Kritiky.cz > Recenze knih > Střípky z moře-román o síle lásky a naději

Střípky z moře-román o síle lásky a naději

13933 Stripky z more Haleova Grada 350 0 fit
13933 Stripky z more Haleova Grada 350 0 fit
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Máte rádi moře? Milujete romá­ny Jenny Haleové? Chcete si pře­číst její novin­ku? Tak prá­vě vám je urče­na kni­ha s názvem Střípky z moře, kte­rou vyda­la Grada pod znač­kou COSMOPOLIS letos v břez­nu. Čeká vás vel­mi pří­jem­né čte­ní. 

Lauren pra­cu­je jako sva­teb­ní koor­di­ná­tor­ka, po pra­cov­ní strán­ce se ji daří vel­mi dob­ře, ale ve svém osob­ním živo­tě se sna­ží vyrov­nat se smr­tí své­ho snou­ben­ce. Odjíždí tedy do Severní Karolíny, kde našla inze­rát na asi­s­tent­ku do jed­no­ho pen­zi­o­nu. Mary je star­ší žena, kte­rá pro­voz pen­zi­o­nu už sama moc nezvlá­dá a potře­bu­je pomoc. Lauren opus­tí New York, svůj sta­rý život hvězdy tele­viz­ní­ho pořa­du o svat­bách, vymě­ní za poklid­ný život v jed­nom pen­zi­o­nu. Kolem je jen moře, píseč­né duny, nád­her­né pobře­ží oce­á­nu. Zde chce Lauren zklid­nit a vylé­čit svou bola­vou duši. Potkává vel­mi sym­pa­tic­ké­ho rybá­ře Brodyho, kte­rý sám léčí své bola­vé srd­ce. Díky nim nabe­re život Lauren zce­la jiný směr a postup­ně zjiš­ťu­je, že ji prá­ce na pen­zi­o­nu moc baví. Shodou náhod se Lauren zjiš­ťu­je, že její mat­ka byla ado­p­to­va­ná a její koře­ny saha­jí až do Severní Karoliny. Co se Lauren nako­nec dozví? Tak to už vám nepro­zra­dím a dopo­ru­čím vám tuto kni­hu k pří­jem­né­mu odpo­čin­ku.

Román i jeho čte­ní jsem si moc uži­la a bavi­lo mě to. Hned od prv­ní stra­ny jsem se zami­lo­va­la do prů­zrač­né­ho moře. Od této autor­ky jsem čet­la už jeden román a vzpo­mně­la jsem i na její bar­vi­té popi­sy pro­stře­dí, nád­her­né­ho moře, ale detail­ní popis postav a zají­ma­vou záplet­ku. To se autor­ce roz­hod­ně nedá upřít, jeli­kož její romá­ny mají oprav­du duši. Jsou pří­jem­né a las­ka­vé a čte­ná­ře ihned chyt­nou za srd­ce. Velmi se mně líbi­lo, jak autor­ka doká­za­la v pří­bě­hu popsat truch­le­ní po smr­ti blíz­ké­ho, jak to nás ovliv­ní, i jak z této situ­a­ce ven, co pro to lze udě­lat. Myslím si, že je důle­ži­té hovo­řit i o pro­ble­ma­ti­ce smr­ti, nebát se toho, toto téma roz­hod­ně neta­bu­i­zo­vat. Čeká vás román o síle lás­ky a nadě­ji, kte­rá umí­rá jako posled­ní. Kniha má dva­cet tři kapi­tol, na začát­ku je pro­log, zakon­če­na epi­lo­gem i podě­ko­vá­ním autor­ky. Mám vel­mi ráda romá­ny o ces­to­vá­ní, z pro­stře­dí moře, i růz­ných pen­zi­o­nů a hote­lů.

Ukázka z kni­hy:

„Slyšel jsem, jak se máma baví s Mary o tvo­jí fir­mě. Proč jsi svůj podíl pro­da­la?“

„Protože vzhle­dem k tomu, čím jsem si pro­šla, jsem pros­tě nezvlá­da­la ty šťast­né konce…pořád doko­la. Připadala jsem si jako méně­cen­ný člo­věk, jako by někdo roz­ho­dl, že si tako­vé štěs­tí neza­slou­žím.“ Podívala se do skle­ni­ce, vědě­la, že se o své minu­los­ti doká­že bavit jen díky alko­ho­lu. Přemýšlela, jest­li bude mít na sebe ráno vztek, že byla tak ote­vře­ná.

„Rozhodně si to zaslou­žíš,“ řekl a jeho slo­va zně­la upřím­ně.

Chtěla tomu věřit. „Tak proč jsem o všech­no při­šla?“

Zamračil se, jako by nad její otáz­kou pře­mýš­lel. „Než nás táta opus­til, řekl mi jed­no moud­ro, kte­ré měl od své­ho otce: Někdy nám do živo­ta vstou­pí lidé, kte­ří nám pomů­žou dostat se na správ­nou ces­tu, najít svůj cíl. Ale nikde není dáno, že s námi půjdou až do kon­ce.

Věřím, že je to prav­da.“

„Mluvil tvůj táta o sobě?“ zepta­la se.

„Myslím, že ano. Ale pla­tí to i pro tebe. Dostalo se ti štěs­tí, abys své­ho snou­ben­ce milo­va­la, a je jas­né, že se ti po něm stýská. Ale musíš najít vlast­ní klid a být šťast­ná. Věřím, že prá­vě to by pro tebe chtěl.“

„Jak víš, že by chtěl, abych šla dál i bez něho?“

Chvíli si ji pro­hlí­žel a pak nepa­tr­ně nad­zve­dl kout­ky úst. „Protože tě znám tepr­ve pár dní, a už si pře­ju, abys byla šťast­ná.“

Hruď se jí sevře­la vzru­še­ním. „Proč?“ zašep­ta­la.

 

Několik slov autor­ce:

Jenny Haleová je autor­kou romá­nů pro ženy, kte­ré se pra­vi­del­ně umís­ťu­jí v žeb­říč­cích USA Today a Amazonu. Její tvor­ba se obje­vi­la v The Oprah Magazine, kde byla zařa­ze­na mezi top 19 knih, kte­ré si roz­hod­ně musí­te v létě pře­číst.

Čtenářky jejích romá­nů oce­ňu­jí poho­do­vou atmo­sfé­ru, rodin­né pro­stře­dí a roman­tic­ké dějo­vé lin­ky, kte­ré hře­jí u srd­ce.

Pokud zrov­na nepí­še, pod­ni­ká výle­ty se svou rodi­nou, se kte­rou žije v Nashvillu. Má man­že­la, dva syny a labra­do­od­la, kte­ré­ho by nej­ra­dě­ji foti­la od rána do veče­ra.

Autorka: Jenny Haleová

Přeložila: Ivana Čejková

Žánr: belet­rie, spo­le­čen­ský román

Vydáno: Vydala Grada a.s., pod znač­kou COSMOPOLIS, Praha, 2024

Počet stran: 272

Vazba kni­hy: pev­ná s papí­ro­vým pře­ba­lem

ISBN: 978-80-271-5179-0

Knihu může­te kou­pit zde:

Střípky z moře - Haleová Jenny | Knihy Grada


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,16841 s | počet dotazů: 258 | paměť: 71711 KB. | 14.06.2024 - 01:23:32