Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Recenze: Artemis Fowl

Recenze: Artemis Fowl

Artemis
Artemis
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Dvanáctiletý génius Artemis Fowl II (Ferdia Shaw) pochá­zí z kdy­si zámož­né zlo­či­nec­ké rodi­ny. Avšak Artemisův otec Artemis Fowl I (Colin Farrell) byl une­sen a tak Artemis Fowl spo­jí síly s rodin­ným body­gu­ar­dem Butlerem (Nonso Anozie) a vydá se do pod­zem­ní říše moc­né­ho náro­da skřít­ků, kte­ří dost mož­ná za zmi­ze­ním jeho otce sto­jí a jejichž nezměr­né bohat­ství by moh­lo obno­vit zašlou slá­vu Fowlů. Artemis uku­je geni­ál­ní plán, une­se bojov­nou kapi­tán­ku skřítkovsk...é strá­že Myrtu Krátkou (Lara McDonell) a poža­du­je výkup­né ve skřítčím zla­tě. V ces­tě mu však sto­jí veli­tel­ka roz­věd­ky a náčel­ni­ce skřítčí poli­cie Břízná (Judi Dench) a klep­to­man­ský trpas­lík Hraboš Sláma (Josh Gad), kte­ří se sna­ží Myrtu Krátkou zachrá­nit......

Kennetha Branagha mám jako her­ce oprav­du rád, to jsem si uvě­do­mil už při „ našem spo­leč­ném setká­ní´´ u dru­hé­ho dílu Harryho Pottera s podti­tu­lem Tajemná kom­na­ta a jeho ztvár­ně­ní Zlatoslava Lockharta. Časem jsem si Branagha oprav­du jako her­ce oblí­bil a poz­dě­ji jsem navíc zjis­til, že Branagh fun­gu­je i jako reži­sér. Jeho Frankensteina i Hamleta kde si zahrál hlav­ní roli jsem stá­le nevi­děl, mám ale hroz­ně rád jeho prv­ní sólov­ku Thora, cel­kem oukey mi pořád při­jde jeho Jack Ryan: V uta­je­ní, měl jsem rád jeho Popelku, kte­ré Branaghovo diva­del­ní poje­tí cel­kem sed­lo a pře­de­vším jsem byl potě­šen i z jeho zpra­co­vá­ní Vraždy v Orient Expressu a i jeho ztvár­ně­ní Hercula Poirota. Předtím než se Branagh jako reži­sér a zno­vu před­sta­vi­tel hlav­ní role obje­ví u vol­né­ho pokra­čo­vá­ní Smrt na Nilu poté pro Disneyho nato­čil zpra­co­vá­ní fan­ta­sy kniž­ní série Artemis Fowl u kte­ré­ho Disney urči­tě dou­fa­lo v nastar­to­vá­ní nové fran­čí­zy, kte­rá by se poten­ci­o­nál­ně moh­la tře­ba stát Harrym Potterem pro novou gene­ra­ci (o něco tako­vé­ho se ostat­ně sna­ží snad kaž­dé stu­dio). Trailery tomu ale úpl­ně nena­po­ví­da­li a navíc se film postup­ně dočká­val odklá­dá­ní co se týče uve­de­ní v kinech. Korunu tomu nasa­di­la pan­de­mie COVID-19 po kte­ré se nako­nec Disney roz­hod­lo, že film dora­zí na jejich čer­stvou stre­a­mo­va­cí služ­bu Disney+. A ve finá­le jde asi pro Disneyho o správ­ný krok, jeli­kož tu nová fan­ta­sy série prav­dě­po­dob­ně nevznik­ne, pro­to­že pokud to nevy­jde na začát­ku tak už šan­ce není vůbec. A fil­mo­vý Artemis Fowl to bohu­žel na úpl­ném star­tu pro­jel co nej­víc mohl....

