Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Liga spravedlnosti Zacka Snydera

Liga spravedlnosti Zacka Snydera

LigaSnyder
LigaSnyder
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Bruce Wayne (Ben Affleck) je odhod­la­ný posta­rat se o to, aby Supermanova (Henry Cavill) oběť nepři­šla nazmar. Spojí síly s Dianou Prince (Gal Gadot) a spo­leč­ně sesta­ví tým super­hr­di­nů, jehož poslá­ním je zachrá­nit svět před blí­ží­cí se hroz­bou...

Dostáváme po 4 letech vlast­ně úpl­ně tu stej­nou Ligu spra­ve­dl­nos­ti? Ne tak doce­la. Původ vzni­ku Ligy spra­ve­dl­nos­ti, kte­rá do kin dora­zi­la v roce 2017 je totiž vel­mi slo­ži­tý. Dle scé­ná­ře Chrise Terria měl původ­ně Zack Snyder po Muži z oce­li a Batman v Superman: Úsvit spra­ve­dl­nos­ti nato­čit svůj tře­tí film, kte­rý zapa­dá do DC Extended Universe. Jenomže fil­mo­vá­ní bylo plné kom­pli­ka­cí - během natá­če­ní pro­bí­ha­lo pře­pi­so­vá­ní scé­ná­ře a stu­dio Warner Bros. bylo dle mno­ha zdro­jů nespo­ko­je­né s ver­zí, kte­rá pod ruka­mi Zacka Snydera vzni­ka­la. Během post-produkce poté Snyder pro­jekt opus­til kvů­li náh­lé­mu úmr­tí své dce­ry a jeho prá­ci po něm pře­vzal Joss Whedon, reži­sér prv­ních dvou fil­mů ze série Avengers, kte­rý se též podí­lel na pře­pi­so­vá­ní scé­ná­ře.

Pod Whedonovou rukou poté pro­běh­li dvou­mě­síč­ní pře­táč­ky, kte­ré dohro­ma­dy vyšli na 25 mili­o­nů dola­rů (prů­měr­né pře­táč­ky při­tom vyjdou pou­ze na 10 mili­o­nů dola­rů), při­čemž pou­hé 3 mili­o­ny pad­li na digi­tál­ní odma­zá­ní kní­ru Henryho Cavilla, kte­rý ho v době dotá­ček nemohl odstra­nit kvů­li jiným pra­cov­ním povin­nos­tem. Zprávy poté mlu­ví o tom, že se Whedon na natá­če­ní cho­val vel­mi agre­siv­ně a vše to nako­nec ved­lo k té ver­zi Ligy spra­ve­dl­nos­ti, kte­rá do kin šla v roce 2017 a nedo­čka­la se zrov­na vře­lé­ho při­je­tí. A po 4 letech, kdy si fanouš­ci vymá­ha­li vydá­ní ver­ze od Zacka Snydera tato ver­ze defi­ni­tiv­ně vychá­zí. Na tuto novou ver­zi bylo vyna­lo­že­no dal­ších 70 mili­o­nů dola­rů, při­čemž pro ní byli vytvo­ře­né i nové scé­ny z původ­ní Snyderovy vize, při­čemž Snyder osob­ně neměl z dokon­če­ní svo­jí vize ani dolar. Stojí ale vůbec za to šla­pat po 4 letech zno­va do v pod­sta­tě stej­né kalu­že?

Z prin­ci­pu je špat­né už jen to, že musí vůbec něja­ká druhá/finální ver­ze vzni­kat. Liga spra­ve­dl­nos­ti Zacka Snydera má v pod­sta­tě ten samý scé­nář Chrise Terria, kte­rý má ver­ze z roku 2017. Ovšem bez pře­pi­sů Josse Whedona, s mno­ha scé­na­mi navíc (a záro­veň mizí scé­ny, kte­ré při dotáč­kách vytvo­řil Whedon) a s o hod­ně více CGI momen­ty. Vzniká tak v pod­sta­tě dru­há ver­ze jed­no­ho fil­mu, kte­rá je ovšem o 2 hodi­ny del­ší a obsa­hu­je všech­ny ty pro­sák­lé vystři­že­né scé­ny, jejichž roz­bor mohl inter­net od doby vydá­ní fil­mu (nejen) díky Snyderovi zazna­me­nat. Zack Snyder k nim dodě­lal tri­ky, někte­ré scé­ny doto­čil a sám od začát­ku tvr­dil, že zce­la napros­to zpra­cu­je svo­jí původ­ní vizi.

