Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Avatar - Nově objevená vzdálená planeta Pandora je mírumilovné místo s obyvatelstvem...

Avatar - Nově objevená vzdálená planeta Pandora je mírumilovné místo s obyvatelstvem...

Avatar
Avatar
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

...Na’vi, žijí­cím v sou­la­du s divukrás­nou vege­ta­cí pla­ne­ty. Posádka vysla­ná ze Země na své prů­zkum­né misi obje­ví na Pandoře vel­mi cen­ný mine­rál, kte­rý by měl na Zemi nevy­čís­li­tel­nou hod­no­tu. Pobyt na Pandoře je ovšem pro člo­vě­ka mož­ný tepr­ve po vytvo­ře­ní jeho gene­tic­ké­ho dvoj­ní­ka, hyb­ri­da Avataru, kte­rý může být ovlá­dán psy­chi­kou oddě­le­nou od lid­ské­ho těla a fyzic­ky odpo­ví­dá původ­ní­mu oby­va­tel­stvu Pandory, kte­ré má flu­o­rescent­ní mod­rou kůži a dosa­hu­je 3m výš­ky. Na tuto nároč­nou misi je vybrán mezi jiný­mi také Jake Sully (Sam Wothington), býva­lý námoř­ník, kte­rý byl při jed­né ze svých pře­de­šlých misí para­ly­zo­ván od pasu dolů. A prá­vě šan­ce opět cho­dit při­mě­la Jakea, aby se do pro­gra­mu Avatar při­hlá­sil. Průzkumná mise je vyslá­na a po při­stá­ní na Pandoře je zce­la ohro­me­na úžas­nou roz­ma­ni­tos­tí míst­ní vege­ta­ce. Stromy dosa­hu­jí výš­ky mra­kodra­pů a svě­tél­ku­jí­cí pra­les je plný nád­her­ných tvo­rů, kte­ré jste nikdy nevi­dě­li, ale také hroz­ných prehis­to­ric­kých pre­dá­to­rů. To je jen zrn­ko pře­kva­pe­ní, kte­ré posád­ku čeká. I když se zdá, že po počá­teč­ní nedů­vě­ře lidí Na’vi se posád­ce poda­ři­lo adap­to­vat a také zís­kat pro­stor pro diplo­ma­tic­kou misi, pan­do­řa­né se roz­hod­ně nehod­la­jí nechat kolo­ni­zo­vat a dojde ke tvr­dé­mu stře­tu. Jake, kte­rý se postup­ně sblí­žil s míst­ním oby­va­tel­stvem, a pře­de­vším s míst­ní prin­cez­nou Neytiri (Zoe Saldana), sto­jí před roz­hod­nu­tím, za koho bojo­vat ve finál­ní bitvě, kte­rá má roz­hod­nout o osu­du a vývo­ji celé­ho svě­ta...

Každý z nás má svůj cel­ko­vě nej­ob­lí­be­něj­ší film a někdy není dost mož­ná ani přes­ně scho­pen vysvět­lit, proč je zrov­na ten­to film ze všech těch sto­vek ostat­ních fil­mů tak výji­meč­ný. Kdyby se to bra­lo ze strán­ky nej­vět­ší výji­meč­nos­ti tak by prv­ní mís­to jas­ně uzmu­li už kraťa­sy bra­trů Lumiérů, ze strán­ky cel­ko­vě nej­vět­ší pře­lo­mo­vos­ti a násled­né­ho vli­vu zas prav­dě­po­dob­ně původ­ní Star Wars. Já mám ale svou jed­nič­ku jis­tou, i přes­to, že se v pár okru­zích vět­ši­nou jed­ná o názor kon­tro­verz­ní, za kte­rý ale boju­ji už hod­ně dlou­ho a vzhle­dem k tomu, že už deká­du po neko­neč­ném množ­ství zhléd­nu­tí a čím dál tím vět­ším počtu nakou­ka­ných fil­mů je pro mně pořád jas­nou jed­nič­kou Avatar ani neo­če­ká­vám, že by se na tom mělo v dohled­né době něco měnit.

