Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Recenze: Artemis Fowl

Recenze: Artemis Fowl

Artemis
Artemis
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Dvanáctiletý génius Artemis Fowl II (Ferdia Shaw) pochá­zí z kdy­si zámož­né zlo­či­nec­ké rodi­ny. Avšak Artemisův otec Artemis Fowl I (Colin Farrell) byl une­sen a tak Artemis Fowl spo­jí síly s rodin­ným body­gu­ar­dem Butlerem (Nonso Anozie) a vydá se do pod­zem­ní říše moc­né­ho náro­da skřít­ků, kte­ří dost mož­ná za zmi­ze­ním jeho otce sto­jí a jejichž nezměr­né bohat­ství by moh­lo obno­vit zašlou slá­vu Fowlů. Artemis uku­je geni­ál­ní plán, une­se bojov­nou kapi­tán­ku skřítkovsk...é strá­že Myrtu Krátkou (Lara McDonell) a poža­du­je výkup­né ve skřítčím zla­tě. V ces­tě mu však sto­jí veli­tel­ka roz­věd­ky a náčel­ni­ce skřítčí poli­cie Břízná (Judi Dench) a klep­to­man­ský trpas­lík Hraboš Sláma (Josh Gad), kte­ří se sna­ží Myrtu Krátkou zachrá­nit......

Kennetha Branagha mám jako her­ce oprav­du rád, to jsem si uvě­do­mil už při „ našem spo­leč­ném setká­ní´´ u dru­hé­ho dílu Harryho Pottera s podti­tu­lem Tajemná kom­na­ta a jeho ztvár­ně­ní Zlatoslava Lockharta. Časem jsem si Branagha oprav­du jako her­ce oblí­bil a poz­dě­ji jsem navíc zjis­til, že Branagh fun­gu­je i jako reži­sér. Jeho Frankensteina i Hamleta kde si zahrál hlav­ní roli jsem stá­le nevi­děl, mám ale hroz­ně rád jeho prv­ní sólov­ku Thora, cel­kem oukey mi pořád při­jde jeho Jack Ryan: V uta­je­ní, měl jsem rád jeho Popelku, kte­ré Branaghovo diva­del­ní poje­tí cel­kem sed­lo a pře­de­vším jsem byl potě­šen i z jeho zpra­co­vá­ní Vraždy v Orient Expressu a i jeho ztvár­ně­ní Hercula Poirota. Předtím než se Branagh jako reži­sér a zno­vu před­sta­vi­tel hlav­ní role obje­ví u vol­né­ho pokra­čo­vá­ní Smrt na Nilu poté pro Disneyho nato­čil zpra­co­vá­ní fan­ta­sy kniž­ní série Artemis Fowl u kte­ré­ho Disney urči­tě dou­fa­lo v nastar­to­vá­ní nové fran­čí­zy, kte­rá by se poten­ci­o­nál­ně moh­la tře­ba stát Harrym Potterem pro novou gene­ra­ci (o něco tako­vé­ho se ostat­ně sna­ží snad kaž­dé stu­dio). Trailery tomu ale úpl­ně nena­po­ví­da­li a navíc se film postup­ně dočká­val odklá­dá­ní co se týče uve­de­ní v kinech. Korunu tomu nasa­di­la pan­de­mie COVID-19 po kte­ré se nako­nec Disney roz­hod­lo, že film dora­zí na jejich čer­stvou stre­a­mo­va­cí služ­bu Disney+. A ve finá­le jde asi pro Disneyho o správ­ný krok, jeli­kož tu nová fan­ta­sy série prav­dě­po­dob­ně nevznik­ne, pro­to­že pokud to nevy­jde na začát­ku tak už šan­ce není vůbec. A fil­mo­vý Artemis Fowl to bohu­žel na úpl­ném star­tu pro­jel co nej­víc mohl....

Knihy jsem neče­tl a nebu­du tedy sou­dit do jaké míry je film své před­lo­že věr­ný. Začnu ale se svou auto­ma­tic­kou hypo­té­zou, že do před­lo­hy se vysvět­le­ní oko­lo veš­ke­ré­ho loru, fun­go­vá­ní pra­vi­del ono­ho svě­ta a vyob­ra­ze­ní postav fun­gu­je dale­ko líp. Některé kniž­ní adap­ta­ce poté doká­žou na plát­no pře­nést to nej­dů­le­ži­těj­ší (zla­tým pří­kla­dem za všech­ny je snad zpra­co­vá­ní Pána prs­te­nů od Petera Jacksona), zde si ale i přes nezna­lost před­lo­hy dovo­lím tvr­dit, že toto ten pří­pad není. Film sice trvá pou­ze 95 minut a díky tomu ute­če rych­le, prá­vě i zkrá­ce­ná dél­ka je mož­ná pro­blém toho proč ten film tolik nefun­gu­je. Už se obje­vi­li zprá­vy, že pár scén skon­či­lo na pod­la­ze střiž­ny a je těž­ké sou­dit zda by pár těch­to scén výsled­ný dojem zlep­ši­lo, roz­hod­ně ale i v tomhle může být kámen úra­zu.

