Kritiky.cz > Speciály > 8 postřehů z druhého traileru Avengers Endgame

8 postřehů z druhého traileru Avengers Endgame

https://www.comicbox.eu/wp-content/uploads/2019/03/Avengers-Endgame-Trailer-Thor-Likes-Captain-Marve.jpg
https://www.comicbox.eu/wp-content/uploads/2019/03/Avengers-Endgame-Trailer-Thor-Likes-Captain-Marve.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Marvel udě­lal vše pro­to, aby ucho­val tajem­ství fil­mu Avengers Endgame, Kevin Feige toto taj­nůst­kář­ství dotá­hl do bodu, kde mar­ke­tingo­vé­mu oddě­le­ní dovo­lil sestří­hat trai­ler jen z prv­ních 20. minut fil­mu. Proto je dru­hý trai­ler per­fekt­ní na roz­bor, nasti­ňu­je množ­ství mož­nos­tí, ale neod­ha­lu­je nic.

Článek bude obsa­ho­vat spo­i­le­ry a spe­ku­la­ce na zákla­dě unik­lých infor­ma­cí a poti­tul­ko­vých scén.

8. Pohledy do minu­los­ti
https://www.comicbox.eu/wp-content/uploads/2019/03/Avengersa-Endgame-Trailer-Iron-Man-Origins.jpg

Bratři Russovci nám dáva­jí jas­ně naje­vo, že Avengers Endgame uza­vře 11 let budo­va­ný pří­běh mar­ve­lov­ských fil­mo­vé­ho vesmí­ru. Vidíme „ori­gin sto­ry“ Iron Mana „Zdá se jako­by to bylo před tisí­ci lety“, Peggy Carter radí Stevovi, aby nemys­lel na minu­los­ti a začal zno­vu.

Srdceryvný záběr z Civil War, kde Steve pohřbil Peggy. Mnozí fanouš­ci si mys­lí, že ten­to záběr nazna­ču­je smrt Captain America v Avengers Endgame. Podle mě nazna­ču­je, že pokud Avenger budou ces­to­vat v čase, Steve se setká v minu­los­ti s Peggy a zůsta­ne s ní až do smr­ti.

V dal­ších zábě­rech do minu­los­ti vidí­me, co ztra­til Thor: nej­pr­ve při­šel o své­ho otce Odina, bra­t­ra, Asgard a nako­nec o muš­ku: „Měl si mířit na hla­vu.“

7. Hawkeye tré­nu­je svou dce­ru
https://www.comicbox.eu/wp-content/uploads/2019/03/Avengers-Endgame-Hawkeye-Trains-Daughter.jpg

Clint Barton žije po udá­los­tech fil­mu Captain America: Civil War (pode­psal smlou­vu a dostal domá­cí věze­ní, na pra­vé noze může­me vidět GPS) se svou rodi­nou na far­mě, kte­rou jsme moh­li vidět v Age of Ultron . Na zábě­ru vidí­me jak tré­nu­je svou dce­ru Lilu, kte­rá po Thanosovom lusk­nu­tím zmi­ze­la, a to při­mě­lo Clinta při­jmout novou identi­tu Ronin.

6. Bruce Banner a Hulk
https://www.comicbox.eu/wp-content/uploads/2019/03/Avengers-Endgame-Trailer-Bruce-Banner.jpg

V trai­le­ru jsme vidě­li Bruca jen krát­ce a neob­je­vil se ani na kon­ci trai­le­ru v zástu­pu Avenger. Proč ho tvůr­ci vyne­chá­va­jí? Hulk zakon­ču­je v Endgame svůj tro­j­fil­mo­vý vývoj, ten napl­no začal v Thor 3 pokra­čo­val v Infinity War a vyvr­cho­lit má v Endgame. Marvel urči­tě skrý­vá význam­ný spo­i­ler, my oče­ká­vá­me Profesora Hulka . A co vy?

