Kritiky.cz > Recenze knih > Adventní pohádky - 24 pohádek pro vánoční čas

Adventní pohádky - 24 pohádek pro vánoční čas

0065179976 adventni pohadky a101f0f23497 v
0065179976 adventni pohadky a101f0f23497 v
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Adventní čas zna­me­ná pro děti čas oče­ká­vá­ní, rados­ti, napě­tí a těše­ní na ten svá­teč­ní den. Pro dospě­lé je to obdo­bí sho­nu. Především pro mamin­ky, kte­ré musí napéct cuk­ro­ví, uklí­zet a obsta­rat dáreč­ky pod stro­me­ček. Pojďte se spo­leč­ně s dět­mi zasta­vit, užít si 24 krás­ných, pohád­ko­vě ladě­ných pří­bě­hů, jejíž autor­kou je Dana Doležalová. 

V této kni­ze na vás čeká 24 vánoč­ně ladě­ných pohá­dek, ve kte­rých nechy­bí kouz­la a čáry. Čekají na vás zde stra­ši­dla, ducho­vé, hej­kal, blu­dič­ka, víla, vod­ník, ale i čer­ti, krá­lo­vé, prin­co­vé, prin­cez­ny, odváž­ní chas­ní­ci, chudé dív­ky či rád­co­vé. Jako v kaž­dé pohád­ce bude­te mít tři přá­ní, tři dary nebo tři zla­té vla­sy. Díky pohád­kám děti pocho­pí, co je to skrom­nost, moud­rost, poko­ra, štěs­tí,  lás­ka a nao­pak lako­ta, pyš­nost a bohat­ství, kte­ré pat­ří k těm nega­tiv­ním vlast­nos­tem. V pohád­kách vystu­pu­jí i různá zví­řa­ta. např. žel­va, kte­rou bys­te zde mož­ná neče­ka­li.

Jaké pohád­ky na vás čeka­jí? Třeba pohád­ka Dvě sest­ry, Nejkrásnější šaty na svě­tě, O kou­zel­né har­fě, Tři přá­ní a O čer­to­vě nevěs­tě.

Ukázka z kni­hy:

„Stačí máv­nout vánoč­ní kou­zel­nou hůl­kou nad tím­to svě­tem a spat­ří­te, že všech­no je jem­něj­ší a mno­hem krás­něj­ší.“                        Norman Vincent Peale - ame­ric­ký spi­so­va­tel (1898-1993)

 

Nejvíce mě zau­ja­la pohád­ka „Kominíček pro štěs­tí.“ Je o malém Josífkovi, kte­ré­mu zemřel tatí­nek a žil jen s mamin­kou. Našel malou figur­ku komi­níč­ka, kte­rý mu pomohl ke štěs­tí. Takový pří­běh vás oprav­du zahře­je u srdíč­ka.

Jaká pona­u­če­ní ply­nou z pří­bě­hů? Především to, že štěs­tí nespo­čí­vá ve zla­tě a dra­hém kame­ní, ale v lás­ce a sou­ci­tu k dru­hým. Udělat radost dru­hé­mu, nemys­let jen sám na sebe. Také není důle­ži­té, kdo jak vypa­dá, ale co skrý­vá uvnitř. Jaký je a jak doká­že pomo­ci dru­hé­mu. Také lás­ku a štěs­tí nejsou zalo­že­ny na nej­krás­něj­ších šatech, ale na nej­čist­ších citech. A také dob­rá rada se roz­hod­ně cení nad zla­to.

Kniha se čet­la veli­ce dob­ře. Myslím si, že se poda­ři­la. Jelikož mám moc ráda pohád­ky s růz­ný­mi nad­při­ro­ze­ný­mi bytost­mi, kni­ha Adventní pohád­ky spl­ni­la moje oče­ká­vá­ní. Příběhy jsou krát­ké, ply­ne z nich pona­u­če­ní a vysky­tu­jí se v nich čer­ti, andě­lé, prin­cez­ny i krá­lo­vé, kte­ří pros­tě ke kla­sic­kým pohád­kám pat­ří. Děti se v době advent­ní nemo­hou dočkat pří­cho­du Ježíška, tak bude výbor­nou vol­bou tato pohád­ko­vá kni­ha. Vybízí se ke spo­leč­né­mu čte­ní rodi­čů s dět­mi. Po jejich pře­čte­ní mohou rodi­če či pra­ro­di­če s dět­mi o pohád­kách dis­ku­to­vat a pona­u­če­ní, kte­rá z kni­hy ply­nou snad­no roze­bí­rat. Jejich těše­ní na váno­ce se díky těm­to pohád­kám urči­tě zkrá­tí.  Knihu ilu­stro­va­la Simonetta Šmídová. Její ilu­stra­ce na vás pří­mo dých­nou to pra­vé napě­tí, jenž je ve zmí­ně­ných pohád­kách.

Kniha je urče­na dětem od 4 let.

  • Autor: Dana Doležalová
  • Žánr: Simonetta Šmídová
  • Vydáno: 2020, Fragment ve spo­leč­nos­ti Albatros media, Praha
  • Počet stran: 102
  • Vazba kni­hy: váza­ná s lami­no­va­ným pota­hem
  • ISBN: 978-80-253-4916-8

Foto: Albatros Media, a.s.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,25533 s | počet dotazů: 267 | paměť: 72301 KB. | 23.05.2024 - 15:06:38