Kritiky.cz > Recenze knih > Moje sváteční pečení - 60 výjimečných receptů z celého světa

Moje sváteční pečení - 60 výjimečných receptů z celého světa

0064558847 marsalek velka 2
0064558847 marsalek velka 2
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Pečete rádi? Oblíbili jste si mis­tra mezi cuk­rá­ři, jenž je Josef Maršálek? Chcete si zpří­jem­nit advent­ní čas báječ­nou kuchař­kou, ve kte­ré se mno­ho nau­čí­te a potě­ší­te se i jejím pro­hlí­že­ním? Tak pří­mo vám je urče­na novin­ka vyda­va­tel­ství XYZ, kte­rou vyda­la Albatros media a.s, s názvem Moje svá­teč­ní peče­ní. 

Co vás vlast­ně v této kuchař­ce čeká? Rozhodně mno­ho úžas­ných a voňa­vých recep­tů, kte­ré jsou inspi­ro­va­né dět­stvím Josefa Maršálka, jeho ces­to­va­tel­ský­mi zážit­ky i cel­ko­vý­mi cuk­rář­ský­mi tren­dy. Hned na začát­ku kuchař­ky najde­te něko­lik rad na úvod, pomůc­ky, kte­ré se vám budou k peče­ní vždyc­ky hodit, i to, jak kni­ha vlast­ně vznik­la. Celkem 6 čás­tí - 6 týd­nů až do Tří krá­lů.

Názvy jako Labutí jeze­ro, Louskáček, či Sněhová krá­lov­na vám budou při­pa­dat, že jste se ocit­li někde úpl­ně jin­de, než v kuchy­ni. Každý recept má svou his­to­rii, přes­ný seznam suro­vin, kte­rý bude­te pro pří­pra­vu dané­ho pokr­mu potře­bo­vat, dále postup, jak jej vyro­bit, foto­ga­le­rii výsled­né dob­ro­ty. Piktogramy, kte­ré jsou uve­de­ny u recep­tů vám vysvět­lí stu­peň obtíž­nos­ti, čas, kte­rý bude­te potře­bo­vat na pří­pra­vu i počet výsled­ných kusů. Součástí recep­tů jsou i tipy, jak recept upra­vit dle vašich mož­nos­tí a chu­tí. Autor vám v jed­not­li­vých kro­cích pora­dí, jak při­pra­vit křeh­ké, kynu­té či tře­né těs­to. Každý recept nese s sebou svou his­to­rii, pře­dá­vá­ní z gene­ra­ce na gene­ra­ci, pocti­vé suro­vi­ny jako je voňa­vé más­lo, oře­chy, suše­né ovo­ce, pra­vá vanil­ka, koře­ní, čoko­lá­da, rodin­ná poho­da u šál­ku kávy, pro­vo­ně­ná kuchyň, a spo­ko­je­ná návště­va. To vše pros­tě k této kuchař­ce pat­ří.

Nejen suro­vi­ny a nádo­bí jsou při peče­ní důle­ži­té, ale také se vypla­tí inves­ti­ce do růz­ných kuchyň­ských pomoc­ní­ků - jako je robot nebo pořád­ná trou­ba.

Tato kuchař­ka je napros­to skvě­lá a mys­lím si, že by nemě­la chy­bět v žád­né kni­hov­nič­ce pocti­vé cuk­rář­ky. Nesmírně si této kni­hy cením, jeli­kož pana Josefa Maršálka jsem si moc oblí­bi­la v kuchař­ské sou­tě­ži Peče celá země a od té doby sle­du­ji jeho nejen cuk­rář­ské poči­ny. Jelikož ráda vařím a peču, mám doma ve své kni­hov­nič­ce něko­lik báječ­ných kucha­řek.  Tato v ní bude roz­hod­ně zau­jí­mat čest­né mís­to. Adventní čas se pří­mo vybí­zí ke kuli­nář­ským expe­ri­men­tům a roz­hod­ně za to sto­jí vyu­žít tuto kuchař­ku a vykouz­lit pod­le ní nesku­teč­né lasko­mi­ny. Jelikož mám moc ráda prac­ny, zau­jal mě recept na pří­pra­vu s hře­bíč­kem, škvar­ky a mléč­nou čoko­lá­dou.. Medové tru­bič­ky se zázvo­rem ty neod­mys­li­tel­ně pat­ří k vánoč­ní­mu peče­ní. Vůně per­ní­ku a zázvo­ru je tak inten­ziv­ní, až se při této myš­len­ce sbí­ha­jí sli­ny. Pro milov­ní­ky oře­chů při­pra­vil Josef Maršálek výteč­ný recept s jableč­ným kara­me­lem. Chystám se tyto oře­chy vyzkou­šet na letoš­ní vánoč­ní stůl. Pečení cuk­ro­ví v obdo­bí advent­ní má své oprav­do­vé kouz­lo. Miluji tu pro­vo­ně­nou kuchyň vanil­kou, oře­chy a sko­ři­cí. Pojďte si spo­leč­ně s tou­to kuchař­kou užít ty nej­krás­něj­ší svát­ky v roce. Pokud vás tato kuchař­ka zau­ja­la, nevá­hej­te a kup­te jí sobě i svým blíz­kým. Pokochejte se boha­tou foto­ga­le­rií a roz­ma­ni­tý­mi recepty.Rozhodně nebu­de­te lito­vat.