Knihy jsem neče­tl a nebu­du tedy sou­dit do jaké míry je film své před­lo­že věr­ný. Začnu ale se svou auto­ma­tic­kou hypo­té­zou, že do před­lo­hy se vysvět­le­ní oko­lo veš­ke­ré­ho loru, fun­go­vá­ní pra­vi­del ono­ho svě­ta a vyob­ra­ze­ní postav fun­gu­je dale­ko líp. Některé kniž­ní adap­ta­ce poté doká­žou na plát­no pře­nést to nej­dů­le­ži­těj­ší (zla­tým pří­kla­dem za všech­ny je snad zpra­co­vá­ní Pána prs­te­nů od Petera Jacksona), zde si ale i přes nezna­lost před­lo­hy dovo­lím tvr­dit, že toto ten pří­pad není. Film sice trvá pou­ze 95 minut a díky tomu ute­če rych­le, prá­vě i zkrá­ce­ná dél­ka je mož­ná pro­blém toho proč ten film tolik nefun­gu­je. Už se obje­vi­li zprá­vy, že pár scén skon­či­lo na pod­la­ze střiž­ny a je těž­ké sou­dit zda by pár těch­to scén výsled­ný dojem zlep­ši­lo, roz­hod­ně ale i v tomhle může být kámen úra­zu.

Více na Kritiky.cz
Nejstarší regionální studio České televize slaví 65 let Silvestrovským programem odstartovalo na přelomu let 1955 a 1956 své vysílání ostravské telev...
Festivalové minuty 30. 5. (neděle), Česká Televize ...
REVENANT Zmrtvýchvstání - PRAPŮVODNÍ A AUTENTICKÉ: KOSTÝMY Muži z hor a jejich podoba se stali americkou ikonou, ale pro REVENANT chtěla kostýmní výtvarni...
Titulky k Vienna Blood S02E01 - The Melancholy Countess Titulky k úvodní epizodě druhé série seriálu Vídeňská krev jsou tady! Přeložila je pro v...
Tým Farflame se pustil do překladu Assassin’s Creed... Tým Farflame se pustil do překladu Assassin's Creed Valhalla. Později budou přeloženy i DLC....

Rozpočet fil­mu měl být 125 mili­o­nů dola­rů a já si dovo­lím tvr­dit, že ty pení­ze na tom nejsou vidět. S při­mhou­ře­ným okem bych maxi­mál­ní roz­po­čet zao­krouh­lil na 70 mili­o­nů dola­rů, část­ka 125 míčů ale pros­tě neod­po­ví­dá tomu co je na plát­ně vidět. Artemis Fowl neza­ujme vizu­á­lem ani efek­ty. Nezaujme ani akč­ní­mi scé­na­mi či něja­kou nápa­di­tos­ti. Na to jak jak je ten film barev­ný je vlast­ně až pří­liš bez živo­ta.

Dá se sice argu­men­to­vat, že vizu­á­lem a efek­ty dob­rý film sami o sobě neu­dě­lá­te a pořád je tu fak­tor něja­ké prá­ce s posta­va­mi... Jenže ani tady se chvá­lit oprav­du nedá! Artemis Fowl má posta­vy neza­jí­ma­vé, hloupé a pře­de­vším tako­vé, kte­ré mění své cho­vá­ní. Následně na to samo­se­bou trpí i her­ci. Dalo by se říct, že tohle si Colin Farrell neza­slou­ží, toho ale naštěs­tí ve fil­mu není zase tak tolik aby mu to ublí­ži­lo. Joshe Gada mám rád a pře­de­vším jeho nápa­dy co se týče onli­ne setká­ní před­sta­vi­te­lů iko­nic­kých fil­mů či seri­á­lu, jeho cha­rak­ter mě ale oprav­du vytá­čel k šílen­ství. Hlavní klu­či­na Ferdia Shaw měl být jinak vybrán z 1200 účast­ní­ků cas­tingu, hned mi to ale říká jako­by oněch 1199 ostat­ních dět­ských her­ců byla snad ješ­tě hor­ší herec­ká dře­va. Dá se říct, že ten klu­či­na nemá vzhle­dem ke scé­ná­ři vlast­ně co hrát a nemu­sí to být jeho chy­ba, mé aktu­ál­ní poci­ty jsou ale tako­vé, že už ho nikde nikdy nechci vidět. Možná jsem na něj pří­liš zlý ale oprav­du mě jako pro­ta­go­nis­ta bolel. Judi Dench poté nased­la prav­dě­po­dob­ně do vla­ku prá­vě kvů­li Branaghovi, vzhle­dem k tomu co má ale tahle paní hereč­ka za sebou by se dalo říct, že tohle ona sku­teč­ně nemá zapo­tře­bí. Když musí­te ve finá­le u toho­hle cas­tingu říct, že to nej­lé­pe zvlá­dl Nonso Anozie tak je něco pros­tě špat­ně.