Avatar je pro mně ztě­les­ně­ním toho smě­ru, kte­rým se kine­ma­to­gra­fie od nástu­pu George Méliese stala- Avatar je ukáz­kou toho, co vrchol­ná vizu­ál­ní strán­ka spo­je­ná se sil­ným pří­bě­hem a roz­pra­co­vá­ním nejmen­ších detai­lů (ať už pří­bě­ho­vých či deko­ra­tiv­ních) doká­že a to před­sta­vit zce­la fik­tiv­ní ohro­mu­jí svět, kte­rý záro­veň ser­ví­ru­je obrov­ský epos o býva­lém ochr­nu­lém mari­ňá­ko­vi, kte­rý nově nale­ze­né štěs­tí živo­ta para­dox­ně najde v nové těles­né strán­ce, kte­rá má pře­de­vším při­po­mí­nat záhad­né mimo­zemš­ťa­ny, mezi kte­ré se má hlav­ní hrdi­na Jake Sully dostat a míro­vou ces­tou je při­nu­tit aby opus­ti­li svůj rod­ný domov a návštěv­ní­ci z pla­ne­ty Země měli pří­stup pro kolo­ni­zo­vá­ní vzác­né­ho neros­tu. Železnému Jamesi Cameronovi, kte­rý si kla­sic­ky vzal krom režie na sta­rost i scé­nář je dodnes vyčí­tá­no vykrá­dá­ní námě­tu Pocahontas či Tance s vlky, což je pros­tě a jed­no­du­še nesmy­sl a pro mně stej­ně hloupý argu­ment jako, že je Star Wars: Síla se pro­bou­zí jenom rema­ke Star Wars: Nové nadě­je.

Celkově James Cameron v roce 2009 defi­ni­tiv­ně vypus­til do svě­ta obrov­ský sní­mek ved­le kte­ré­ho budou všech­ny bloc­kbus­te­ry, kte­ré vznik­li před­tím a poté vypa­dat jako prá­ce ško­lá­ků z hor­ní dol­ní. Námět, kte­rý byl Cameron kvů­li pří­liš vyso­kým nákla­dům v 90. letech a dosta­teč­ně nevy­vi­nu­té tech­no­lo­gii donu­cen zavřen do šuplí­ku a násled­ně se k němu vrá­til začát­kem 21. sto­le­tí doká­zal během jedi­né­ho fil­mu před­sta­vit nový vesmír­ný svět Pandora, kte­rý se svou fau­nou, Na´vi či vylo­že­nou krá­sou úpl­ně v pořád­ku vyrov­ná svě­tu ze svě­ta Star Wars a to na roz­díl od Star Wars musí Cameron pra­co­vat pou­ze s jed­nou pla­ne­tou. Zároveň ale Cameron neser­ví­ru­je jenom super­me­ga obří dra­hý opu­lent­ní bloc­kbus­ter, ale záro­veň též záži­tek s obrov­skou hloub­kou, kte­rá zrca­dlí to, když kdy­si dáv­no Američané zača­li vyvraž­ďo­vat indi­á­ny a dobí­jet jejich úze­mí a v jed­nom z mála pří­pa­dů je vět­ši­na zlých lidí vykres­le­ná z té hor­ší strán­ky.

Avatar má úžas­né akč­ní scé­ny, vrchol­né ukáz­ky tri­ko­vých efek­tů, kte­ré dodnes neze­stár­li (člo­věk, kte­rý tvr­dí, že ano by si měl jít dát ledo­vou sprchu : ) a osob­ně ozna­ču­ji Avatara za vizu­ál­ně nej­krás­něj­ší film všech dob. Bez par­do­nu!

