Kritiky.cz > Horory > Yadhtrib (2008)

Yadhtrib (2008)

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Párty démon vás dove­de při­vést k šílen­ství. Pořádně si roz­mys­le­te zda ho sku­teč­ně chce­te vyvo­lat, aby tro­chu oži­vil vaše osla­vy!

Matt sla­ví doma naro­ze­ni­ny se svý­mi přá­te­li. Celkem nud­nou pár­ty se sna­ží tro­chu roz­hý­bat jeho spo­lubyd­lí­cí Steve a osla­ven­ci pora­dí ať si stoup­ne před zrca­dlo a něko­li­krát před ním zopa­ku­je jmé­no Yadhtrib. Má jít údaj­ně o pár­ty démo­na, kte­rý navo­dí tu správ­nou atmo­sfé­ru. Matt to tedy z legra­ce udě­lám, ale nic se nesta­ne. Zklamaně ukon­čí osla­vy a pošle ostat­ní domů. Jenže jakmi­le zůsta­ne v míst­nos­ti sám, tak se démon sku­teč­ně zje­ví a začne řádit. Matt z něj začne pochví­li šílet a sna­ží se démo­na za kaž­dou cenu zba­vit. Jenže to tak lehce nepů­jde, pro­to­že Yadhtrib nehod­lá ode­jít.

Režie: R. J. Weyant
Rok výro­by: 2008
Délka: 4 min
Země: USA

Hrají:
Bernard Jackson ... (Matt Bishop)
Jim Treacy ... (Yadhtrib The Party Demon)
Laurel Andersen ... (Party Girl)
R.J. Weyant ... (Steve Miller)
...a dal­ší

Jedná se o kra­tič­ký sní­mek, kte­rý se sna­ží být vtip­ný co to jen jde. Jde však jen o směš­ný pokus ban­dy mla­dých lidí, kte­ří ho z nudy nato­či­li a pus­ti­li do svě­ta. Vyvolání démo­na si vypůj­či­li z Candymana. To je však jedi­né, co mají oba spo­leč­né­ho. Na roz­díl od něj totiž Yadhtrib nedo­ká­že ničím kro­mě sran­dov­ní­ho démo­na divá­ka zaujmout.

Snímek má za úkol v prv­ní řadě divá­ka poba­vit. K tomu úče­lu má slou­žit i kos­tý­mek démo­na. Ten se sklá­dá s fia­lo­vé­ho cylin­dru, čer­ve­ných sli­pů a blýs­ka­vé­ho kos­tým­ku. Obličej si herec natřel na zele­no. Jeho zevnějš­kem se naži­li auto­ři pře­de­vším odpou­tat pozor­nost divá­ka od nud­né­ho děje a herec­ké­ho anti­ta­len­tu. Kromě trap­ných taneč­ních kre­a­cí a heka­jí­cích povzdychů totiž ani démon nic svě­to­bor­né­ho nepřed­ve­dl.

Když by jsme se měli bavit o něja­ké té děsi­vé situ­a­ci, kte­rá by nás naved­la na stra­ši­del­nou atmo­sfé­ru, tak za zmín­ku snad sto­jí pou­ze postup­ná hys­te­rie Matta, kte­rý poma­lu začí­ná z démo­na šílet a scén­ky ve skle­pě, kdy dojde k explo­zi lid­ské­ho těla. Trochu krve a pomle­té­ho masa se násled­ně roz­prsk­ne o chlad­nou zeď. To je ovšem tak jedi­né co by se dalo pova­žo­vat za horo­ro­vý počin.

V koneč­ném hod­no­ce­ní budu tedy dost skep­tic­ký. Tento čtyř­mi­nu­to­vý sní­mek na mě moc vel­ký dojem neu­dě­lal. Kromě dvou svět­lej­ších oka­mži­ků jsem měl mož­nost sle­do­vat pou­ze ama­tér­ské taneč­ní kre­a­ce, kte­ré by si mož­ná zís­ka­ly ova­ce někde na dis­ko­té­ce plné puber­tál­ních sle­čen.

Hodnocení:
30%


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,04155 s | počet dotazů: 263 | paměť: 71848 KB. | 18.07.2024 - 13:53:28