Kritiky.cz > Recenze knih > Sněhová víla - vánoční pohádka

Sněhová víla - vánoční pohádka

9788026213987
9788026213987
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Hledáte krás­ný vánoč­ní pří­běh pro své děti či vnou­ča­ta? Milujete pohád­ky Daniely Krolupperové? Tak jste na správ­né adre­se. Knihu s názvem Sněhová víla vydal Portál v Praze roku 2018. 

Sněhová víla Apolenka je moc šikov­ná a jako kaž­dý rok se sta­rá o to, aby sníh byl správ­ně hus­tý, aby byl i jem­ný, aby měl tu nej­bě­lej­ší bar­vu a ram­pou­chy byly co netřpy­ti­věj­ší. Zlý čert ji ale zaklel a ona najed­nou nemů­že pra­co­vat jako správ­ná sně­ho­vá víla a začne ji být zima. Proto nevá­há a vydá se na ces­tu hle­dat pomoc. Na Štědrý den potká něko­ho, kdo ji změ­ní život. Jak? Tak to už se nech­te pře­kva­pit a pusť­te se do čte­ní. Čeká na vás krás­ný, poe­tic­ký pří­běh, po jehož předčte­ní si bude­te vážit i oby­čej­ných věcí a roz­hod­ně vás zahře­jí u srdíč­ka. Kniha je oprav­du nád­her­ná a čte­ní jsme si uži­la od začát­ku až do kon­ce.

Kniha potě­ší všech­ny začí­na­jí­cí čte­ná­ře, jeli­kož má méně tex­tu a více obráz­ků a nejen to. Z kni­hy ply­ne pona­u­če­ní, že je tře­ba si vší­mat věcí kolem sebe, nebýt lhos­tej­ný, mít rád dru­hé lidi a nejen sebe.

Autorka vás potě­ší svým kou­zel­ným pří­bě­hem, kte­rý nám může zpří­jem­nit advent­ní dny a zkrá­tit tak čeká­ní na Ježíška. Publikace je sro­zu­mi­tel­ně psa­ná, krát­ké tex­ty jsou dopl­ně­ny nád­her­ný­mi ilu­stra­ce­mi Lucie Dvořákové.

Daniela Krolupperová je skvě­lá autor­ka dět­ských knih. Četla jsem jich již něko­lik a musím říci, že si je vždyc­ky uží­vám. Líbí se mně, jak krás­ně popí­še pří­běh s tako­vou jem­nos­tí, lás­kou i fan­ta­zií. Její kni­hy jsou oblí­be­né nejen u nás.

Ukázka z kni­hy:

Apolenka se usmá­la a odle­tě­la. Nejprve k dom­ku, ve kte­rém byd­le­la hol­čič­ka Alenka. Na okno polo­ži­la botič­ky pro panen­ku Zuzanku.

Potom si vyhléd­la krás­nou načechra­nou závěj. Lehkým ledo­vým kouz­lem si do ní vča­ro­va­la lož­ni­ci a šla spát.

Kouzelná vánoč­ní noc poma­lu ply­nu­la. Byla plná zázra­ků. Malý chla­pec té noci zlo­mil pros­tým dote­kem ruky zlé kouz­lo. Nemusel bojo­vat mečem. Stačilo sklo­nit se, podat ruku a nabíd­nout dlaň.

A pře­de­vším dob­ře se dívat. Neboť člo­věk se vel­kým srd­cem doká­že uvi­dět neví­da­né. Třeba víku. Anebo dob­ré­ho člo­vě­ka. Když člo­věk nevi­dí vílu, nezna­me­ná to, že víla nevi­dí jeho.

Několik slov o autor­ce:

Daniela Krolupperová je pře­kla­da­tel­ka, novi­nář­ka a spi­so­va­tel­ka. Vydala řadu knih pro děti, v Portále např. u malých čte­ná­řů vel­mi oblí­be­né Rybí sli­by, Zákeřné keře, Mizící hmy­zí­ky, Jde sem lesem, Polární pohád­ka nebo Taje oli­vo­vé­ho háje.

Několik slov o ilu­strá­tor­ce:

Lucie Dvořáková (1959) pat­ří mezi naše nej­lep­ší sou­čas­né ilu­strá­to­ry knih pro děti. Vystudovala Vysokou ško­lu umělecko-průmyslovou v Praze, ate­li­ér fil­mo­vé a tele­viz­ní gra­fi­ky. Zabývá se ilu­stro­vá­ním knih a časo­pi­sů, ani­mo­va­ným fil­mem a výtvar­ným řeše­ním tele­viz­ních pořa­dů pro děti. Za svou prá­ci zís­ka­la mno­há oce­ně­ní, napří­klad: Zlatou stu­hu 1995 za ilu­stra­ce ke kni­ze Jiřího Žáčka Počítání ove­ček, Zlatou stu­hu 1996 za ilu­stra­ce ke kni­ze Jiřího Žáčka Kdo nevě­ří, ať tam běží, výroč­ní cenu nakla­da­tel­ství Albatros za ilu­stra­ce ke kni­ze Eduarda Petišky Staré řec­ké báje a pověs­ti, Cenu KOH-I-NOR HARDMUTH 2004 za nej­lep­ší ilu­stra­ci dět­ské kni­hy či Cenu Namibook Island 2013 za ilu­stra­ce ke kni­ze Středověké pohád­ky.

Autorka: Daniela Krolupperová

Ilustrace: Lucie Dvořáková

Žánr: kni­ha pro děti

Vydáno: 2018, Portál, Praha

Počet stran: 96

Vazba kni­hy: pev­ná  lami­no­va­ným pota­hem

ISBN 978-80-262-1398-7

Knihu může­te kou­pit zde


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,50294 s | počet dotazů: 261 | paměť: 71692 KB. | 19.06.2024 - 18:34:57