Ignorujme teď fakt, že Snyder během roz­ho­vo­rů něko­li­krát své tvr­ze­ní vyvrá­til (tako­vý Joker napří­klad v původ­ně plá­no­va­né ver­zi být neměl). Důležité je ovšem zmí­nit jeden fakt, Snyder původ­ně po Lize spra­ve­dl­nos­ti ješ­tě plá­no­val dal­ší dvě pokra­čo­vá­ní, kte­ré měl dopře­du vymyš­le­né. A sám Snyder též v roz­ho­vo­rech při­znal, že pár momen­tů, kte­ré měli dostat pro­stor až v dal­ších dvou fil­mech pou­žil rov­nou zde. Především i pro­to, že sám Snyder tvr­dí, že dodě­la­ní jeho původ­ní vize je jeho posled­ní adap­ta­cí ze stá­je DC Comics, kte­rou ve své kari­é­ře nato­čí. A i přes­to si tak nadá­le nechá­vá ote­vře­ná vrát­ka, kte­ré mini­mál­ně dle vlast­ních slov již otevřít nehod­lá. A řeči o tom, že chtěl do pun­tí­ku spl­nit svou vizi poté nabou­rá­vá fakt, že sám při­znal, že zase tak do pun­tí­ku svou přes­nou původ­ní vizi nepře­pra­co­vá­vá. S tím, jak vlast­ně Snyder dle svých slov kon­čí, samot­né stu­dio Warner Bros. dle něj nechce Ligu spra­ve­dl­nos­ti 2 rea­li­zo­vat a přes­to se kon­čí s cli­f­fhan­ge­rem to fakt nedá­vá smy­sl.

A když už Snyder při­dal Jokera a pár těch momen­tů, kte­ré chtěl původ­ně pou­žít v jiných fil­mech, mohl při­tom za svým DC svě­tem ukon­čit sluš­ným způ­so­bem vra­ta s důstoj­ným zakon­če­ním. Jenže zrov­na na tohle Snyder žalu­dek neměl, při­čemž ho pode­zří­vám, že tak uči­nil jed­no­du­še pro­to, že sám ve skry­tu duše dou­fá, že na dokon­če­ní jeho vize pře­ce jen dojde. A já s tím nemám osob­ně nemám pro­blém, pře­de­vším i pro­to, že jeho dva před­cho­zí fil­my brá­ním, kde to jen jde. Ale mrzí mě, že k poten­ci­o­nál­ní­mu vzni­ku dvoj­ky a troj­ky by mělo vézt tohle.

Na jed­nu stra­nu je samo­zřej­mě dob­ře, že Zack Snyder dostal na samot­ném počát­ku pří­le­ži­tost dokon­čit svou vizi. Finální výsle­dek je ale ve finá­le ješ­tě víc nesou­ro­děj­ší miš­maš, než Liga spra­ve­dl­nos­ti z roku 2017, kte­rou jsme moh­li v roce vidět v kině. Ta je v porov­ná­ní s „novou“ Ligou spra­ve­dl­nos­ti sice též plná chyb­ných kre­a­tiv­ních roz­hod­nu­tí a nevkus­ně zvo­le­ných humor­ných vlo­žek Josse Whedona, ver­ze z roku 2017 ale při sobě v jis­tých ohle­dech drží víc než prá­vě Liga spra­ve­dl­nos­ti Zacka Snydera a pře­de­vším ale­spoň půso­bí zakon­če­ným dojmem a po vzo­ru Avengers jen teh­dy láka­la na dal­ší pří­pad­nou hroz­bu. Je to při­tom smut­né, pro­to­že Liga spra­ve­dl­nos­ti Zacka Snydera vejde do his­to­rie prá­vě díky tomu, že si jeho stvo­ře­ní sku­teč­ně vydu­pa­li fanouš­ci. Jenomže to bude prá­vě tenhle pro­jekt, kte­rý bude mít ve fil­mo­vých aná­lech ten­to výraz­ný zápis. A to je jed­no­du­še smut­né.