Cameron hned ze začát­ku nakop­ne divá­ka k ces­tě za dra­ma­tur­gic­ky per­fekt­ně šla­pa­jí­cím a emo­ci­o­nál­ně sil­ným pří­bě­hem, kde snad­no uvě­ří­te pře­rod hlav­ní­ho hrdi­ny z více­mé­ně ome­zen­ce na vůd­ce vzpou­ry pro­ti své rase, kte­rý ofi­ci­ál­ně při­jme rasu Na´vi jako svou novou rod­nou rasu. Funguje to i díky bra­vur­ně budo­va­né roman­ci mezi Jakem Sullym a prin­cez­nou Neytiri a pře­de­vším geni­ál­ním vykres­le­ním toho, že vět­ši­na lid­stva defi­ni­tiv­ně v 22. sto­le­tí dosáh­la úrov­ně lid­ské­ho odpa­du, kte­ré­mu zánik jejich rod­né­ho svě­ta vlast­ně pře­je­te. Všichni lidé krom Jakea (Sam Worthington je pro mně typo­vě výbor­ná cas­tingo­vá vol­ba) ovšem nejsou bez­cha­rak­ter­ní svi­ně, což doka­zu­je posta­va věd­ky­ně Grace Augustine (skvě­lá Sigourney Weaver), pilot­ky Trudy v podá­ní vel­mi fajn Michelle Rodriguez nebo sym­paťaka Norma v podá­ní Joela Davida Morea. Stephen Lang je úžas­ný zápo­rák, kte­rý nepo­tře­bu­je žád­nou moti­va­ci a přes­to fun­gu­je jako ide­ál­ní pro­tiv­ník, kte­rý půso­bí jako fyzic­ká hroz­ba a cíle­vě­do­mý vůd­ce, kte­rý doka­zu­je, že to Na´vi nebu­dou mít jed­no­du­ché. Ale prá­vě Na´vi jsou ve finá­le zají­ma­věj­ší.

Už Andy Serkis ztvár­ně­ním Gluma či King Konga doká­zal, že her­ci mají v moti­on cap­tu­re oble­cích šan­ci se herec­ky před­vést, tako­vé Zoe Saldaně se to poté prá­vě jako Neytiri daří a vzni­ká jed­ná z nej­lep­ších žen­ských postav stří­br­né­ho plát­na. Není malých rolí, jen malých her­ců a na ty Avatar sku­teč­ně netr­pí.

Cameronovi se ve scé­ná­ři sku­teč­ně poda­ří Jakea Sullyho vysta­vit z nená­vi­dě­né­ho cizin­ce na oblí­ben­ce celé­ho kme­ne, kte­rý si i zís­ká srd­ce prin­cez­ny. Dodá hrdi­no­vi morál­ní dile­ma, poda­ří se mu pro­dat zásad­ní momen­ty a ve finá­le sku­teč­ně při­pra­ví půdu pro neje­pič­těj­ší bitvu v ději­nách kine­ma­to­gra­fie, kte­rá vám doká­že, že pokud vám do doby Avatara něco v akč­ních bojo­vých scé­nách chy­bě­lo tak je to jedi­ně Na´vi se samo­pa­lem.

Každý záběr je vypi­lo­ván do nejmen­ší­ho detai­lu, Cameron kla­sic­ky při­ná­ší revo­lu­ci ve vizu­ál­ním či fil­mař­ském podá­ní a Avatar je sku­teč­ně sviž­ný epic­ký mega­film, kte­rý opět nejde v rám­ci Cameronovy před­cho­zí tvor­by vylo­že­ně srov­ná­vat. Každý ze 1700 tri­ko­vých zábě­rů je vypra­co­ván do nejmen­ší­ho detai­lu, Mauro Fiore sku­teč­ně před­vá­dí jeden výbor­ný záběr a kame­ro­vou sviž­nost za sebou. James Horner vytvo­řil napros­to pře­krás­ný soun­d­track a vzhle­dem k Hornerově před­čas­né smr­ti je smut­né, že prá­vě on hud­bu k plá­no­va­ným pokra­čo­vá­ním neslo­ží.

Díky voiceo­ve­rům (kte­ré jsou vlast­ně při­zná­ním do video­ka­me­ry) se vel­mi snad­no dosta­ne­me do kůže hlav­ní­ho hrdi­ny, kte­rý nám řek­ne jak slo­vo mari­ňák už nezna­me­ná to co dřív, jak život na inva­lid­ním křes­le oprav­du není ide­ál­ní a jak si čím dál tím více zami­lo­va­ná Pandoru, kte­rá se stá­vá jeho novým domo­vem, kde by sku­teč­ně mohl začít od zno­va. Už moment kdy Jake popr­vé pře­ne­se svou mysl do Avatara a popr­vé po dlou­hé době může cho­dit, ská­kat a běhat je pro­dán tako­vou emo­ci­o­nál­ní uvě­ři­tel­nos­tí, že je jed­no­du­še radost pohle­dět na to jak Cameron pořád při rea­li­za­ci vel­ko­le­pých bloc­kbus­te­rů neza­po­mněl na ty men­ší a pře­ce jen důle­ži­těj­ší momen­ty. I v tomhle ohle­du je Avatar Jamese Camerona vel­mi kom­plex­ní a těž­ce roze­bí­ra­tel­né dílo, kte­ré lze brát z růz­ných smě­rů, žánrů a emo­ci­o­nál­ních dopa­dů. U snad žád­né­ho fil­mu to ale není tak zají­ma­vé jako prá­vě u Avatara.

