Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > AVATAR 2: The Way of Water

AVATAR 2: The Way of Water

Avatar 2
Avatar 2
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
Více než deset let jsme si muse­li počkat na vol­né pokra­čo­vá­ní fil­mu Avatar, a to Avatar 2:„The Way of Water“, kte­rý ohro­mu­je své divá­ky stej­ně tak jako v minu­los­ti jeho prv­ní díl. 
V tom­to vel­ko­le­pém fil­mu trva­jí­cím při­bliž­ně tři hodi­ny nechy­bí doko­na­le pro­pra­co­va­ná vizu­ál­ní strán­ka pro­stře­dí, a ani úžas­né a dechbe­rou­cí zábě­ry s nej­růz­něj­ší­mi 3D efek­ty, kte­ré si pros­tě zami­lu­je kaž­dý.
Na začát­ku jsme svěd­ky vel­mi poklid­né­ho živo­ta Jakea Sullyho, jakož­to náčel­ní­ka kme­ne Omaticaya, kte­rý spo­lu s Neytiri vycho­vá­vá v úžas­ném a doko­na­lém pro­stře­dí Pandory své děti: dce­ru Tuk a syny Neteyama s Lo´akem. Součástí této „mod­ré“ rodin­ky je i Kiri a lid­ských chla­pec jmé­nem Spider.
Ač se na prv­ní pohled zdá, že je vše zali­té slun­cem, zdá­ní může kla­mat. Na Pandoru se totiž opět vra­cí kos­mic­ké lodě RDA, aby toto úze­mí kolo­ni­zo­va­li a pod vede­ním gene­rál­ky zalo­ži­li ope­rač­ní základ­nu pro dran­co­vá­ní pan­dor­ských zdro­jů. Jake se sna­ží spo­lu s hrst­kou udat­ných bojov­ní­ků tyto akce co nej­ví­ce sabo­to­vat.
Samotný děj fil­mu se však začí­ná odví­jet v oka­mži­ku, kdy se na scé­ně obje­vu­je ava­tar plu­kov­ní­ka Quaritche s nahra­nou kopií jeho mys­lí poří­ze­nou krát­ce před jeho smr­tí, jež si doko­na­le pama­tu­je  oso­bu Jakea a svou nezdol­nou tou­hu ho zabít.
A prá­vě tahle tou­ha vede plu­kov­ní­ka do pro­ná­sle­do­vá­ní Jakea a jeho rodi­ny, a to i za cenu nej­vyš­ší - vraž­dě­ní nevin­ných obě­tí. Naopak Jake spo­lu s rodi­nou prchá z Pandory a hle­dá nové úto­čiš­tě u oby­va­tel souzní­cích s mořem u kme­ne Metkayina. Může se ale toto mís­to stát jejich novým a bez­peč­ným domo­vem se vším všu­dy?...
Ve fil­mu je roz­pra­co­vá­no hned něko­lik dějo­vých linek, jež se jed­na točí kolem rodi­ny Jakea, dal­ší kolem lid­ské­ho chlap­ce Spidera a plu­kov­ní­ka Quaritche, a v nepo­sled­ní řadě i kolem jed­not­li­vých oby­va­tel z kme­ne Metkayina a jejich posvát­ných tul­ku­nů.
Kromě úžas­né­ho a kou­zel­né­ho poje­tí pod­moř­ské­ho svě­ta a jejich jed­not­li­vých oby­va­tel jako jsou ješ­těr­ky, ryby, rost­li­ny, velry­by a posvát­né­ho „Stromu duší“, si mě ten­to film zís­kal pro své skry­té poslá­ní a hloub­ku jed­not­li­vých myš­le­nek.
Samotný pří­běh je o sil­ných rodin­ných vaz­bách, sou­druž­nos­ti a pospo­li­tos­ti spo­leč­nos­ti, umě­ní a ocho­ty navzá­jem si pomá­hat, o hle­dá­ní přá­tel­ství, sna­ze při­způ­so­bit se nové­mu pro­stře­dí, akli­ma­ti­zo­vat se a navá­zat na tra­di­ce a odka­zy svých dáv­ných před­ků.
Samozřejmě tu nechy­bí ani vel­ká tou­ha mlá­dí po jed­not­li­vých dob­ro­druž­stvích, adre­na­li­nu, zís­ká­ní respek­tu ze stra­ny svých vrs­tev­ní­ků a rodi­čů, a v nepo­sled­ní řadě i přá­ní někam pat­řit a poko­řo­vat nové výzvy až za hra­ni­ci svých mož­nos­tí. 
Autoři se záro­veň nebá­li do pří­bě­hu zakom­po­no­vat i váž­něj­ší nad­ča­so­vá téma­ta, jako je napří­klad nesmy­sl­ný rybo­lov velryb k zís­ka­ní pomy­sl­né kapič­ky „věč­né­ho mlá­dí“. 
Já osob­ně jsem si film náram­ně uži­la a ten­to pod­moř­ský svět se mi líbil mno­hem víc, než pří­ro­da Pandory v prv­ním díle. Možná za to moh­lo i důmy­sl­ně pro­pra­co­va­né spo­je­ní mezi jed­not­li­vý­mi oby­va­te­li kme­ne s pod­moř­ský­mi tvo­ry.
AVATAR 2: THE WAY OF WATER
USA, 2022
Délka: 192 minut
Režie: James Cameron
Scénář: James Cameron, Rick Jaffa, Amanda Silver
Kamera: Russell Carpenter
Hudba: Simon Franglen
Hrají: Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Kate Winslet, Cliff Curtis, Joel David Moore, CCH Pounder, Edie Falco, Brendan Cowell a dal­ší.

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,35325 s | počet dotazů: 261 | paměť: 72061 KB. | 25.02.2024 - 22:25:08