Kritiky.cz > Recenze knih > Psí štěstí-pohodová romance

Psí štěstí-pohodová romance

14167 Psi stesti Schierova Grada 350 0 fit (1)
14167 Psi stesti Schierova Grada 350 0 fit (1)
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Moře, nád­her­né plá­že, šumě­ní vln, heb­ká psí srst, to vše může­te zažít v novin­ce Petry Schierové s názvem Psí štěs­tí, vyda­la ji Grada pod znač­kou COSMOPOLIS letos v Praze. Tato kni­ha by vás moh­la navna­dit již na vaši dovo­le­nou, kte­rá už se kva­pem blí­ží. 

Mel je vel­mi úspěš­ná žena, s dob­ře našlápnu­tou kari­é­rou. Jednoho dne ale dosta­ne dopis od své pra­te­ty a ta ji odká­za­la její maje­tek, k tomu i krás­ný obchod s umě­ním, a dokon­ce i psa labra­dor­ku Čoko. Vše pod pod­mín­kou, že bude rok její obchod pro­vo­zo­vat. Vidina krás­né­ho byd­le­ní na pobře­ží je jis­tě láka­vá, ale Mel nic neví o pro­vo­zo­vá­ní obcho­du a už vůbec netu­ší, jak pečo­vat o psa. Přijme Mel tuto výzvu, změ­ní svůj život od zákla­dů? Opustí své byd­le­ní, i dob­ře situ­o­va­nou prá­ci? Najde zde Mel nový domov i nové přá­te­le? Tak to už se nech­te pře­kva­pit a pusť­te se do napí­na­vé­ho čte­ní. Šumění vln, pro­cház­ky po plá­ži, váš­ni­vá obje­tí i stu­de­ný čumá­ček jed­no­ho báječ­né­ho pej­ska a ješ­tě mno­hem více vás čeká v tom­to báječ­ném romá­nu z pera Petry Schierové.

Čtení romá­nu jsem si uži­la a musím jej dopo­ru­čit všem čte­ná­řům i čte­nář­kám, kte­ří mají rádi moře, pří­jem­né, poho­do­vé roman­ce, u kte­ré­ho si chtě­jí odpo­či­nout. Tento román jsem čet­la v době, kdy se ven­ku oprav­du hod­ně ochla­di­lo a musím říci, že jsem si ho uži­la. Už se moc na moře těším a díky hlav­ní hrdin­ce Mel se mně poved­lo se na pro­slu­ně­né plá­že pře­nést ale­spoň pomo­cí kni­hy. Kniha má 26 kapi­tol, cel­kem 320 stran, a je zakon­če­na ukáz­kou z kni­hy Kdo je tu šéf? Autorka zde při­da­la i dva recep­ty na báječ­né čer­ví­ko­vé sušen­ky a cit­ro­no­vou limo­ná­du tety Sybilly, kte­ré vám urči­tě budou chut­nat. Moc ráda oba tyto recep­ty vyzkou­ším.

Ukázka z kni­hy:

Jestlipak Melanie vědě­la, jak roz­to­mi­le a sexy vypa­dá i v pro­mo­če­ných a zablá­ce­ných šatech? Bože, měla blá­to ve vla­sech, v kout­cích očí a pod uchem, přes­ně tam, kde věděl, že je obzvlášť cit­li­vá na dotek. Když si zahanbe­ně šku­ba­la za tri­ko, chtěl si ji při­táh­nout k sobě a polí­bit ji. Ale neu­dě­lal to-prozatím. Když krát­ce po ní dora­zil do domu, jen stě­ží uvě­řil vlast­ním očím. Pohled na Melanii, kte­rá sko­ta­či­la se psem a hadi­cí s vodou, tak nespou­ta­ně se chi­cho­ta­la, v něm ješ­tě teď vyvo­lá­val sil­ný pocit. Ta scé­na vypa­da­la tak dojem­ně, že ho zahřá­lo u srd­ce.

Tady ho měl-důkaz, že za zdí z roz­váž­nos­ti a zdr­žen­li­vos­ti se skrý­vá úpl­ně jiný člo­věk. Zábavná, poše­ti­lá, dob­ro­sr­deč­ná a tro­chu bláz­ni­vá žena. Není divu, že se bála tuhle svou strán­ku odha­lit. Ona měla strach sama ze sebe!

„My..byly jsme na píseč­ných mělčinách…na pro­cház­ce.“

„Hm, to vidím.“

„Trochu se nám to tam vymklo z rukou.“ Melanie se vyhnu­la jeho pohle­du a zača­la rolo­vat hadi­ci. „Čoko si bez­pod­mí­neč­ně chtě­la hrát a já. No jo.“

„Přidala ses a napros­to nedů­stoj­ně ses s ní vále­la v blá­tě.“

„Do jis­té míry..“ Stále se na něj nepo­dí­va­la, jenom odnes­la sto­če­nou hadi­ci do kůl­ny.

Alex ji násle­do­val. „A pak jste se spo­lu ospr­cho­va­ly zahrad­ní hadi­cí.“ Ušklíbl se. „Zpíváš dost faleš­ně.“

„Jen když se při­tom směju.“

Několik slov autor­ce:

Schierová Petra se naro­di­la v roce 1978, s man­že­lem a psem žije v malé obci v zápa­do­ně­mec­kém poho­ří Eifel. Vystudovala his­to­rii a lite­ra­tu­ru a od roku 2003 půso­bí jako spi­so­va­tel­ka na vol­né noze. Je autor­kou vel­mi úspěš­ných his­to­ric­kých romá­nů vydá­va­ných nakla­da­tel­ství­mi Rowohlt Taschenbuch Verlag a HarperCollins, nemé­ně oblí­be­né jsou i její vánoč­ní a milost­né romá­ny vyda­né nakla­da­tel­ství­mi MIRA Taschenbuch, HarprCollins a Weltbild.

Je člen­kou autor­ské­ho sdru­že­ní DELIA a před­se­dá poro­tám dvou jeho lite­rár­ních cen.

Autorka: Schierová Petra

Přeložil: Rudolf Řežábek

Žánr: belet­rie, spo­le­čen­ský román

Vydáno: Vydala Grada a.s., pod znač­kou COSMOPOLIS, Praha, 2024

Počet stran: 320

Vazba kni­hy: bro­žo­va­ná vaz­ba s klo­pa­mi

ISBN: 978-80-247-7838-9

Knihu může­te kou­pit zde:

Psí štěs­tí - Schierová Petra | Knihy Grada


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,46260 s | počet dotazů: 258 | paměť: 71710 KB. | 14.06.2024 - 02:26:16