhy méně slav­ných hrdi­nů.

Bohužel se to neko­ná, ti dva si sice dají na bud­ku, pořád­ně se navzá­jem pope­rou, ale vět­ši­na fil­mu se jed­ná pou­ze o kon­ver­za­ci mezi hrdi­ny, hrdin­ka­mi a jejich pomoc­ní­ky. Dozvíme se něja­ké věci o jed­not­li­vých posta­vách, ale je to tako­vá vše­ho­chuť.

Batman01

Nový Superman (nebo Batman, jak je libo) se sna­ží být vel­ko­le­pěj­ší než jeho před­chůd­ce. To se ale neda­ří, Muž z oce­li je na tom kva­li­ta­tiv­ně líp, nemluvě o Batmanovi od Nolana.

Asi to je chy­ba scé­náris­ty, pro­to­že her­ci hra­jí jak o život a nechtě­jí z nás dělat hlu­pá­ky, ale bohu­žel scé­náris­tic­ké klič­ky se tvůr­cům (David S. Goyer – pohřbil Bladeho) vůbec nepo­da­ři­ly. Prostě chtě­li mít něko­lik záple­tek na více dvě hodi­nu než dlou­hý film. A to včet­ně zlých snů a vizí, kte­ré v tom­to fil­mu nedá­va­ly smy­sl.

Ben Affleck je už 5. Batmanem, není ten nej­lep­ší. Sedí mu nej­ví­ce civil­ní polo­ha, polo­ha zlé­ho Batmana není to co jsem oče­ká­val. Henry Cavill je zno­va „ňou­ma“ Superman. Jeho milá Lois - Amy Adams už začí­ná být otrav­ná, jak je pořád zachra­ňo­vá­na. Nejvíce klad­né­ho hod­no­ce­ní mám pro novou herec­kou hvězdu Gal Gadot, kte­rá už pro­kouk­la v Rychle a Zběsile. Jako kdy­by se pro roli tajem­né Diany Prince / Wonder Woman naro­di­la. Nebudu mlu­vit ani o Lexu Luthorovi, kte­rý se Jesse Eisenbergovi vůbec nepo­ve­dl a tak vel­ké­ho zápo­rá­ka, kte­rý, jde jak pro­ti Supermanovi, tak pro­ti Batmanovi, pros­tě neměl hrát. V kli­du vzpo­mí­nám i na Kevina Spaceho a sazmo­řejmě na Gene Hackmana. Oba dva se do role hodi­li, asi to pros­tě bude tím herec­tvím a vyzrá­los­tí.

Batman02

Film je typic­ká tvor­ba Zacka Snydera, čas­té zpo­ma­lo­vač­ky a dal­ší jeho typic­ké prv­ky ve fil­mech. Některé věci si ale pro příš­tě bude muset odpus­tit. Smrt Batmanových rodi­čů vidí­me už po x-té a to už není ničím vylep­šo­vat. Kdyby si tak vyhrál s finál­ním sou­bo­jem, než s dal­ší­mi nud­ný­mi věc­mi, ihned by to bylo lep­ší.

Nesmím zkri­ti­zo­vat i kame­ru, sice někte­ré čás­ti jsou nato­če­ny v Imax for­má­tu, ale bohu­žel se mi to vůbec nelí­bi­lo, asi jsem tro­cha kri­tik, ale ani nemá cenu jít do naše­ho digi­tál­ní­ho Imaxu, kde si ost­rost ani nevy­chut­ná­te. Bohužel jsem jedi­ný roz­díl v Imax kame­ře a ostat­ní­mi zábě­ry odli­šil pou­ze for­má­tem obra­zu a ne kva­li­tou obra­zu. Musím si tedy při­po­me­nout  2. moder­ní Star Trek, kde byli roz­dí­ly napros­to vidět a to neje­nom ve for­má­tu obra­zu.

BAtman03

Doufám, že Sebevražedný oddíl, natož sólov­ka pro Gal Gadot, bude lep­ší, více krva­věj­ší a s o dost lep­ším pří­bě­hem, jinak zůsta­nu u Marvelu, kte­rý fil­mům DC Comicsu lehce natr­há­vá prdel zábav­nos­tí, i když je prav­da, že Batman v Superman: Úsvit spra­ve­dl­nos­ti je tepr­ve dru­hý film a Avengers fil­mů je už více než deset. Pro fanouš­ky, kte­ří oče­ká­va­jí vel­ký sou­boj vel­kých fil­mů je to těž­ké, oba komiksy mají své základ­ny, ale bohu­žel Superman ver­ze pro­hrá­vá a to i na zápo­rá­ky, pro­to­že nej­vět­ší­ho zápo­rá­ka odha­li­la už v 2. fil­mu a co bude dělat dál? U Marvelu Thanos tahá za nit­ky stá­le a vel­ká bitva za gala­xie bude ješ­tě za dal­ších deset fil­mů.

To co nemá dneš­ní pre­mi­é­ra, tak to má kon­ku­ren­ce. Bohužel své plá­ny pře­kom­bi­no­va­li a nedi­vil bych se, kdy­by se něja­ké pokra­čo­vá­ní odřeklo. Svým kri­tic­kým nosem dávám fil­mu jenom 70 %, a to jsem na něj ješ­tě hod­ný.


Podívejte se na hodnocení Batman v Superman: Úsvit spravedlnosti na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,16027 s | počet dotazů: 258 | paměť: 72015 KB. | 23.06.2024 - 04:10:04