Zack Snyder má vizi. Vizi, kte­rá se na jed­nu stra­nu drží tónu Muže z oce­li a Batmana v Supermana. V téhle podo­bě se tak Liga spra­ve­dl­nos­ti obe­jde bez (někdy vylo­že­ně nevkus­ných) vti­pů Josse Weedona, při­tom všem se i v téhle ver­zi ale najdou humor­né momen­ty (kte­ré jsou ale vtip­né asi tak jako ty ve ver­zi z roku 2017). Jenomže já osob­ně jsem člo­věk, kte­rý měl rád i Muže z oce­li i Batman v Superman: Úsvit spra­ve­dl­nos­ti. Ideálně by tak tato Liga spra­ve­dl­nos­ti měla být pro lidi, jako jsem já. Lidi, kte­ří Snyderovu dosa­vad­ní vizi s nad­še­ním při­ja­li a brá­ni­li jí, kde moh­li.

Problém je v tom, že Snyder dostal prak­tic­ky vol­né ruce a při­tom nezná slo­vo míra. Ve finá­le tak dora­zí nejen obrov­ský digi­fest bor­del, ale také věc, kte­rá sluš­ně našláplou vizi Muže z oce­li a BvS posí­lá do věč­ných lovišť. A ve finá­le mě mrzí, že se tolik povy­ku udě­la­lo kvů­li pro­jek­tu kte­rý si to pros­tě a jed­no­du­še neza­slou­ží. Tam kde Snyder znal v před­cho­zích fil­mech míru a věděl, kdy udě­lat únos­né digi­tál­ní sek­ven­ce, v rám­ci své Ligy spra­ve­dl­nos­ti pros­tě selhá­vá na plné čáře.

Liga spra­ve­dl­nos­ti Zacka Snydera není tak důle­ži­tý pro­jekt, aby si zaslou­žil tako­vou pozor­nost. Jde pros­tě jen o spl­ně­ní tužeb hla­si­té­ho volá­ní fanouš­ků, nic víc. Sám Zack Snyder navíc pro­hlá­sil, že ofi­ci­ál­ně káno­nic­ká v rám­ci šir­ší kon­ti­nu­i­ty DC (exis­tu­je ješ­tě něja­ká vůbec?!) je ta Liga spra­ve­dl­nos­ti, kte­rá byla v roce 2017 v kinech, což smy­sl exis­ten­ce téhle ver­ze posou­vá ješ­tě níž. Jediný smy­sl exis­ten­ce téhle ver­ze je tak ten, že si jí fanouš­ci vyřva­li a tak jí mají. Nejhorší při­tom je, že v pří­pa­dě úspě­chu se opět může kor­mi­dlo oto­čit o 180% stup­ňů a najed­nou se může říct, že káno­nic­ká je ta Liga spra­ve­dl­nos­ti z roku 2021. Jenomže tohle měně­ní toho, co vlast­ně zrov­na pla­tí a nepla­tí je z prin­ci­pu napros­to pří­šer­ný a jen to doka­zu­je, že nikdo pořád­ně neví, jak vlast­ně pokra­čo­vat a jen se násled­ně sje­dou na vlně úspě­chu. A tohle jež­dě­ní na sle­po pros­tě musí divá­ka pocho­pi­tel­ně štvát.

Háček je ale jas­ný - hard­co­re fanouš­ci pros­tě nepři­zna­jí, že je i s touhle Ligou spra­ve­dl­nos­ti něco špat­ně. A hard­co­re kri­ti­ci vizu­ál­ní­ho sty­lu a vize Zacka Snydera svůj postoj taky jen tak lehce nezmě­ní. Já osob­ně se neřa­dím ani k jed­né kate­go­rii. Nejsem hard­co­re fan­da DC Comics a polo­vi­nu fil­mů Zacka Snydera nemu­sím. Na dru­hou stra­nu mám ale jeho vizu­ál­ní este­ti­ku cel­kem rád a jsem pros­tě fan­da toho, že vzal Supermana a pojal ho jinak. Vydal se smě­rem, kte­rý fanouš­ky kla­sic­ké­ho Supermana namíchl, mno­ho lidí ale toto nové tem­něj­ší poje­tí jed­no­du­še zau­ja­lo a pře­de­vším se koneč­ně při­šlo s jiným poje­tím. Muž z oce­li a Batman v Superman. Úsvit spra­ve­dl­nos­ti jsou vlast­ně z dneš­ní­ho úhlu pohle­du oprav­du zají­ma­vé pro­jek­ty. Jsou to vel­ké bloc­kbus­te­ry za více než 200 mili­o­nů dola­rů, kte­ré jsou ale skr­ze Snydera záro­veň umě­lec­ké až na kost.

