Kritiky.cz > Recenze knih > Malé pohádky pro malé děti – 12 krátkých pohádek pro nejmenší

Malé pohádky pro malé děti – 12 krátkých pohádek pro nejmenší

PohadnaNahled
PohadnaNahled
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Máte rádi pohád­ky? Chcete se poba­vit, potě­šit pří­jem­ný­mi pří­běhy? Tak se hez­ky zachumlej­te do deky, uvař­te si výbor­ný čaj, kávu, či kakao a pozor­ně poslou­chej­te. Malé pohád­ky pro malé děti vás budou bavit. 

9788026218029

Celkem 12 krát­kých pohá­dek z běž­né­ho den­ní­ho živo­ta, se kte­rý­mi se děti běž­ně setká­va­jí, ply­ne z nich pona­u­če­ní. Ilustrace Lucie Dvořákové vás zahře­jí u srd­ce. Jsou milé, vese­lé a budou se vám urči­tě líbit. Jiří Kahoun – autor těch­to humor­ných pohá­dek, si dal oprav­du zále­žet, aby zau­ja­ly nejen děti, ale i dospě­lé. Rodiče, či pra­ro­di­če mohou při vyprá­vě­ní těch­to krát­kých pří­bě­hů vyu­žít dra­ma­tič­nost v hla­se a udě­lat tak pohád­ky ješ­tě napí­na­věj­ší. Tyto pohád­ky jsou krát­ké, tak­že je roz­hod­ně oce­ní una­ve­ní rodi­če, kte­ří večer u čte­ní pohá­dek usí­na­jí, tak­též men­ší děti, kte­ré ješ­tě u del­ších pohá­dek nevy­dr­ží být pozor­né. Krátké tex­ty jsou dopl­ně­ny barev­ný­mi a vese­lý­mi ilu­stra­ce­mi.

Knihu oce­ní i začí­na­jí­cí čte­ná­ři, kte­ří ješ­tě nezvlád­nou vel­ké množ­ství tex­tu a neod­ra­dí je to od samo­stat­né­ho čte­ní.

Pohádky se týka­jí běž­ných život­ních situ­a­cí – dět­ské­ho zlo­be­ní, o zví­řát­kách, jako je např. med­věd, tuč­ňák, zajíc, krá­lík, hroch, slon, špa­ček, ježek, pes, či kohout. Najdete zde i rodi­čov­ská moud­ra.

Nejvíce mě zau­ja­la pohád­ka Kolečkové trá­pe­ní, kte­ré hez­ky dětem vysvět­lí, jak je to vlast­ně s dorůs­tá­ním a ubý­vá­ním měsí­ce. Vesmír, slun­ce, hvězdy, to pros­tě malé děti fas­ci­nu­je.

12 krát­kých pohá­dek pro nejmen­ší, od 3 let, nejen pro děti, ale i dospě­lé.

Ukázka z kni­hy:

S měsíč­kem je koleč­ko­vé trá­pe­ní. Nechce jíst a asi z něj nikdy neros­te vel­ký měsíc. Jediné, co mu tro­chu chut­ná, je slu­níč­ko­vá kaše. Ale ani tu nedo­jí­dá. Snad by se už dáv­no ztra­til a pře­stal sví­tit, kdy­by neby­lo hvěz­di­ček. Když zhub­ne na srpe­ček, při­ne­sou talíř slu­níč­ko­vé kaše. Koukají do ní a ukra­ju­jí lžič­kou.

„Jestli nás máš rád, tak ham! Jednu lžič­ku za hvěz­dič­ku. Druhou lžič­ku za hvěz­dič­ku. Třetí lžič­ku za hvěz­dič­ku.“

Měsíček při­bý­vá, kula­tí se, až je z něj úpl­něk. Pěkně sví­tí, a kdy­by jedl dál, naros­tl by z něj vel­ký měsíc. Jenže kde­pak, v nej­lep­ším pře­sta­ne. Zavře pusu na dva zám­ky a nehne s ním ani Polárka.

Nejí a nejí, až zhub­ne zase na srpe­ček.

Hvězdičkám začne nové trá­pe­ní a tak to jde pořád doko­leč­ka.

 

Několik slov o auto­ro­vi:

Jiří Kahoun je autor mno­ha dět­ských kní­žek a tvůr­cem večer­níč­kov­ských pří­bě­hů, mimo jiné vytvo­řil úspěš­ný seri­ál Příběhy vče­lích med­víd­ků.

Lucie Dvořáková je zná­má čes­ká ilu­strá­tor­ka dět­ských knih. V Portále vyšla řada knih s její­mi ilu­stra­ce­mi, napří­klad Sněhová víla, Modrá hodi­na nebo Nanukova dob­ro­druž­ství.

 

  • Autor: Jiří Kahoun
  • Ilustrace: Lucie Dvořáková
  • Žánr: kni­ha pro děti
  • Vydáno: 2021, Portál, Praha
  • Počet stran: 64
  • Vazba kni­hy: váza­ná s lami­no­va­ným pota­hem
  • ISBN 978-80-262-1802-9


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,08002 s | počet dotazů: 255 | paměť: 71598 KB. | 24.06.2024 - 05:21:58