Kritiky.cz > Články autora:Martin Altznauer

Labyrint: Zkoušky ohněm - Thomase čeká tvrdá zkouška ohněm.

Jednou už musel Thomas a jeho kama­rá­di bojo­vat v laby­rin­tu o holý život a ten­to boj byl v prv­ním díle úspěš­ný. Po zdo­lá­ní vra­žed­né­ho laby­rin­tu si mys­le­li, že mají vše za sebou, ale hlu­bo­ce se... Read more »

Pride - 75%

Kontroverzní Margaret Thatcherovou, pře­zdí­va­nou “Železná lady“, zná­me všich­ni. Možná si i vyba­ví­me někte­ré udá­los­ti z té doby, ale atmo­sfé­ru v brit­ské spo­leč­nos­ti 80. let zna­jí už jen oprav­do­ví fajnšme­kři. A prá­vě do této doby... Read more »

Pařížská blbka - 60%

Svižně nato­če­ná fran­couz­ská kome­die, kte­rá může člo­vě­ka jen pře­kva­pit. Jak už samot­ný název fil­mu napo­ví­dá, o žád­ný napí­na­vý film se slo­ži­tou záplet­kou se nejed­ná. Hlavní posta­vou fil­mu je excen­t­ric­ká Camilla... Read more »

Mallory - 65%

Mallory je dal­ší časosběr­nou stu­dií lid­ské­ho živo­ta z díl­ny Heleny Třeštíkové. Na prv­ní pohled by se moh­lo zdát, že se jed­ná o podob­ný pří­běh jako v před­cho­zím doku­men­tu Katka, ale podob­nost hlav­ních... Read more »

Domácí péče - 75%

Domácí péče je fil­mem o lid­ské tragé­dii, kde je v při­mě­ře­né míře pou­žit i humor, tak aby nena­ru­šo­val cel­ko­vý dojem z pří­bě­hu. Příběh se točí kolem obě­ta­vé zdra­vot­ní sest­ry (Alena Mihulová), kte­rá se... Read more »

Bez kalhot XXL - 50%

Po třech letech od prv­ní­ho dílu při­chá­zí do čes­kých kin jeho pokra­čo­vá­ní s názvem Bez kalhot XXL. Vážný pří­běh ane­bo zají­ma­vou záplet­ku u toho­to fil­mu roz­hod­ně nehle­dej­te. Jedná se o odleh­če­nou let­ní... Read more »
Stránka načtena za 3,19657 s | počet dotazů: 185 | paměť: 47022 KB. | 14.07.2024 - 06:50:55