Fanoušci DC ale teh­dy pocho­pi­tel­ně bre­če­li, pro­to­že Superman, kte­rý láme vazy a Batman, kte­rý zabi­jí pře­ce není jejich Superman a jejich Batman. A je při­tom úsměv­né, že po rea­li­za­ci Snyderovy ver­ze vola­li prá­vě i ti, kte­ří před­cho­zí dva Snyderovy DC fil­my nemu­se­li. Já osob­ně jsem byl ale z toho­hle Snyderova poje­tí nad­še­ný. Ano, digi­tál­ní finá­le v Batman v Superman už je tak tro­chu na pra­hu únos­nos­ti, přes­to je ale v mých skrom­ných očích Batman v Superman jed­ním z nejmé­ně doce­ně­ných fil­mů v uply­nu­lých let. A pros­tě mě mrzí, že takhle nad­še­ně nemůžu mlu­vit i o Snyderově Lize spra­ve­dl­nos­ti. I jed­no­du­še pro­to, že jde pros­tě o gigan­tic­ký sešup. A i když se Snyder sna­ží sebe­víc, sklou­bit film, kte­rý by na jed­nu stra­nu chtěl být dra­ma­tem o lidech s nad­při­ro­ze­ný­mi schop­nost­mi a na dru­hou vel­kou akč­ní řež­bou, kde na kon­ci ban­da super­mo­ther­fuc­ke­rů roz­se­ká mili­o­ny nepřá­tel je pros­tě z prin­ci­pu obtíž­né. A Snyder to nezvlá­dl. I pro­to je i Liga spra­ve­dl­nos­ti z roku 2017 o dro­bek sne­si­tel­něj­ší. Veškerý pře­sah, kte­rý měli Muž z oce­li nebo Batman v Superman jsou sice v pod­sta­tě pryč, v tomhle pří­pa­dě to ale bylo vlast­ně asi fakt dob­ře.

Liga spra­ve­dl­nos­ti z roku 2017 byla sle­pen­cem, to samé se ale dá v pod­sta­tě říct i o Lize spra­ve­dl­nos­ti z roku 2021. Je vylo­že­ně poznat, kte­rý mate­ri­ál vzni­kl doda­teč­ně a nej­hor­ší při­tom všem je, že to pros­tě vypa­dá sku­teč­ně hnus­ně. Snyder má pořád svou jas­ně nasta­ve­nou vizi, sluš­ně našláplá vize z před­cho­zích dvou fil­mů se ale pro­pa­dá do nad­moř­ských výšin, kdy to celé je i kvů­li tomu, že toho Snyder chce mít ve svém fil­mu tak moc, že to jako­by bylo nad jeho síly. A jeho vizu­ál? Vypadá to jako počí­ta­čo­vá hra v pohy­bu.

Přitom všem je pořád poznat, že Snyder v sobě pořád má jis­tou este­ti­ku a polo­vi­nu zábě­rů pros­tě jen ničí to hnus­ný CGI a pře­de­vším nepří­liš váb­ný fil­tr, kte­rý navíc zapří­či­nil to, že nemá Liga spra­ve­dl­nos­ti Zacka Snydera ale­spoň pěk­né bar­vy. Sám Snyder říkal, že film není o peně­zích, pokud ovšem dělá­te vel­ko­le­pou komik­so­vou týmov­ku v jejímž finá­le chce­te roz­se­kat tuny nepřá­tel a být straš­ně cool, ty pení­ze se více než hodí. A je to poznat prá­vě i na Muži z oce­li a Batman v Superman. A pro­stře­dí opuš­tě­né­ho rus­ké­ho měs­ta, kde se opět ode­hrá­vá celé finá­le je pros­tě nadá­le nesku­teč­ně úsměv­né.

Zack Snyder navíc dostal vol­né ruce a tak si může dělat, co chce! Vezme Jokera v podá­ní Jareda Leta a i když se pří­stup tro­chu mění, Leto nadá­le doka­zu­je, že on na to vhod­né ztvár­ně­ní role pros­tě štěs­tí nemá a nechá­pu, kde se stá­la chy­ba. Tentokrát Joker ale­spoň není rádo­by gan­gs­ta s teto­vač­ka­mi z Chupa Chups, jenomže jeho poje­tí role je nadá­le totál­ně mimo. Přitom jeho kon­fron­ta­ce s Batmanem je půso­bi­vá. I přes­to, že jsme je nikdy před­tím nevi­dě­li inter­a­go­vat, mezi ním a Jokerem jako­by sku­teč­ně pano­val dlou­há léta zase­tý vztah. Jen je háček, že vás to ve fini­ši nechá emo­ci­o­nál­ně chlad­ným a to i díky tomu, že Leto i dru­hou šan­ci totál­ně pro­mar­nil. Přitom Leto dob­rým her­cem je, v rám­ci své­ho camea ale doká­zal ako­rát to, že je nej­hor­ším Jokerem v his­to­rii kine­ma­to­gra­fie a i když bych mu vlast­ně přál pořád­nou tře­tí šan­ci, vlast­ně by mož­ná bylo lep­ší, kdy­by Leto podob­ně jako Snyder zavřel za DC Comics dve­ře.

