Kritiky.cz > Recenze knih > Zabiják od Zelené řeky. Monstrum Gary Ridgway

Zabiják od Zelené řeky. Monstrum Gary Ridgway

403077626 10222878099173113 8024513111814476296 n (1)
403077626 10222878099173113 8024513111814476296 n (1)
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Pokud milu­je­te žánr TRUE CRIME, tak bys­te si urči­tě nemě­li nechat ujít novou kni­hu „Zabiják od Zelené řeky. Monstrum Gary Ridgway“ od oblí­be­né ame­ric­ké spi­so­va­tel­ky Ann Rule.

„Zabil jsem tolik žen, že mám pro­blém si je všech­ny pama­to­vat.“ Gary Ridgway

Ústřední posta­vou kni­hy „Zabiják od Zelené řeky“ není nikdo jiný, než sko­ro dva­cet let nepo­la­pi­tel­ný séri­o­vý vrah Gary Ridgway, kte­rý bru­tál­ním způ­so­bem při­pra­vil o život při­bliž­ně 50 žen a dívek.

Své vra­žed­né běs­ně­ní zapo­čal v roce 1982 neda­le­ko píseč­né­ho bře­hu washing­ton­ské „Zelené řeky“, kde byla obje­ve­na mrt­vo­la prv­ní z mla­dých dívek, jež odstar­to­va­la děsi­vý kolo­toč vra­žed­né maši­né­rie toho­to vra­ha trva­jí­cích sko­ro dva­cet let, než se poli­cii nako­nec poda­ři­lo odha­lit jeho sku­teč­nou identi­tu a zadr­žet ho.

Teprve v roce 2001 si moh­la celá Amerika, a hlav­ně lidé v oko­lí Seattlu, koneč­ně vydech­nout, neboť Gary Ridgway byl zatčen a za dal­ší roky ve vel­mi kra­tič­kém soud­ním pro­ce­su i odsou­zen.

Muž, jehož IQ má hod­no­tu 82 bodů, se teh­dy doho­dl s vyšet­řo­va­te­li, že jim uká­že všech­na mís­ta činu a na oplát­ku nedo­sta­ne trest smr­ti. 

Gary Ridgway měl hla­vu plnou map a přes­ně si vyba­vo­val, kde zane­chal těla, ale mrt­vé dív­ky byly v jeho hla­vě oči­vid­ně vzá­jem­ně zamě­ni­tel­né. bylo mu jed­no, co byly zač nebo čeho moh­ly v živo­tě dosáh­nout. Existovaly jen pro­to, aby ho krát­ce sexu­ál­ně uko­ji­ly, a pak pozby­ly význa­mu.

Přiznal se ke 49 vraž­dám mla­dých - povět­ši­nou nác­ti­le­tých - dívek a přes­ně tolik doži­vo­tí si nyní odpy­ká­vá. Nyní je Ridgwayovi 74 let a v živo­tě má jen jedi­nou jis­to­tu - že ven se z věze­ní už nedo­sta­ne. Stejně jako v pří­pa­dě vět­ši­ny jeho „kole­gů“ je mož­né, že obě­tí má na kon­tě ješ­tě mno­hem více, dis­ku­tu­je se cel­kem o 70 - 90.

Ann Rule je spi­so­va­tel­ka s vel­kým vypra­věč­ským talen­tem, kte­rou pro­sla­vil zejmé­na žánr „TRUE CRIME“, kte­ré­mu vdech­la nový „živel­ný“ náboj. Hned od prv­ní strán­ky své čte­ná­ře vtáh­ne do samot­né­ho vyšet­řo­vá­ní a do honu po nejdě­si­věj­ším a nej­ak­tiv­něj­ším séri­o­vým vra­hem Ameriky.

Díky své vel­mi pre­ciz­ní prá­ci a titěr­né­mu shro­maž­ďo­vá­ní infor­ma­cí dostá­vá­me vel­mi podrob­nou son­du do živo­ta všech zúčast­ně­ných, ať už to jsou samot­né obě­ti a jejich lec­kdy mizer­né živo­ty, pro­mar­ně­né sny a tíži­vé pro­blémy, tak i podrob­ný náhled do zdlou­ha­vé­ho vyšet­řo­vá­ní pro­střed­nic­tvím jed­not­li­vých vyšet­řo­va­te­lů, ale i míně­ní medi­ál­ních spo­leč­nos­tí a širo­ké veřej­nos­ti.
 
Ann samo­zřej­mě nevy­ne­cha­la ani mož­nost sezná­mit nás se živo­tem děsi­vé­ho vra­ha, nahléd­nout do jeho vnitř­ních pohnu­tek, i to jak se na něm pozna­me­na­lo jeho dět­ství, dospí­vá­ní, i to kdy si popr­vé uvě­do­mil, že ho vraž­dě­ní bez­bran­ných tvo­rů - a poz­dě­ji i dívek - sexu­ál­ně uspo­ko­ju­je.
 
Na více než 550 stra­nách postup­ně odkrý­vá­me foto­gra­fie a stříp­ky kra­tič­kých pří­bě­hů jed­not­li­vých obě­tí tak, jak byly postup­ně nale­ze­ny. Je to, jako bys­te sami lis­to­va­li v poli­cej­ním spi­su a sta­li se  sou­čás­tí vyšet­řo­va­cí­ho tea­mu. 
Sledujete jed­not­li­vé hor­ké sto­py, jež vedou dál, a jiné nao­pak zůstá­va­jí na mrt­vém bodu, jiné nao­pak při­ná­še­jí vyhlíd­ky a nadě­ji na pood­ha­le­ní na základ­ně nově zjiš­tě­ných poznat­ků....
 