Rozpočet fil­mu měl být 125 mili­o­nů dola­rů a já si dovo­lím tvr­dit, že ty pení­ze na tom nejsou vidět. S při­mhou­ře­ným okem bych maxi­mál­ní roz­po­čet zao­krouh­lil na 70 mili­o­nů dola­rů, část­ka 125 míčů ale pros­tě neod­po­ví­dá tomu co je na plát­ně vidět. Artemis Fowl neza­ujme vizu­á­lem ani efek­ty. Nezaujme ani akč­ní­mi scé­na­mi či něja­kou nápa­di­tos­ti. Na to jak jak je ten film barev­ný je vlast­ně až pří­liš bez živo­ta.

Dá se sice argu­men­to­vat, že vizu­á­lem a efek­ty dob­rý film sami o sobě neu­dě­lá­te a pořád je tu fak­tor něja­ké prá­ce s posta­va­mi... Jenže ani tady se chvá­lit oprav­du nedá! Artemis Fowl má posta­vy neza­jí­ma­vé, hloupé a pře­de­vším tako­vé, kte­ré mění své cho­vá­ní. Následně na to samo­se­bou trpí i her­ci. Dalo by se říct, že tohle si Colin Farrell neza­slou­ží, toho ale naštěs­tí ve fil­mu není zase tak tolik aby mu to ublí­ži­lo. Joshe Gada mám rád a pře­de­vším jeho nápa­dy co se týče onli­ne setká­ní před­sta­vi­te­lů iko­nic­kých fil­mů či seri­á­lu, jeho cha­rak­ter mě ale oprav­du vytá­čel k šílen­ství. Hlavní klu­či­na Ferdia Shaw měl být jinak vybrán z 1200 účast­ní­ků cas­tingu, hned mi to ale říká jako­by oněch 1199 ostat­ních dět­ských her­ců byla snad ješ­tě hor­ší herec­ká dře­va. Dá se říct, že ten klu­či­na nemá vzhle­dem ke scé­ná­ři vlast­ně co hrát a nemu­sí to být jeho chy­ba, mé aktu­ál­ní poci­ty jsou ale tako­vé, že už ho nikde nikdy nechci vidět. Možná jsem na něj pří­liš zlý ale oprav­du mě jako pro­ta­go­nis­ta bolel. Judi Dench poté nased­la prav­dě­po­dob­ně do vla­ku prá­vě kvů­li Branaghovi, vzhle­dem k tomu co má ale tahle paní hereč­ka za sebou by se dalo říct, že tohle ona sku­teč­ně nemá zapo­tře­bí. Když musí­te ve finá­le u toho­hle cas­tingu říct, že to nej­lé­pe zvlá­dl Nonso Anozie tak je něco pros­tě špat­ně.

Co se týče scé­náris­tů bych ješ­tě pocho­pil najmu­tí Michaela Goldenberga, kte­rý sto­jí tře­ba za pátým Harrym Potterem a tudíž by jeho anga­žo­vá­ní dáva­lo smy­sl, proč je ale spo­lu s ním spo­lu­au­tor scé­ná­ře také Conor McPherson, kte­rý 23 let žád­ný film nena­psal je pro mně taky otáz­ka i přes­to, že prá­vě za svůj sce­náris­tic­ký debut obdr­žel McPherson cenu CEC na San Sebastiánském fes­ti­va­lu v roce 1997. Celkově bych od toho­hle fil­mu, kte­rý Disney chys­tá už od roku 2001 (mini­mál­ně v té době, v době vydá­ní prv­ní kni­hy kou­pil prá­va) čekal tu nej­lep­ší péči, pro­to­že si lze na inter­ne­tu dohle­dat, že má tahle kniž­ní série zástup­ce fanouš­ků. S najmu­tím Branagha se dalo dou­fat v důstoj­nou adap­ta­ci, ve finá­le ale dora­zi­lo tohle a něco mi říká, že pokud z toho­to může být naštva­ný i člo­věk nepo­lí­be­ný před­lo­hou tak to divá­ka kni­hy bude štvát ješ­tě více. Stejně tak je ale mož­né, že to budou mít fanouš­ci knih pře­ce o ždi­bec rad­ši.

Dá se vůbec něco chvá­lit? Dá! Hudba Patricka Doylea je tře­ba zase jed­nou super a i když si jí asi jen tak nepus­tím sám o sobě, její poslou­chá­ní ve vol­né chví­li by mě ale roz­hod­ně nebo­le­lo tak moc jako sle­do­vá­ní cel­ko­vé­ho fil­mu. Zároveň se slu­ší zmí­nit, že je pře­ce jen v názna­cích vidět svět na kte­rém by se dala sluš­ná adap­ta­ce posta­vit. Vše ostat­ní kolem je ale pros­tě špat­ně a ani výko­ny výbor­ných her­ců to na poza­dí útrp­né­ho scé­ná­ře pros­tě neza­chrá­ní. Především od Kennetha Branagha pros­tě zkla­má­ní, přes­to mám ale pocit, že tohle neby­la úpl­ně jeho vina a na roz­díl od Popelky mu tahle koo­pe­ra­ce s Disney nevy­šla. Pravděpodobně zvo­le­né umís­tě­ní na Disney+, pro­to­že tohle by v kinech jen udě­la­lo stu­diu hor­ší pověst, záro­veň ale vlast­ně sku­teč­ně pohřbe­ný poten­ci­ál, kte­rý upad­ne v zapo­mně­ní....

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=n1tASBxli-Q


Verdikt: 2 z 5

Foto: Walt Disney Studios Motion Pictures


Podívejte se na hodnocení Artemis Fowl na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,34386 s | počet dotazů: 267 | paměť: 72328 KB. | 19.05.2024 - 18:48:55