Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Avatar - Nejúspěšnější film Jamese Camerona

Avatar - Nejúspěšnější film Jamese Camerona

Photo © Twentieth Century-Fox Film Corporation
Photo © Twentieth Century-Fox Film Corporation
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (1 hlasů, průměr: 4,00 z 5)
Loading...

Hype,hype,hype... to bylo slo­vo, kte­ré ve spo­je­ní s Avatarem bylo v posled­ní době sklo­ňo­va­né víc než Pomeje s Bartoškou. Narozdíl od Pomejeho ale Avatar svůj hype ustál, to, co se ode­hrá­vá na plát­ně, ve 160 minu­to­vé sto­pá­ži, je čirá fan­ta­zie. Ale pojď­me si všech­no říct pěk­ně po pořád­ku.

3D-revoluce v rukou borce

Avatar byl pro mno­hé pří­sli­bem nové éry fil­mu, tech­no­lo­gie Fusion 3D sli­bo­va­la natá­čet scé­ny s mož­nos­tí, že v hle­dáč­ku rov­nou vidí­te scé­ny již s efek­ty, tak­že si fil­mař udě­lá mno­hem lep­ší pře­hled o situ­a­ci, jak bude jeho dílo vypa­dat. K tomu slou­ží dvě kame­ry, kte­ré jsou u sebe. Tolik k pou­ži­té tech­no­lo­gii, teď může­me pře­jít pří­mo k fil­mu.

Nový svět-nové možnosti

Usaďte se poho­dl­ně a při­prav­te se na ces­tu na uvě­ři­tel­nou pla­ne­tu Pandora, kde bude­te s mod­rý­mi přá­te­li kme­ne Na´vi bojo­vat o pře­ži­tí i holý život. Živoucí svět, kte­rý vás po 160 minut bude obklo­po­vat je tak uvě­ři­tel­ný, až zapo­me­ne­te, že je to jen film. Fauna a flóra je pře­krás­ná, hra barev a pes­t­rá šká­la vás uve­dou v poku­še­ní dotknout se plát­na, nebo rov­nou vstou­pit. Každá dal­ší minu­ta strá­ve­ná na Pandoře vás vta­hu­je víc a víc. A věř­te, že se vtáh­nout nechá­te moc rádi.

Jedna planeta-dvě rasy

Příběh je kla­sic­ké klišé, ale komu by to v tomhle pří­pa­dě vadi­lo, nebo ješ­tě lépe, kdo by byl zkla­mán. Jedna planeta-dvě rasy. Jedna hamiž­ná a dru­há, jenž sto­jí na pev­ných zákla­dech pří­ro­dy a víry.Tohle nemů­že dopad­nout jinak, než kon­flik­tem. Do toho kon­flik­tu vstou­pí Sam Worthington v roli Jakea Sullyho, se svo­jí par­tou vědá­torú. Seznámí se s jed­nou moc hezkou Na´vi sleč­nou a začne se nořit více a více do zvy­ků a způ­so­bu živo­ta oby­va­tel Pandory. Zatím idyl­ka že? To se ale nelí­bí hlav­ní­mu zápo­rá­ko­vy, plu­kov­ní­ku Milesovy, kte­rý je oprav­du bra­vur­ně ztvár­něn Stephenem Langem. Věřte, že když uvi­dí­te jak bez zábran udí­lí roz­ka­zy na niče­ní pokoj­ných domo­rod­ců, tak se ve vás zved­ne vlna opo­vr­že­ní a nená­vis­ti. Slovo dá slo­vo, plu­kov­ník se kama­rá­díč­ko­vat s nový­mi mod­rý­mi přá­te­li nechce, a začne mela...
To, že má film tako­vou sto­páž, je oprav­du neu­vě­ři­tel­né. Stále si totiž udr­žu­je skvě­lé tem­po a nemá žád­ná hlu­chá mís­ta. Opravdu si nevzpo­mí­nám, kdy bych se nudil. Akce stří­dá akci, roz­ho­vo­ry jsou hale­ny do tak krás­né­ho pro­stře­dí a mají hla­vu a patu, tudíž to není jen poslou­chá­ní nud­né­ho blá­bo­le­ní. díky bohu. A finál­ní bitva? Věřte, že si dáte do očí klid­ně sir­ky, aby vás to nenu­ti­lo mrkat.

Svět bez zábran

Avatar je pekel­ně dob­rý sní­mek. Herecké výko­ny, na poza­dí bra­vur­ně ztvár­ně­né­ho svě­ta, dokres­lu­je bra­vur­ní hud­ba Jamese Hornera, ten zde před­vá­dí své cho­rá­ly a divá­ka kaž­dým dal­ším tónem zará­ží hlou­bě­ji do seda­dla. Ať jde o roman­tic­ké nebo váleč­né scé­ny, hud­ba sedí per­fekt­ně, neztrá­cí dech a tem­po.
Cameron je mis­tr a doká­zal to dal­ším dílem, kte­ré v dneš­ní době nemá kon­ku­ren­ci. Film stál něco kolem 400 mili­o­nů a již, když dopi­su­ji tuto recen­zi, jeho výděl­ky celo­svě­to­vě dosáh­li přes 300 mili­o­nů dola­rů. Již nyní je jas­né, že dal­ší sní­mek Camerona bude opět plně v jeho režii. My jen dou­fej­me, že tenhle neko­neč­ný sní­lek vždy bude točit srd­cem a pod­le svých před­stav, kte­ré v nás zane­cha­jí tak hlu­bo­kou sto­pu, jako prá­vě Avatar. Bravo!

To je ono, tohle chce­me! Chceme víc sním­ků jako Avatar. Chceme fan­tas­tic­ké svě­ty, plné pra­po­div­ných stvo­ře­ní a krás­né pří­ro­dy. Chceme svět, kte­rý vtáh­ne tolik, až se vám z něj nebu­de chtít pryč a bude­te žado­nit o dal­ší scé­ny. Co z toho ply­ne? My chce­me být na Pandoře, pro­zkou­má­vat její tajem­ství a žít s Na´Vi. A tohle je to, co z Avatara dělá to, co je: kult. My nechce­me jít do kina podru­hé a kou­kat se na film, my tam chce­me být!


Podívejte se na hodnocení Avatar na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,43697 s | počet dotazů: 259 | paměť: 72113 KB. | 29.02.2024 - 22:09:40