A pak je tu ten pověst­ný for­mát, kte­rý ztě­les­ňu­je Snyderovu ide­ál­ní vizi (+ čer­no­bí­lý obraz, při­čemž spe­ci­ál­ní čer­no­bí­lé vydá­ní by sku­teč­ně mělo vyjít příští rok!). Tenhle for­mát není špat­nou vol­bou pro men­ší umě­lec­ké fil­my, je ale tou nej­hor­ší vol­bou pro vel­ko­le­pou komik­sov­ku. Sledovat vel­kou bitvu, vel­ko­le­pý sou­boj nebo jakou­ko­liv epic­kou scé­nu ve for­má­tu 4:3 je vel­mi kuri­óz­ní záži­tek. Představa, že by se tak­to v budouc­nu toči­li všech­ny bloc­kbus­te­ry, nebo exis­ten­ce rea­li­ty, kde by v tako­vém for­má­tu někdo sle­do­val Pán prs­te­nů nebo Avengers: Endgame je jed­no­du­še depre­siv­ní.

Především to ale celé trvá 4 hodi­ny! 4 hodi­ny, kte­ré mož­ná pře­kva­pi­vě ute­čou rych­le­ji, než by člo­věk čekal, prá­vě zde se ale doka­zu­je, že Snyder s vol­ný­ma ruka­ma udě­lal něco dra­ma­tur­gic­ky totál­ně nezvlád­nu­té­ho. Ony 4 hodi­ny ale mají stin­né stránky- někte­ré posta­vy jsou ale­spoň čás­teč­ně lépe pro­kres­le­né, což ale nezna­me­ná, že by se z nich najed­nou sta­li svě­to­bor­né posta­vy, kte­ré by měli ide­ál­ně utáh­nout celou tri­lo­gii. Nejlíp na tom jsou Superman, Batman, Wonder Woman a Aquaman, ale to pře­de­vším pro­to, že kaž­dý z nich dostal vlast­ní film (Batman Bena Afflecka tedy tak na půl) a ty posta­vy už fun­gu­jí díky ním, ne díky samot­né Lize spra­ve­dl­nos­ti Zacka Snydera. O dost hor­ší jsou na tom Flash s Cyborgem. Ray Fisher doka­zu­je, že ome­ze­ní jeho pro­sto­ru v původ­ní Lize spra­ve­dl­nos­ti neby­lo hlav­ním pro­blém, Ezra Miller zase do té role nadá­le tak tro­chu nese­dí.

Steppenwolf je pořád neza­jí­ma­vý zápo­rák a Darkseid? Zcela oči­vid­ně digi­tál­ní panák, při kte­rém je divá­ko­vi jed­no­du­še smut­no, když si vzpo­me­ne, že Thanos u Marvelu vypa­dal více­mé­ně jako z masa a kos­tí. Především tu má Darkseid mož­ná i více pro­sto­ru, než by bylo užit­ku. Hlavní zápo­rák Steppenwolf nadá­le fun­gu­je jenom jako bez­vý­znam­ná figu­ra, kde ani nemá smy­sl A všech­ny ty ved­lej­ší role? Kdo nemá super­schop­nos­ti nebo náho­dou není mili­o­nář, je neza­jí­ma­vou a nevý­raz­nou lid­skou posta­vou. A trpí tím Amy Adams, Jeremy Irons, J. K. Simmons nebo Joe Morton, skva­d­ra dob­rých her­ců. A pře­de­vším se ty 4 hodi­ny napl­ňu­ji i momen­ty jako rádo­by vtip­ko­vá­ním o věku Wonder Woman (tyhle momen­ty jsou dal­ším důvo­dem navíc, proč má ten film 4 hodi­ny). Ve finá­le je vlast­ně těž­ké pole­mi­zo­vat nad tím, zda jsou méně vtip­né ty vti­py od Whedona nebo ty od Snydera.