Mezi pří­běhy o jed­not­li­vých obě­tí jsou totiž vlo­že­ny i pasá­že s popi­sem samot­né­ho vyšet­řo­vá­ní, s popi­sem for­mo­vá­ní detek­tiv­ní sku­pi­ny s pří­znač­ným názvem „Zelená řeka“, i její­mi jed­not­li­vý­mi vyšet­řo­va­cí­mi meto­da­mi a tak­ti­ka­mi, jak lsti­vě vylá­kat ono­ho vra­ha a při­skříp­nout mu kohou­tek....
 
A co by to bylo za „True cri­me“, kdy­bychom se v závě­ru kni­hy záro­veň nedo­zvě­dě­li i něco málo  z pro­běhlé­ho soud­ní­ho pro­ce­su a odsou­ze­ní Garyho Ridgwaye.... „muž, kte­rý vypa­dal napros­to nená­pad­ně a neškod­ně, a při­tom kok­ta­vě a nevzru­še­ně popi­so­val vraž­dy desí­tek žen....“
 
Kniha je moc hez­ky napsa­ná, a pokud se pro­kou­še­te vel­kou spous­tou infor­ma­cí, dodá­vá vám i skvě­lý čte­nář­ský pro­ži­tek. Můžete krů­ček po krůč­ku sklá­dat jed­not­li­vé indi­cie a udě­lat si obrá­zek o tom, jaký ve sku­teč­nos­ti byl séri­o­vý vrah a zabi­ják od Zelené řeky Gary Ridgway.
Zločin někdy nepo­tres­tán dlou­ho zůstá­vá, nako­nec však spra­ve­dl­nost vždyc­ky vyhrá­vá. John Dryden.
ZABIJÁK OD ZELENÉ ŘEKY
Napsala: Ann Rule
Přeložil: Boleslav Žemlík
Vydalo: Nakladatelství JOTA, s.r.o.
V Brně roku 2023
Vydání prv­ní
Počet stran: 557
ISBN: 978-80-7689-254-5

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Den, kdy jsem zmizela8. května 2023 Den, kdy jsem zmizela Den, kdy jsem zmizela od spisovatelky Brandi Reeds je ďábelsky skvělý thriller, který vás doslova chytne a nepustí, dokud neobjevíte, kdo je skutečný vrah. Hlavní hrdinkou je Hooly […] Posted in Recenze knih
  • V TEMNOTĚ14. srpna 2022 V TEMNOTĚ Máte-li zálusk na nějaký napínavý detektivní thriller s krátkými, ale o to víc čtivými kapitolami, zkuste knihu „V temnotě“ od Mike Omera, jež vydala Grada Publishing, a.s. Hlavní […] Posted in Recenze knih
  • Na co nezapomenout tento týden? Určitě na smrt Vinnetoua, na Bažanty a na film od režiséra Supermana23. července 2018 Na co nezapomenout tento týden? Určitě na smrt Vinnetoua, na Bažanty a na film od režiséra Supermana Dalších 14 filmů, které stojí k připomenutí během těchto prázdninových veder. Od další pokračování Vinnetoua, přes zamilovanou Pretty Woman, až k poslednímu vzdoru X-menů. pondělí […] Posted in TV Tipy
  • Torch (Puppet Master)15. listopadu 2011 Torch (Puppet Master) Přestože se mockrát na scéně neobjevil, tak mezi fanoušky Puppet Master byl zvolen jako druhá nejoblíbenější loutka. Asi je dokázal okouzlit svým plamenem. Jde o jednu z […] Posted in Horory
  • Pro Samu (For Sama) – Recenze – 80%9. března 2020 Pro Samu (For Sama) – Recenze – 80% Na Oscara nominovaný dokument Pro Samu natočila ve spolupráci s britským dokumentaristou Edwardem Wattsem mladá syrská reportérka Waad Al-Kateab, která žila v nejlidnatějším […] Posted in Filmové recenze
  • Poslední, ale jedinečný mohykán5. července 2020 Poslední, ale jedinečný mohykán Nemá smysl tancovat kolem horké kaše, nebo – ať se držíme tématu – kolem doutnajícího indiánského ohniště. Poslední mohykán patří mezi nejlepší filmy všech dob. Howgh. Teď bych mohl […] Posted in Retro filmové recenze
  • God of War obdržel vylepšení pro PS5. Bezplatný upgrade pro...3. února 2021 God of War obdržel vylepšení pro PS5. Bezplatný upgrade pro... God of War obdržel vylepšení pro PS5. Bezplatný upgrade pro majitele PS5 verze láká na 60 snímků za sekundu v rozlišení 4K. Posted in Krátké herní aktuality
  • Temná věž | The Dark Tower [40%]24. srpna 2017 Temná věž | The Dark Tower [40%] Stephen King a jeho díla se těší velkému zájmu Hollywoodských producentů a není tedy divu, že jeho díla bývají často adaptována do filmové podoby. Filmové podoby, která nechává autora […] Posted in Filmové recenze
  • Popelářské pohádky25. srpna 2022 Popelářské pohádky Kdo straší v popelnici, jak vypadá pomsta popelnicového skřítka a další příběhy pohádkových i dětských hrdinů najdou čtenáři v knize spisovatelky Zuzany Pospíšilové. Celkem dvacet naučných […] Posted in Recenze knih
  • Pupínky22. června 2021 Pupínky Posted in Komiks
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,45868 s | počet dotazů: 264 | paměť: 72090 KB. | 11.12.2023 - 01:25:38