Několik slov u auto­ro­vi:

Mistr cuk­rář, kte­rý se v deva­te­nác­ti letech vydal za svým snem a mís­to uči­te­lem se stal sedm let sou­čás­tí nej­lep­ší­ho kuli­nář­ské­ho týmu Evropy, s nímž pekl dob­ro­ty i pro ang­lic­kou krá­lov­nu. Své zku­še­nos­ti sbí­ral po celém svě­tě - pro­ces­to­val Evropu a půso­bil i v Indii v nej­lep­ší tam­ní patis­se­rii, aby se nako­nec vrá­til zpět do Česka, zalo­žil vlast­ní fir­mu a nato­čil nej­ú­spěš­něj­ší svě­to­vou show o peče­ní. Pořádá kur­zy, posky­tu­je kon­zul­ta­ce maji­te­lům cuk­rá­ren i kavá­ren a pro­střed­nic­tvím kucha­řek plných svých nej­ob­lí­be­něj­ších recep­tů se roz­ho­dl podě­lit se o vše­mož­ná slad­ká tajem­ství.

 • Autor: Josef Maršálek
 • Foto: Marie Bartošová
 • Žánr: moder­ní kuchař­ka
 • Vydáno: 2020, XYZ ve spo­leč­nos­ti Albatros media, Praha
 • Počet stran: 256
 • Vazba kni­hy: pev­ná s lami­no­va­ným pota­hem
 • ISBN: 978-80-7597-751-9

Foto: Albatros Media, a.s.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
 • Upeč si svou lásku z kvásku15. května 2023 Upeč si svou lásku z kvásku Pečení vlastního chleba z kvásku se stalo v posledních letech docela oblíbené. Pokud vás láká si upéct svůj chleba, ale nevěříte si, nebo nevíte, kudy do toho, pak tato kniha je tu pro […] Posted in Recenze knih
 • Pohádková kuchařka, kouzelné vaření pro děti15. května 2019 Pohádková kuchařka, kouzelné vaření pro děti Také vám děti rádi pomáhají v kuchyni při vaření? Tak proč si tohle společné vaření tak trochu neužít spolu s "Pohádkovou kuchařkou", a neproměnit si ho tak na kouzelné a hravé vaření […] Posted in Recenze knih
 • Recept na oslavu-důvod k pečení se vždycky najde15. května 2024 Recept na oslavu-důvod k pečení se vždycky najde Hledáte inspirace pro vaše vaření a pečení? Chystáte oslavu, chcete oslnit vaše blízké i známé? Novinka s názvem Recept na oslavu vám bude rozhodně nápomocna.  Každý recept je detailně […] Posted in Recenze knih
 • Jé, Ježíšek-zábavné hry, tvoření a recepty na předvánoční čas27. října 2023 Jé, Ježíšek-zábavné hry, tvoření a recepty na předvánoční čas Vendula Hegerová a její ilustrace mně vždy vykouzlí úsměv na tváři a zahřejí  u srdíčka. Předvánoční čas je velmi krásný a je třeba si jej společně s děti užít. Novinka s názvem Jé, […] Posted in Recenze knih
 • Představení soutěžících nové řady MasterChefa Česko 202310. srpna 2023 Představení soutěžících nové řady MasterChefa Česko 2023 Soutěž MasterChef Česko přichází na obrazovky již po páté se svými třemi oblíbenými porotci. To jen potvrzuje, že Přéma, Honzík a Raděna stále zaujímají českého diváka. Stejně tak jako […] Posted in Reality show
 • Štěstí voní jako chleba15. března 2023 Štěstí voní jako chleba Romantická oddechovka, která Vás lusknutím prstu přenese do poklidné atmosféry osamělé skotské vesničky, tak to je rozhodně kniha "Štěstí voní jako chleba" od spisovatelky Pauline Maiové, […] Posted in Recenze knih
 • HRAD VE SKOTSKU12. března 2023 HRAD VE SKOTSKU Dopřát si příjemnou romantickou slaďárnu s neodolatelnými pokrmy a atmosférou blížících se Vánoc teď - na začátku jara? Proč by ne? Máte-li chuť se přenést v čase do příjemného […] Posted in Recenze knih
 • Adventní kalendář povídek: Kdysi v zimě10. prosince 2022 Adventní kalendář povídek: Kdysi v zimě Adventní kalendář povídek: Kdysi v zimě je již třetím sborníkem povídek, které vydalo Nakladatelství BRK s.r.o., a jež potěší a zcela určitě neurazí žádného čtenáře. Jedná se o sborník s […] Posted in Recenze knih
 • Vše sváteční - tradiční cukroví v moderním provedení3. prosince 2022 Vše sváteční - tradiční cukroví v moderním provedení Hledáte inspiraci pro své vánoční pečení? Chcete se naučit péct cukroví v moderním podání podle ověřených receptů Marie Sandtnerové? Tak právě vám je určena novinka výborné cukrářky Ivety […] Posted in Recenze knih
 • Sněhová víla - vánoční pohádka15. listopadu 2022 Sněhová víla - vánoční pohádka Hledáte krásný vánoční příběh pro své děti či vnoučata? Milujete pohádky Daniely Krolupperové? Tak jste na správné adrese. Knihu s názvem Sněhová víla vydal Portál v Praze roku […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,30983 s | počet dotazů: 257 | paměť: 72292 KB. | 18.05.2024 - 08:10:04