5. Scott Lang se dozví­dá o Infinity War
https://www.comicbox.eu/wp-content/uploads/2019/03/Avengers-Endgame-Ant-Man-After-Snap.jpg

Ant-Man spě­chá do domu své rodi­ny a dozví se o Thanosovom lusk­nu­tím, udá­lost, kte­rou Marvel ofi­ci­ál­ně volá deci­mati­on. V poti­tul­ko­vých scé­nách Ant-Man & Wasp jsme vidě­li Scotta Langa uvíz­nout v Quantum Realm poté, co jeho spo­leč­ní­ci byli roz­prá­še­ni. Scéna nazna­či­la, jak mohl unik­nout z Quantum Realm, když Janet Van Dyneová vzpo­mí­na­la „časo­vé víry“.

Po pří­cho­du do sku­teč­né­ho svě­ta nevá­há a vez­me svou dodáv­ku kvan­to­vých tune­lem, ze San Francisca na základ­nu Avenger v New Yorku, co jsme vidě­li na kon­ci prv­ní­ho trai­le­ru.

4. Avengers vs. Thanos - Round 2.
https://www.comicbox.eu/wp-content/uploads/2019/03/Avengers-vs.-Thanos-Round-2.jpg

Podle trai­le­ru to vypa­dá, že hned na začát­ku fil­mu si to Avenger zno­vu roz­da­jí s Thanos. Ať už Thanos při­šel na Zemi dora­zit Avenger nebo Avenger při­šli na Titan 2 „dora­zit“ Thanos, neví­me. Bitva se ale nachá­zí hned na začát­ku fil­mu a tím pádem hned po udá­los­tech Infinity War.

Vypadá to tak, že Avenger zku­sí zvrá­tit deci­mati­on jed­ním způ­so­bem krát­ce po Infinity War, ten způ­sob nevy­jde. Upadnou do depre­se, uply­ne něja­ký čas (sou­dí­me pod­le růz­né dél­ky vla­sů Black Widow ), na scé­ně se obje­ví Ant-Man a vymys­lí dal­ší způ­sob, kte­rý bude hlav­ní záplet­kou fil­mu.

3. Nové Quantum realm oble­ky?
https://www.comicbox.eu/wp-content/uploads/2019/03/Avengers-Endgame-Trailer-Avengers-in-Quantum-Suit.jpg

Už z unik­lých obráz­ků sbě­ra­tel­ských figu­rek víme, že Avenger dosta­nou nové oble­ky. V tom­to trai­le­ru jejich popr­vé vidí­me živě, i když stá­le neví­me na co sku­teč­ně slou­ží. Podle popi­sů unik­nut­nu­tých fotek jsou: „Inspirováno nej­po­kro­či­lej­ší tech­no­lo­gií v Galaxii“. Na zákla­dě poti­tul­ko­vých scén fil­mu Ant-Man & the Wasp před­po­klá­dá­me, že jde o oble­ky, kte­ré Avenger pou­ži­jí na vstup do Kvantové říše.

2. Nový tým Anvengers
https://www.comicbox.eu/wp-content/uploads/2019/03/Avengers-Endgame-New-Suits.jpg

Steve Rogers, Nebula, Ant-Man, Hawkeye, War Machine, Black Widow a Tony Stark. Thor a Rocket nejsou v tom­to zábě­ru, ale ze Super Bowl trai­le­ru víme, že se nachá­ze­jí v této scé­ně. Chybí Bruce Banner a Carol Danvers. Banner je prav­dě­po­dob­ně jen odstři­žen, aby neod­ha­li­ly Profesora Hulka zmí­ně­né­ho výše. Ale co Captain Marvel? Čeká Carol někde za rohem na svůj dra­ma­tic­ky nástup. Nebo má svou vlast­ní misi?

1. Captain Marvel
https://www.comicbox.eu/wp-content/uploads/2019/03/Avengers-Endgame-Trailer-Thor-Likes-Captain-Marve.jpg

Trailer nám potvr­dil to, co jsme se dozvě­dě­li z poti­tul­ko­vých scén fil­mu Captain Marvel . Carol se obje­ví v Endgame hned na začát­ku, což nazna­ču­jí hlav­ně vla­sy Black Widow, kte­ré jsou stej­né jako v poti­tul­ko­vej scé­ně.

Očividně Thor nebyl na základ­ně, když Kapitánka při­šla na Zemi, a toto je jejich prv­ní setká­ní. Thor neo­do­lá poku­še­ní zapů­so­bit na dámu, a tak Bůh hro­mu při­vo­lá Stormbreaker stej­ně jako zvy­kl volat Mjolnir. Carol nevy­pa­dá být vyve­de­na z míry a dokon­ce se usmě­je.