Co se týče scé­náris­tů bych ješ­tě pocho­pil najmu­tí Michaela Goldenberga, kte­rý sto­jí tře­ba za pátým Harrym Potterem a tudíž by jeho anga­žo­vá­ní dáva­lo smy­sl, proč je ale spo­lu s ním spo­lu­au­tor scé­ná­ře také Conor McPherson, kte­rý 23 let žád­ný film nena­psal je pro mně taky otáz­ka i přes­to, že prá­vě za svůj sce­náris­tic­ký debut obdr­žel McPherson cenu CEC na San Sebastiánském fes­ti­va­lu v roce 1997. Celkově bych od toho­hle fil­mu, kte­rý Disney chys­tá už od roku 2001 (mini­mál­ně v té době, v době vydá­ní prv­ní kni­hy kou­pil prá­va) čekal tu nej­lep­ší péči, pro­to­že si lze na inter­ne­tu dohle­dat, že má tahle kniž­ní série zástup­ce fanouš­ků. S najmu­tím Branagha se dalo dou­fat v důstoj­nou adap­ta­ci, ve finá­le ale dora­zi­lo tohle a něco mi říká, že pokud z toho­to může být naštva­ný i člo­věk nepo­lí­be­ný před­lo­hou tak to divá­ka kni­hy bude štvát ješ­tě více. Stejně tak je ale mož­né, že to budou mít fanouš­ci knih pře­ce o ždi­bec rad­ši.

Více na Kritiky.cz
Jak dělat reklamu? Jak vytvořit tu "správnou" reklamu, která zaujme, vryje se do paměti a zároveň neotravuje a ne...
Město bohů Brazilský film se do našich kin dostává jen velmi zřídka. Co já si pamatuju, tak v poslední ...
The Suicide Squad - Sebevražedný Oddíl - Recenze - 85% Je čas na pořádnou akci také z dílny DC Univerza. Tahle komiksovka hned po oznámení upoutala ...
Třetí sezóna seriálu „Nadace“, na Apple TV, se začíná natáčet v Praze V Praze oficiálně začíná natáčení třetí série sci-fi seriálu Nadace, který Apple TV nat...
Hotel Transylvánie – Genndy Tartakovsky se nám prvně představil ve filmu Bram Stoker, autor slavného románu o nejznámějším upírovi všech dob, se musel ve svém hrob...

Dá se vůbec něco chvá­lit? Dá! Hudba Patricka Doylea je tře­ba zase jed­nou super a i když si jí asi jen tak nepus­tím sám o sobě, její poslou­chá­ní ve vol­né chví­li by mě ale roz­hod­ně nebo­le­lo tak moc jako sle­do­vá­ní cel­ko­vé­ho fil­mu. Zároveň se slu­ší zmí­nit, že je pře­ce jen v názna­cích vidět svět na kte­rém by se dala sluš­ná adap­ta­ce posta­vit. Vše ostat­ní kolem je ale pros­tě špat­ně a ani výko­ny výbor­ných her­ců to na poza­dí útrp­né­ho scé­ná­ře pros­tě neza­chrá­ní. Především od Kennetha Branagha pros­tě zkla­má­ní, přes­to mám ale pocit, že tohle neby­la úpl­ně jeho vina a na roz­díl od Popelky mu tahle koo­pe­ra­ce s Disney nevy­šla. Pravděpodobně zvo­le­né umís­tě­ní na Disney+, pro­to­že tohle by v kinech jen udě­la­lo stu­diu hor­ší pověst, záro­veň ale vlast­ně sku­teč­ně pohřbe­ný poten­ci­ál, kte­rý upad­ne v zapo­mně­ní....

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=n1tASBxli-Q


Verdikt: 2 z 5

Foto: Walt Disney Studios Motion Pictures


Podívejte se na hodnocení Artemis Fowl na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,51070 s | počet dotazů: 302 | paměť: 70086 KB. | 01.12.2023 - 23:54:48