Kritiky.cz > Recenze knih > Zlomené pero-nádherný román z válečného období

Zlomené pero-nádherný román z válečného období

large
large
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Máte rádi romá­ny z váleč­né­ho pro­stře­dí? Chcete si pře­číst sil­ný a neza­po­me­nu­tel­ný pří­běh? Sabine Ebertová si pro vás při­pra­vi­la román s názvem Zlomené pero, kte­rý se vám roz­hod­ně bude líbit. 

Píše se rok 1815 a mla­dá vdo­va Henriette je v noci pro­bu­ze­na, aby opus­ti­la své byd­liš­tě. Ujme se jí její strýc Friedrich Gerlach, kte­rý vlast­ní knih­ku­pec­tví ve Freibergu. Poznává, že i život zde není vůbec jed­no­du­chý, tlak na ni, aby se opět zno­vu vda­la je totiž vel­ký. Poznává mla­dé­ho muže jmé­nem Felix, kte­rý se tak­též vrá­til vál­kou pozna­me­na­ný. Oba v sobě najdou opo­ru a zvlád­nou čelit poli­tic­ké i spo­le­čen­ské době.

Román se mně moc líbil. Zaujala jeho ano­ta­ce a chtě­la jsem si ho pře­číst. Jelikož milu­ji pro­stře­dí kniho­ven a knih­ku­pec­tví, byla to jas­ná vol­ba. Rozhodně mě nezkla­mal a jeho čte­ní jsem si moc uži­la. Kniha je roz­dě­le­na na čty­ři díly, zakon­če­na dvě­ma epi­lo­gy a doslo­vem. Autorka zde tak­též neo­po­mně­la oso­by a obsa­ze­ní romá­nu, podě­ko­vá­ní i slov­ní­ček pou­ži­tých slov. Jelikož jsem milov­ni­cí his­to­ric­kých romá­nů, tak ten­to bude pat­řit mezi skvos­ty mé kni­hov­nič­ky. Líbila se mně jako obál­ka kni­hy, tak i zají­ma­vý námět i děj romá­nu. Autorka veli­ce pou­ta­vě, s noble­sou popi­su­je vel­mi těž­kou dobu, kte­rou si hlav­ní hrdin­ka Henriette muse­la pro­jít. Moje sub­jek­tiv­ní hod­no­ce­ní romá­nu je roz­hod­ně pozi­tiv­ní. Doporučím ho všem čte­ná­řům i čte­nář­kám, kte­ří mají rádi his­to­ric­ké romá­ny a sil­né pří­běhy.

Fascinující, pou­ta­vý a moti­vu­jí­cí his­to­ric­ký román z 19.století.

Ukázka z kni­hy:

Johanna a teta Augusta ozná­mi­ly, že si chtě­jí po kávě odpo­či­nout.

Henriette tedy zane­dlou­ho ozná­mí jim, že dora­zi­la s Maxem a strý­cem v pořád­ku na mís­to. Nejdřív ale měla mož­nost polo­žit otáz­ku, kte­rou kladla při kaž­dé návštěvě ve Freibergu.

„Ukážeš mi své ukry­té pokla­dy?“

Friendrich Gerlach při­stou­pil s úsmě­vem k taj­né při­hrád­ce v sekre­tá­ři, kde obvykle ucho­vá­val zaká­za­né tis­ko­vi­ny. nevy­n­dal hned pyš­ně své rari­ty, ale roz­pa­či­tě zakaš­lal.

„Určitě oče­ká­váš kari­ka­tu­ry týka­jí­cí se Vídeňského kon­gre­su, kte­ré kolo­va­ly oprav­du v obrov­ském počtu. Viděla jsi něja­ké? Neptám se ani kde.

Henriette při­kýv­la.

„Pak ti tedy neu­nik­lo, že v nich sas­ký král nepů­so­bí dob­rým dojmem a sklí­zí hod­ně posmě­chu.“

Každopádně panov­ník kvů­li nedo­stat­ku před­ví­da­vos­ti ztra­til polo­vi­nu krá­lov­ské říše a Varšavské vévod­ství.

„Nemůžu se toho teď odvá­žit,“ při­znal vyda­va­tel. „Jeho Veličenstvo je v Sasku oblí­be­né jako nikdy před­tím. Králův pompéz­ně zin­sce­no­va­ný návrat z prus­ké­ho zaje­tí byl osla­vo­ván nad­še­ným jáso­tem. Zdejší lidé věří, že s ním a díky němu nasta­nou koneč­ně zase lep­ší časy.

Několik slov o autor­ce:

Sabine Ebertová se naro­di­la v Ascherslebenu, vyrůs­ta­la v Berlíně a v Rostocku vystu­do­va­la latin­sko­a­me­ric­ké a jazy­ko­vé vědy. Jejím dlou­ho­le­tým domo­vem se stal Freiberg, kde pra­co­va­la jako novi­nář­ka a napsa­la řadu nauč­ných knih. Vášeň pro sas­ké a němec­ké ději­ny ji při­mě­la psát his­to­ric­ké romá­ny, jež se všech­ny rázem sta­ly best­selle­ry. Její úspěš­ný debu­to­vý román Tajemství porod­ní báby zfil­mo­va­la sta­ni­ce ARD jako dvojdíl­ný film a v opě­vo­va­ném diva­del­ním zpra­co­vá­ní byl popr­vé uve­den v pří­rod­ním diva­dle v Rathenu. Autorka dnes žije v Drážďanech. Euromedia Group vyda­la autor­či­nu ságu z rané­ho stře­do­vě­ku Tajemství porod­ní báby, Osudy báby, Rozhodnutí porod­ní báby, Kletba porod­ní báby a Sen porod­ní báby. Na ni nava­zu­je román Krev a stří­bro, v němž osu­dy Freibergu a potom­ků porod­ní báby Marty pokra­ču­jí. Na trh rov­něž uved­la dvou­díl­ný román z napo­le­on­ských válek 1813-Válečný požár a 1815-Krvavý mír a zatím prv­ní tři díly stře­do­vě­ké pěti­díl­né ságy Meč a Koruna-Mistr mysti­fi­ka­ce, Meč a Koruna-Mladý sokol a Meč a Koruna-Čas zra­dy.

Autorka: Sabine Ebertová

Přeložila: Dagmar Hoangová

Žánr: belet­rie, his­to­ric­ký román

Edice: Edice svě­to­vý best­seller

Vydáno: 2023, Euromedia Group, a.s. - Ikar, Praha

Počet stran: 344

Vazba kni­hy: pev­ná s papí­ro­vým pře­ba­lem

ISBN: 978-80-249-5109-6

Knihu může­te kou­pit zde


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,24219 s | počet dotazů: 258 | paměť: 72353 KB. | 25.05.2024 - 20:33:52