Kritiky.cz > Recenze knih > 5 knih, které si vzít s sebou na cesty

5 knih, které si vzít s sebou na cesty

Atlas
Atlas
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Šantaram

Díky této kni­ze pozná­te Bombaj tako­vou, jakou na vlast­ní kůži zaži­je­te jen těž­ko. Hlavní hrdi­na při­jíž­dí do Indie po dra­ma­tic­kém útě­ku z aus­tral­ské­ho věze­ní a bez pří­pra­vy je vho­zen do tvr­dé rea­li­ty. Ve str­hu­jí­cím romá­nu se vydá­te do srd­ce bom­baj­ské­ho slu­mu, pozná­te indic­ké vla­ky 80. let, vydá­te se do uli­ček pře­pl­ně­né­ho slu­mu, sezná­mí­te se s drs­ným svě­tem míst­ní mafie, nahléd­ne­te do mum­baj­ské­ho věze­ní a na závěr vyprá­vě­ní se dosta­ne­te také do cen­t­ra bojů v Afghánistánu. Gregory David Roberts v kni­ze popsal svůj neu­vě­ři­tel­ný, ale přes­to prý sku­teč­ný pří­běh.

Nesvatá vál­ka o sva­tou zemi

Bývalý zpra­vo­daj ČRo na Blízkém výcho­dě vás ve svých trhu­jí­cích repor­tá­žích zave­de do výbuš­né­ho Hebronu, Betléma, Jeruzaléma, Tel Avivu nebo liba­non­ské­ho Bejrútu. Břetislav Tureček v kni­ze vychá­zí z osob­ních setká­ní s lid­mi, kte­ří kon­flikt nejen pro­ží­va­li, ale čas­to také utvá­ře­li. Kniha dává dohro­ma­dy mozai­ku sple­ti­tých udá­los­tí na Blízkém výcho­dě, kte­ré do sebe v mno­hých pří­pa­dech přes­ně zapa­da­jí.

Poslední stop

Skoro holý život stá­la ces­ta novi­ná­ře Tomáše Poláčka, kte­rý se vydal ze Střelkového mysu přes celou Afriku až do sever­ní­ho Maroka sto­pem. Se zata­je­ným dechem pro­je­de­te dra­ma­tic­kou ces­tu Kongem, zjis­tí­te proč pat­ří Gabon mezi jeho nej­ob­lí­be­něj­ší země nebo se pro­je­de­te nákla­ďá­kem s vel­blou­dy.

Atlas Obscura

Atlas Obscura vás zave­de na neu­vě­ři­tel­ná, obskur­ní ale roz­hod­ně zají­ma­vá mís­ta. Těžko uvě­řit, že někte­rá z nich vůbec exis­tu­jí. Budete mít pří­le­ži­tost sezná­mit se s pro­test­ním mik­rostá­tem Kugelmugel, kte­rý aktu­ál­ně síd­lí ve vídeň­ském Prátru. Vyhlášen byl v roce 1976 a od té doby zís­kal již 650 “obča­nů”. Dalším zasta­ve­ním je Hanoj, přes­ně­ji úzká ulič­ka plná živo­ta, kte­rá však musí něko­li­krát den­ně vykli­dit pro­stor pro­jíž­dě­jí­cím vla­kům. To však není zda­le­ka všech­no, Atlas Obscura před­sta­vu­je cel­kem 600 nej­ku­ri­óz­něj­ších míst svě­ta.

Ztracený obzor
Skupinu čtyř pasa­žé­rů malé­ho letou­nu po nou­zo­vém při­stá­ní vyso­ko v zasně­že­ném Himaláji zachrá­ní mni­ši z kláš­te­ra Šangri-La v pře­krás­ném údo­lí. Co je pro jed­no­ho rájem, může být pro dru­hé­ho věze­ním. Kniha Ztracený obzor je plná kon­fron­ta­cí západ­ní­ho a východ­ní­ho myš­le­ní a pře­ne­se vás do dechbe­rou­cí kra­ji­ny s vyso­ký­mi ští­ty hor do mís­ta, kde je mož­né žít věč­ně.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,70973 s | počet dotazů: 248 | paměť: 72061 KB. | 22.04.2024 - 14:27:02