Nadále pla­tí, že je Ben Affleck super Batmanem, Henry Cavill bra­vur­ním Superman a Gal Gadot ide­ál­ní Wonder Woman a Jason Momoa je nadá­le sym­paťák. Pořád je tu pro­blém v tom, že Liga spra­ve­dl­nos­ti tan­cu­je mezi váž­nos­tí a humo­rem a je to pros­tě nesou­ro­dý. A pře­de­vším se doka­zu­je, že všech­ny chy­by na Lize spra­ve­dl­nos­ti z roku 2017 neby­li tak úpl­ně Whedonovou chy­bou. A jest­li má někdo sku­teč­ně pocit, že tohle má šan­ci při­blí­žit se k Pánovi prs­te­nů, ten dotyč­ný dlu­ží omlu­vu Peteru Jacksonovi.

Nejhorší ale je, že se to po vzo­ru Muže z oce­li a Batmana v Superman bere straš­ně váž­ně, jen­že na roz­díl od dvou zmí­ně­ných fil­mů v tomhle ohle­du pros­tě selhá­vá a pře­de­vším jsou humor­né pasá­že pěs­tí na oko. Koncept děje se nemě­ní, tak­že výsle­dek děje celé­ho toho­hle sestři­hu se vyvi­ne více­mé­ně stej­ně jako v původ­ním fil­mu a jde tak vlast­ně jen o pro­dlou­že­nou ver­zi, kte­rá je slo­že­na z mno­ha vystři­že­ných scén, jejichž exis­ten­ce byla dáv­no pro­zra­ze­na a roze­brá­na.

Některé věci tak mož­ná dáva­jí vět­ší smy­sl (a jed­na posta­va má dokon­ce najed­nou smys­lu­pl­něj­ší úlo­hu), jinak je to ale pořád mismaš. A pře­de­vším má původ­ní Liga spra­ve­dl­nos­ti 2017 hez­čí bar­vy, zde je to celé v tem­něj­ším a vybled­lej­ším fil­tru. Další část Snyderovy vize? Tak proč Muž z oce­li a Batman v Superman mají tak krás­né bar­vy? Proč to najed­nou musí být ve for­má­tu 4:3? A kde je ten sli­bo­va­ný život­ní výkon skla­da­te­le Junkieho XL? Liga spra­ve­dl­nos­ti Zacka Snydera nezod­po­ví­dá odpo­vě­di, ale jen před­ha­zu­je dal­ší otáz­ky, pro­blém je ovšem v tom, že na ně asi ani nej­spíš nee­xis­tu­jí smys­lu­pl­né odpo­vě­di.

Fanoušci DC Comics budou ve finá­le nej­spíš napros­to nad­še­ní. Reakce, kte­ré tvr­dí, že tahle ver­ze Ligy spra­ve­dl­nos­ti bude spo­leč­ně s Temným rytí­řem, Temným rytí­řem povstal nebo před­loň­ským Jokerem pat­řit mezi vrcho­ly adap­ta­cí komik­sů ze stá­je DC Comics mě osob­ně dohá­ní k plá­či, pro­to­že tohle je pros­tě jen uko­je­ní snu jed­no­ho fil­ma­ře+ mno­ha fanouš­ků. Žádná smy­sl­nost exis­ten­ce jinak nee­xis­tu­je a už ten samot­ný fakt, že musí vznik­nout dvě sepa­rát­ní ver­ze Ligy spra­ve­dl­nos­ti pros­tě uka­zu­je, že je něco špat­ně a že ve Warner Bros. a DC Comics defi­ni­tiv­ně sna­hu o svůj fil­mo­vý vesmír nezvlád­li. Cesta, kte­rá nyní zna­me­ná „ samo­stat­né fil­my bez širo­ké­ho pro­po­jo­vá­ní uni­ver­za“ je dle mého napros­to správ­ná a v zájmu Snydera i stu­dia Warner Bros. už bych do Snyderových původ­ních plá­nů rad­ši oprav­du zpá­teč­ku nevra­cel. I tahle ver­ze nicmé­ně doka­zu­je, že pro­blém s celou fil­mo­vou Ligou spra­ve­dl­nos­ti byl už v samot­ném zárod­ku.....

Trailer:

Verdikt: 2 z 5


Photo © HBO Max


Podívejte se na hodnocení Liga spravedlnosti Zacka Snydera na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,26367 s | počet dotazů: 255 | paměť: 72112 KB. | 18.06.2024 - 01:12:32