Množství fanouš­ků zača­lo bát, že Captain Marvel je pří­liš sil­ná. Na to Kevin Feige, výkon­ný pro­du­cent, pro­hlá­sil, že ve fil­mu Captain Marvel chtě­li dosáh­nout, aby fanouš­ci vidě­li Carol jako nepo­ra­zi­tel­nou hrdin­ku a až ve fil­mu Avengers Endgame má sáh­nout na dno svých mož­nos­tí. Zbývá nám jen dou­fat, že Kapitánka zapad­ne do týmu Avengers a nena­ru­ší rov­no­váhu.

Avengers: Endgame uvi­dí­me v kinech v dub­nu 2018 i ve for­má­tu IMAX.


Tento člá­nek je čes­kým pře­kla­dem slo­ven­ské­ho člán­ku z Comicbox.eu od auto­ra Chochi.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Rozbor potitulkových scén Captain Marvel18. března 2019 Rozbor potitulkových scén Captain Marvel Potitulkové scény ve filmu Captain Marvel měly velký dopad na budoucí film z MCU (Marvel Cinematic Universe), Avengers Endgame. Marvel tímto filmem uzavírá příběh budovaný 11 let a až v […] Posted in Speciály
  • Kdo se nedožije konce Avengers: Endgame15. března 2019 Kdo se nedožije konce Avengers: Endgame Obsahuje potencionální spoilery ke všem filmům z Marvel Cinematic Universe, především Avengers: Infinity War Takže už 25. dubna jde do kin Avengers: Endgame. Včera jsme se znenadání […] Posted in Speciály
  • Avengers: Endgame14. března 2019 Avengers: Endgame Screeny z traileru z 14.3.2019. Posted in Galerie
  • Avengers: Endgame má nový trailer14. března 2019 Avengers: Endgame má nový trailer Před několika desítkami minut vypustil Marvel nový trailer na dubnový hit Avengers: Endgame. Nově je součástí týmu Avengers Captain Marvel, její film měl premiéru tento měsíc, a samozřejmě […] Posted in Trailery
  • Avengers: Endgame - O filmu25. dubna 2019 Avengers: Endgame - O filmu 2.května 2008 se premiérou filmu Iron Man zrodil filmový svět společnosti Marvel. Jednalo se o celosvětový hit, který sklízel úspěchy u diváků i kritiky a i řadu let poté byl považován za […] Posted in Speciály
  • Avengers: Endgame - zaslouží si Captain America Thorův Mjöllni?24. dubna 2019 Avengers: Endgame - zaslouží si Captain America Thorův Mjöllni? Když před 11 lety začala první fáze Marvel Cinematic Universe, nikdo netušil jak to bude pokračovat. A během jednoho desetiletí producenti, spolu s herci, dokázali završit veškerou práci […] Posted in Filmové recenze
  • Avengers: Endgame7. prosince 2018 Avengers: Endgame Galerie z nejnovějšího traileru na film Avengers: Endgame. Posted in Galerie
  • Avengers: Endgame - stará parta Avengers hlasí návrat7. prosince 2018 Avengers: Endgame - stará parta Avengers hlasí návrat První trailer na 4. díl Avengers (Avengers: Endgame). Vrací se nám všechny postavy, které vyvražďování Tranose přežily - Iron Man (Robert Downey Jr.), Nebula (Karen Gillan), Thor (Chris […] Posted in Trailery
  • Captain America: Občanská válka - 85 %4. května 2016 Captain America: Občanská válka - 85 % Tak kolikátý film už to je? No nějaký něco po desátém. Asi se v tom začínám ztrácet. Jedno ale vím, že je to třetí film o Kapitánovi Amerika, nejhodnějšího drsňáka ze všech. A je to […] Posted in Filmové recenze
  • Captain America: Občanská válka11. března 2016 Captain America: Občanská válka Screeny z Traileru! https://www.youtube.com/watch?v=dKrVegVI0Us Posted in Trailery
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,16946 s | počet dotazů: 264 | paměť: 71957 KB. | 14.07.2024 - 06:29:54