Avatar byl defi­ni­tiv­ním star­tem nové digi­tál­ní kine­ma­to­gra­fie a byl teh­dy úka­zem toho, že pokud bude vypa­dat přes­ně tak­to tak se nemá čeho bát. Je to tak vypipla­né, že by vás ani nena­padlo, že se kou­ká­te na pla­ne­tu, živo­či­chy a obrov­ské mod­ré mimo­zemš­ťa­ny vytvo­ře­né zce­la jen pro­střed­nic­tvím počí­ta­če. James Cameron pros­tě opět (a oče­ká­vám, že ne napo­sled i když po Avatarovi 1 těž­ko uvě­řit tomu, že by něco tako­vé­ho šlo ješ­tě pře­ko­nat) udě­lal vel­ký fil­mař­ský krok dopře­du a při­ne­sl něco dosud nevi­dě­né­ho. Byl to film na jehož rea­li­za­ci se čeka­lo něko­lik let a to čeká­ní sku­teč­ně stá­lo za to. A pře­de­vším měl 3D, kte­ré neje­nom, že bylo sne­si­tel­né, ale mělo též smy­sl. Kouzlo Avatara je ale v tom, že na svém kouz­lu nic neztra­tí ani v kla­sic­kém for­má­tu 2D a na výraz­ně men­ší obra­zov­ce než je vel­ké kino­plát­no. Z osob­ní zku­še­nos­ti vím, že jsem Avatara milo­val už od roku 2009. Když jsem měl ale mož­nost v roce 2013 film vidět na vel­kém plát­ně...... Bylo to ješ­tě něco vět­ší­ho!

Geniální hloub­ka, geni­ál­ně vybu­do­va­ný svět, skvě­lý scé­nář, bra­vur­ně napsa­né a uvě­ři­tel­né cha­rak­te­ry a geni­ál­ní vyu­ži­tí toho co může fil­mo­vé plát­no snést (téměř prak­tic­ky coko­liv) dala dohro­ma­dy jeden ze zásad­ních mil­ní­ků stří­br­né­ho plát­na, kte­rý pro mně prav­dě­po­dob­ně sku­teč­ně bude pořád jeho vrcho­lem. Avatar byl pro mně osob­ně něčím, na co jsem čekal něko­lik let (tedy film, kte­rý poten­ci­ál toho co může fil­mař vytvo­řit vyklu­še na maxi­mum). A nyní něko­lik let čekám na všech­ny 4 pokra­čo­vá­ní. Avatar 1 tak sice kon­čí jako per­fekt­ní uzamče­ná sto­ry, záro­veň jde ale o poten­ci­o­nál­ní start obří sci-fi kro­ni­ky, kte­rá snad svý­mi dal­ší­mi sním­ky neztra­tí svůj šarm a Cameron opět doká­že, že dal­ších (ten­to­krát dokon­ce více než) 12 let čeká­ní na jeho nový film stá­li za to. Další Avatary Železný Jim urči­tě nezka­zí a i když čím dál tím více lidí začí­ná pochy­bo­vat o tom, jest­li sku­teč­ně Avatary někdy uvi­dí­me, já v tomhle ohle­du zůstá­vám opti­mis­tou. A teď mě omluv­te.... Jdu si Avatara pus­tit po 32x!

Trailer:

Verdikt: 5 z 5


Photo © Twentieth Century-Fox Film Corporation


Podívejte se na hodnocení Avatar na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Části seriálu:  Avatar


Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,24714 s | počet dotazů: 260 | paměť: 71989 KB. | 14.06.2024 - 21:15:41