Kritiky.cz > Horory > Werewolf: The Devil’s Hound (2007)

Werewolf: The Devil’s Hound (2007)

rp Werewolf The Devil27s Hound 28200729.jpg
rp Werewolf The Devil27s Hound 28200729.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

 Snad nej­hor­ší vlkod­la­čí film jaký jsem měl zatím mož­nost vidět.  
Phil Madden a jeho pove­de­ná rodin­ka pro­vo­zu­jí ve Státech fir­mu s pochyb­ný­mi fil­mo­vý­mi tri­ky. Poslední dobou se muse­jí potý­kat s množ­stvím pro­blé­mů ( na paty jim šla­pe šéf hasi­čů, něko­li­krát jim van­da­lo­vé vykrad­li skla­diš­tě a poni­či­li vyba­ve­ní). To však ješ­tě netu­ší, že v posled­ní zásil­ce dora­zi­la jed­na bed­na navíc a její obsah je živo­tu nebez­peč­ný! Z Německa se k nim totiž omy­lem dosta­la hla­do­vá vlkod­la­či­ce, kte­rá zane­dlou­ho roz­pou­tá hoto­vý krva­vý masa­kr.

Český název: Vlkodlak
Režie: Gregory C. Parker, Christian Pindar
Rok výro­by: 2007
Délka: 89 min
Země: USA
Alternativní název: Lycan
Hrají:
Christy O. Cianci...(Christine Hofferman)
Michael Dionne...(Kevin Madden)
Tamara Malawitz...(Char Madden)
Phil Gauvin...(Phil Madden)
Lance Hallowell...(Kwan)
...a dal­ší
Už to bude sedm roků, co jsem tuhle hrů­zu viděl popr­vé a ani po těch letech jsem názor na ten­to film nezmě­nil. Chtěl jsem tomu dát ješ­tě jed­nu šan­ci, ale pořád si budu stát za svým. Je to neho­rázná srač­ka, kte­rá pat­ří mezi TOP 5 nej­hor­ších fil­mů, kte­ré jsem zatím viděl ( a že už to bude kolem 2000 horo­rů). Na celém fil­mu nena­jdu snad ani jed­no pozi­ti­vum a to už je co říct. Snad jen tu pěk­nou čer­noš­ku. Jinak mi ovšem pří­jde, že tvůr­ci nemoh­li být pros­tě nor­mál­ní. Protože tohle nor­mál­ní člo­věk nemů­že nato­čit. Zajímalo by mě, za co utra­ti­li těch 1 200 000 dola­rů.
Efekty jsou na roz­díl od toho co sli­bu­je ofi­ci­ál­ní text dis­tri­bu­to­ra napros­to otřes­né. Červený fil­tr přes kame­ru, už dnes niko­ho nevy­dě­sí. Stejně jako kata­stro­fic­ký vzhled vlkod­la­či­ce, kte­rá i do opi­ce měla straš­ně dale­ko. Navíc roz­stře­pa­ná kame­ra byla jen jas­ným důka­zem, že tady se chlasta­lo asi ve vel­kém. O čemž svěd­čí i herec­ké (ne)výkony vět­ši­ny zúčast­ně­ných. Už dlou­ho jsem nevi­děl tako­vou pře­hlíd­ku herec­kých anti­ta­len­tů, kte­ří snad před­tím natá­če­li jen por­no­fil­my, nebo němec­ké roman­tic­ké fil­my. Korunu vše­mu nasa­dil ješ­tě hor­ší čes­ký dabing.
O kva­li­tě scé­ná­ře se už nebu­du bavit radě­ji vůbec. Snad kdy­by si k tomu sed­li ale­spoň prů­měr­ní scé­náris­té, moh­lo se uva­žo­vat i o vět­ším hod­no­ce­ní, ovšem tak­to z jejich „opi­ce“ vyle­zl pra­vý a nefal­šo­va­ný ODPAD. Údajně má jít o horo­ro­vou kome­dii, ale já zde nena­šel zho­la nic, kvů­li čemu bych se měl zasmát. Snad jen těch něko­lik gore scén stá­lo za men­ší pozor­nost. Bez nich bych u toho asi usnul. Takže pokud vám můžu pora­dit : Tomuto paskvi­lu se vyhně­te obrov­ským oblou­kem a už vůbec si jej neku­puj­te!!!
Hodnocení:
0%

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,22849 s | počet dotazů: 265 | paměť: 71833 KB. | 20.07.2024 - 14:29:22